VPS tilbyr følgende tjenester for gjennomføring av corporate actions:

 

Emisjoner og videresalg

VPS tilbyr en løsning for emisjoner som inneholder alt fra overføring av tegningsretter til investors VPS-konto der eksisterende aksjonærer har fortrinn, registrering av tegninger, tildelingsrutine av aksjer/obligasjoner enten det skal tildeles etter fortrinnsrett eller ikke, belastning av investor og til slutt levering av betalte aksjer/obligasjoner.

VPS tilbyr også provisjonsberegning som er utviklet spesielt med tanke på emisjoner i obligasjoner. Beregning foretas i henhold til oppgitte satser for de ulike kundekategoriener. I tillegg kan avvikende provisjoner også registreres, både i beløp og prosent.

 

Tegning via Internett

Tegningsklienten er en tjeneste som gjør det mulig for investor å tegne i emisjoner og videresalg via Internett. Tjenesten er integrert med løsning for emisjoner/videresalg. Tegning via Internett egner seg også meget godt for selskapets emisjoner/videresalg rettet mot ansatte.

 

Oppkjøp

For oppkjøp av aksjeselskaper tilbyr VPS tre ulike oppkjøpstyper: Standard oppkjøp, oppkjøp med delpant og oppkjøp med speilkonti. Ved oppkjøp med delpant eller speilkonti blir aksepterte beholdninger sperret med pant til fordel for tilbyder inntil oppkjøpet er gjennomført.

 

Tvangsinnløsning av minoritetsaksjonærer

Denne tjenesten benyttes som regel etter oppkjøp for å tvangsinnløse minoritetsaksjonærer som ikke tidligere har solgt sine aksjer til tilbyder. For å kunne foreta en tvangsinnløsning må tilbyder ha minst 90 % av aksjene.

 

Tvungen overtakelse av små aksjeposter

Selskapet kan overta aksjer som eies av aksjonærer som hver for seg har så få aksjer i selskapet at verdien av aksjene ikke overstiger 500 kroner.

 

Innløsning av warrants

Ved forfall innfris alle beholdninger i en warrant, og eierne får eventuelt utbetalt vederlag.

 

Splitt

Ved splitt reduseres pålydende og antall aksjer øker. Alle beholdninger blir ganget med en splittfaktor, samtidig som pålydende deles på samme faktor. VPS sørger for at aksjonærene får tildelt korrekt antall aksjer og at endringsmelding med justeringsfaktor blir sendt ut. Selskapets totale antall aksjer og nye pålydende blir samtidig justert.

 

Spleis (omvendt splitt)

Spleis er det motsatte av splitt. Pålydende blir høyere, og antall aksjer reduseres tilsvarende. VPS har også her en egen løsning for gjennomføring av spleis.

 

Fusjon

Ved å benytte VPS’ løsning for fusjon får aksjonærer i det overdragende selskap tildelt korrekt antall aksjer i det overtagende selskap. VPS sørger samtidig for at det overdragende selskap utgår fra VPS, mens historikken ivaretas.

 

Fisjon

Ved en fisjon vil et selskaps aksjonærer i tillegg til aksjene de eier, få tildelt aksjer i et nyetablert selskap. Når det nye selskapet er etablert i VPS, tildeler løsningen aksjonærene korrekt antall aksjer også i det nye selskapet.

 

Fondsemisjon

VPS tilbyr en løsning for fondsemisjon hvor eksisterende aksjonærer får tildelt nye aksjer uten innbetaling. Fondsemisjon kan også gjennomføres ved oppskriving av pålydende.

 

Utbytte

VPS kan beregne og formidle utbetaling av utbytte. VPS beregner og tilbakeholder også kildeskatt. Ved å utbetale utbytte gjennom VPS er selskapets skatterapportering ivaretatt, og investor får også opplysningene om utbyttet på sin årsoppgave fra skattemyndighetene.

 

Tilbakebetaling av aksjekapital / Utbetaling fra overkursfond

For selskap som skal tilbakebetale aksjekapital eller utbetale fra overkursfond kan VPS tilby en løsning som beregner hva hver enkelt aksjonær skal motta og den sørger også for utbetaling til angitt tidspunkt.