Her legger vi ut svar på spørsmål som brukerne stiller oss vedrørende VPS, konto og VPS Investortjenester.

Har du spørsmål som ikke besvares nedenfor? Ta kontakt med oss på kunde@vps.no.

Spørsmål om VPS og konto

Hva er VPS-konto?

En VPS-konto gir deg som investor en trygg og sikker oppbevaring av dine verdipapirer. Registrering av verdipapirene på en VPS-konto gir verdipapirene en sikker, ordnet og effektiv registrering og rettigheter i papirene med rettsvirkninger etter verdipapirregisterloven. Når du kjøper VPS-registrerte verdipapirer, må du ha en VPS-konto. Kontoen opprettes hos en kontofører, som oftest en bank, megler (verdipapirforetak) eller fondsforvalter.

Les mer om VPS-kontoen på siden Hva er en VPS-konto?

Hvor mange VPS-konti kan jeg ha?

Det finnes ingen begrensninger for hvor mange VPS-konti du kan ha.

Hvor kan jeg handle fondsandeler?

Du kan handle fondsandeler via VPS Investortjenester hos flere av fondsforvalterne som er registrert i VPS. Sjekk med ditt forvaltningsselskap om de tilbyr tegning via VPS Investortjenester.

Jeg skal flytte – hvor sender jeg adresseendring for min VPS-konto?

Du må melde adresseendring til Folkeregisteret og til din kontofører. Du skal ikke melde adresseendring til VPS. NB! Dette gjelder kun investorer med norsk bostedsadresse.

Hvordan bytter jeg kontofører?

Du må kontakte din nye kontofører. Din nye kontofører vil få overført din eksisterende beholdning til ny VPS-konto og få avsluttet den gamle kontoen. Dette fungerer på samme måte som ved bytte av bank.

Generelle spørsmål om VPS Investortjenester

Hva er VPS Investortjenester?

VPS Investortjenester gir oversikt over dine VPS-registrerte aksjer, obligasjoner og fond. I postkassen finner du årsoppgaven og annen relevant informasjon til selvangivelsen.

Hvordan får jeg tilgang til VPS Investortjenester?

Alle som har en VPS-konto kan benytte VPS Investortjenester. Du får tilgang via din kontoførers hjemmeside, nettbank eller ved å kontakte din kontofører. Oversikt over kontoførere

Hvem henvender jeg meg til ved spørsmål om VPS Investortjenester?

Du kontakter din kontofører. Oversikt over kontoførere

Jeg har flere kontoførere – hvor kan jeg logge meg på?

Du kan logge deg på hos alle dine kontoførere eller fra VPS.no. Pålogging skjer enten ved bruk av VPS-brukernavn og passord, BankID eller sømløst fra nettbanken. Merk at du må ta kontakt med ditt forvaltningsselskap for tilgang til tjenesten dersom du ikke har egen VPS-konto der. Husk at kontoførere kan ha et ulikt tilbud av tilleggstjenester.

Hvorfor er ikke alle verdipapirene mine med i beholdningsoversikten?

Verdipapirer som ikke er registrert i VPS vises ikke i beholdningsoversikten. Det finnes en tilleggstjeneste hvor man selv kan registrere slike verdipapirer.

Kan alle tegne i emisjoner via VPS Investortjenester?

Dersom emisjonen er offentlig og åpen for Internett-tegning, kan du tegne i en emisjon. Du kan også følge med på tildelingen underveis.

Jeg har glemt passordet mitt. Hvordan får jeg nytt?

Du kan enten bestille nytt på tjenestens forside, eller du kan kontakte din kontofører.

Hva koster VPS Investortjenester?

VPS Investortjenester er i utgangspunktet gratis å bruke hos alle kontoførere. Enkelte av tilleggstjenestene i VPS Investortjenester kan være avgiftsbelagt – f.eks. overførsler. Kontakt din kontofører for å få oversikt over priser som gjelder.

Spørsmål om nye VPS Investortjenester

Hvorfor står det «Beregner datagrunnlag» etter at jeg har logget inn?

Første gang du logger inn, beregner vi avkastning og verdiutvikling på din beholdning de siste 12 måneder, basert på alle transaksjoner du har hatt . Dette tar tid, men er på plass etter en liten stund, og når du logger inn på nytt. Vi ser muligheten for å automatisere dette slik at det er klart før innlogging.

Hvordan beregnes avkastningsgrafen?

Avkastningsgrafen viser den daglige utviklingen i den prosentvise avkastningen på porteføljen, sammenlignet med børsindeksen ved Oslo Børs. Formelen sammenligner dagens verdi på porteføljen, mot gårsdagens verdi, justert for eventuelle utbytter og pengestrøm siste døgn. Avkastningen blir reberegnet daglig og går ett år tilbake.

Hvorfor viser noen verdipapirer alt for høy gevinst?

For noen transaksjoner mangler kostpris, og beregningen av gevinst/tap blir derfor helt feil. Dette er mest typisk ved arv/gave, konto til kontotransaksjoner og en del eldre transaksjoner. Vi kommer derfor til å lage en funksjon der investor selv kan korrigere kostpris.

Hvorfor får jeg ikke ikke avkastningen (gevinst/tap) til å stemme?

I Nye Investortjenester gjøres en løpende beregnet avkastning basert på gjennomsnittlig anskaffelsesverdi. Ved kjøp og salg i samme verdipapir, vil kostprisen variere med det man ser i gamle Investortjenester. I praksis vil hvilken del av gevinsten som havner i kolonnen for realisert vs urealisert variere sammenlignet med det man ser i Investortjenester som bare viser urealisert. I tillegg har nye Investortjenester en lengre historikk enn i den gamle versjonen som kun viste siste 2-5 år. Dersom kostpriser (kurs) mangler på aksjehandler, vil avkastningen kunne bli feil.

Tallene kan ikke sammenlignes med en skattemessig gevinst og skal derfor ikke benyttes til skatteberegning. VPS besitter dessverre ikke all informasjon som er nødvendig for å vise skattemessig korrekt informasjon om realisasjon, ettersom det er Aksjonærregisteret som har dette. Hva som er skattemessige ligningsverdier for siste år, kan imidlertid hentes frem under Øvrige tjenester.

Hvilke tall på beholdningsoversikten skal oppgis til ligningsmyndighetene/Skatteetaten?

Ingen av tallene på Beholdningsoversikten skal brukes til å rapportere til ligningsmyndighetene.

Under øvrige tjenester finnes «Ligningsverdier per 31.12» og de er rapportert inn til myndighetene. Ellers er det tallene som er sendt i årsoppgaven og realisasjonsoppgaven fra VPS som skal benyttes.

Tallene fra beholdningsoversikten skal altså ikke benyttes.

Som beskrevet under beholdningsoversikten: «Kostpris, realisert og urealisert gevinst er beregnet ut fra gjennomsnittlig anskaffelsesverdi. Hvis handelsbeløp mangler på transaksjonen, vil kostpris bli feil. Tallene bør ikke benyttes for skatteberegning.»

Hvorfor er ikke ligningskursen per 31.12 lik sluttkursen samme dag?

Ligningsverdi på børsnoterte aksjer er aksjenes børsnoterte verdi per 1.1. etter ligningsårets utgang. Imidlertid er det ikke noen handel 1. januar. Ligningskursen 31.12 er derfor en beregning ut fra et vektet snitt av sluttkursen 31.12 og kursen første handelsdag året etter. VPS mottar disse kursene fra Verdipapirforetakenes Forbund.

For unoterte selskaper derimot er ligningsverdien er utledet fra verdien året før.

Det er viktig at du som investor benytter den ligningskursen som er spesifisert i Årsoppgaven. Denne er tilgjengelig i postkassen i VPS Investortjenester. Ligningskursene for siste år er også tilgjengelig under Øvrige tjenester > Ligningsverdier pr 31.12.

Hvorfor vises forskjellige kurser i nye og gamle skjermbilder?

Kurser hentes fra ulike kilder og kan ha ulik oppdateringsfrekvens. Derfor vil kurser og markedsverdier kunne avvike fra den gamle løsningen. I den nye løsningen har børsnoterte verdipapirer 15. minutters forsinkede kurser, mens fondskursene straks er oppdatert når VPS har fått NAV registrert fra fondsforvaltningsselskapet.

Applikasjonen inneholder tjenester og innhold fra ulike aktører:
– Informasjon om konti, beholdninger og transaksjoner fra verdipapirregisteret i VPS
– Børskurser fra Oslo Børs og Oslo Axess
– Kurser på unoterte papirer fra N-OTC eller VPS

Hvorfor oppdaterer ikke grafene seg øverst på siden når jeg kun velger én konto?

Grafene øverst gjelder for din portefølje totalt. Det ville være en god idé å kunne endre dette per konto, så vi har registrert dette som et mulig forbedringsønske.

Konti du disponerer for andre er unntatt.

Hvorfor får jeg ikke samme informasjon på PC/Mac, mobil og nettbrett?

Ulike enheter har forskjellige skjermstørrelser. Derfor har vi gjort en prioritering av hva som vises på de ulike enhetene, slik at innholdet blir mest hensiktsmessig.

Tips: Dersom du bruker nettbrett eller mobil vil du se at innholdet vil bli forskjellig avhengig av om du holder siden i landskapsmodus eller portrettmodus.

Jeg savner en kolonne. Hvorfor er den fjernet?

Vi har gjort en prioritering av hvilken informasjon som er mest brukt. Du kan imidlertid velge hvilken kolonner du vil se under valget «Kolonner».

Eksempelvis er gjennomsnittlig anskaffelsesverdi (GAV) tilgjengelig som frivillig kolonne. Av plasshensyn er kolonnevalg skjult på mobil.

Hvorfor får jeg ikke frem VPS-konti fra andre fondsforvaltere når jeg skal handle fond?

Svar: Det er ikke mulig å handle fond eller aksjer på en VPS-konto opprettet hos en annen fondsforvalter.

Det er kun på ordinære VPS-konti hvor alle typer verdipapirer kan oppbevares. Du må derfor enten opprette en ordinær VPS-konto gjennom en bank eller megler, eller så må du opprette en ekstra VPS-konto hos den nye fondsforvalteren du logger inn hos.

 

Skatterelaterte spørsmål

Skatt

Informasjonen fra årsoppgaven og realisasjonsoppgaven blir rapportert til skattemyndighetene. Årsoppgaven skal brukes til å kontrollere og bekrefte selvangivelsen. Feil funnet i årsoppgaven skal umiddelbart rapporteres til kontofører.

Utenlandske aksjonærer i norske fond

Utbytte fra norske fond til private aksjonærer som ikke er skattemessig bosatt i Norge er underlagt kildeskatt. På samme måte som for norske innbyggere, er private aksjonærer bosatt i EØS bare skattepliktig for den delen av utbyttet som overstiger en risikofri avkastning på investeringen (Aksjonærmodellen). Hvis beskatningen underlagt norsk skattelovgivning er gunstigere sammenliknet med kildeskatt, vil disse aksjonærene dra nytte av beskatning i henhold til Aksjonærmodellen og har rett til å søke om refusjon av kildeskatt. Utenlandske selskapsaksjonærer i norske fond er omfattet av en fritaksmodell. Selskapsaksjonærer som er skattemessig bosatt i land utenfor EØS er likevel underlagt kildeskatt på utbytte.

Test (txt, 9 B)