• Aksjesparekonto i VPS – for banker og verdipapirforetak

  En VPS-konto er grunnlaget for en aksjesparekonto. VPS tilrettelegger for enkel opprettelse av en særskilt VPS-konto for aksjesparing merket ASK, samt overføring av aksjer og aksjefond til denne kontoen. VPS’ løsning for aksjesparekonto inkluderer også en effektiv skatteberegnings- og rapporteringstjeneste.

 • Selvbetjent kunde- og kontoopprettelse

  Vi lanserer VPS Client onboarding, en tjeneste for selvbetjent kunde- og kontoopprettelse. Tjenesten imøtekommer utfordringer knyttet til en trygg og effektiv prosess for å åpne et kundeforhold med en aksje- eller fondskonto. Ved å automatisere dette, gjør vi hverdagen enklere både for våre kontoførere og for investorene.

 • Skatteberegning og –rapportering for ikke VPS-registrerte verdipapirer - utenlandske aksjer

  Tjenesten er et svar på markedets behov etter nye rapporteringskrav for 2019. De nye kravene innebærer i første omgang at plikten til å skatterapportere utenlandske aksjer (ikke VPS-registrerte noterte- og unoterte aksjer) flyttes fra investoren selv til verdipapirforetaket der investoren har registrert sin konto.

  Vår løsning går ut på at verdipapirforetaket sender investordata og transaksjonsdata til VPS, så beregner og rapporterer vi på deres vegne.

 • VPS Investortjenester

  VPS Investortjenester gir investoren full oversikt over egne VPS-registrerte verdipapirer. Gjennom grafiske fremstillinger, ulike oversikter og lang historikk, kan brukeren følge utviklingen i sin VPS-portefølje.

 • Aksjesparekonto i VPS – for fondsforvaltere og distributører

  En VPS-konto er grunnlaget for en aksjesparekonto. VPS tilrettelegger for enkel opprettelse av en særskilt VPS-konto for aksjesparing merket ASK, samt overføring av aksjer og aksjefond til denne kontoen. VPS’ løsning for aksjesparekonto inkluderer også en effektiv skatteberegnings- og rapporteringstjeneste.

 • VPS Utbytteaksjeprogram

  VPS’ tjeneste gir aksjeselskapet mulighet til å la aksjonærene velge om de ønsker utbytte i form av penger, aksjer eller en kombinasjon. Løsningen er like god for selskaper med få aksjonærer som for de som har mange.

 • Aksjesparing

  Aksjesparing er en kostnadseffektiv tjeneste som skal stimulere til økt sparing i aksjer blant private investorer. Tjenesten skal bidra til å senke terskelen for å spare i aksjer ved å fokusere på langsiktig sparing.

 • Individuell pensjonssparing med skattefradrag

  I ny individuell pensjonssparing (IPS) vil investorene kunne spare inntil 40.000 kroner årlig. Dette er et produkt som får betydning for sparing, og skattefordelen vil bli betydelig (24 prosent). Ordningen vil tre i kraft i løpet av november 2017 med virkning fra og med inntektsåret 2017.

 • Aksjesparekonto i VPS – for investorer og sparere

  Stortinget har vedtatt en ny spareordning der personlige skattytere kan opprette en aksjesparekonto. Gevinster fra børsnoterte aksjer og aksjefondsandeler på kontoen vil ikke skattlegges i forbindelse med realisasjon, men først når midlene tas ut av kontoen. Formålet er å gjøre det enklere og mer gunstig for privatpersoner å omfordele sparemidler i aksjer, og på den måten bidra til at småsparere i større grad investerer i aksjer og aksjefond.

 • VPS Issuer Services

  VPS Issuer Services gir deg rask tilgang til informasjon om egne aksjonærer. Når du har registrert ditt selskap i VPS blir aksjeboken automatisk oppdatert ved kjøp og salg, og du kan enkelt hente ut oversikt over eiersammensetningen i selskapet.

 • Registrering av aksjer i VPS

  VPS er med sitt brede tjenestespekter for aksjeselskaper en profesjonell og pålitelig samarbeidspartner i en travel hverdag. Vi tilbyr automatiserte løsninger både for selskapshendelser, generalforsamlinger og utsendelse av informasjon. Selskapet får til enhver tid tilgang til oppdatert oversikt over sine aksjonærer.

 • VPS Foretak

  VPS Foretak er en tjeneste for kontoførere og tilretteleggere som utfører oppgaver på vegne av selskaper. Tjenesten gir tilgang til informasjon om verdipapirer registrert i VPS og forenkler gjennomføringen av selskapshendelser som emisjoner, videresalg og oppkjøp.

 • GF Custody

  GF Custody tilbys lokale forvaltere for å forenkle deres arbeid med å avholde generalforsamlinger. For at utenlandske investorer enklere skal kunne utøve sin stemmerett, tilbyr VPS en effektiv løsning for å omregistrere investors forvalterregistrerte aksjer og registrere stemmeinstruks.

 • VPS Skatterapportering - FATCA og CRS

  VPS tilbyr et abonnement for registrering og rapportering av FATCA- og CRS-opplysninger. Abonnementsordningen forenkler innrapportering av opplysninger til Skatteetaten som kontoførerne er pålagt i henhold til internasjonale avtaler om utveksling av skatteopplysninger.

 • Nominee ID

  Nominee ID er en tjeneste for selskaper som ønsker å identifisere underliggende eiere og forvaltere som er registrert på nomineekonti og som ikke fremkommer i selskapets eierregister i VPS.

 • Generalforsamling

  Vår tjeneste sikrer en god gjennomføring av generalforsamlingen helt fra utsendelse av innkalling til gjennomføringen av selve møtet. Flere kontoførere tilbyr også å yte bistand på selve generalforsamlingen hvis ønskelig.

 • VPS Aksjesparing for ansatte

  VPS Aksjesparing er markedets mest komplette løsning for selskaper som ønsker å invitere ansatte til å delta i selskapets vekst og verdiskapning. Løsningen forenkler og effektiviserer selskapets aksjebaserte avlønningsprogram.

 • VPS Egenhandel

  VPS Egenhandel er en tjeneste for kontroll og oppfølging av personlige transaksjoner i finansielle instrumenter foretatt av ledere, ansatte og tilknyttede agenter. Tjenesten er et effektivt hjelpemiddel for å kunne oppfylle plikter med hensyn til kontroll og rapportering etter reglene om ansattes egenhandel i verdipapirhandelloven og verdipapirfondloven.

 • VPS Oppgjørsinfo

  VPS Oppgjørsinfo er en tjeneste spesielt utviklet for verdipapirforetak og oppgjørsagenter som er deltagere i det sentrale verdipapiroppgjøret. Likviditetsbanker og kapitalforvaltere kan også benytte tjenesten i sitt daglige arbeid.

 • VPS Settlement Benchmark

  Tjenesten gir oppgjørsdeltakerne nyttig og lett forståelig informasjon om oppgjøret i VPS. Det blir enkelt å sammenligne egne oppgjørsdata med data fra resten av markedet. Likviditetsbanker kan også benytte tjenesten.

 • Meldingsformidling ISO 15022

  VPS bruker en internasjonal standard for transaksjonsutveksling innen verdipapirsektoren, ISO 15022. For deltakere i oppgjørssystemet betyr dette at de kan benytte den samme standard i sin kommunikasjon med sine kunder og VPS.

 • VPS Bilaterale lån

  VPS tilrettelegger for at investorer kan låne ut sine verdipapirer. Våre systemløsninger gjør det enkelt å registrere en låneavtale og melde inn vilkårene i vårt system. VPS tilrettelegger for etablering og tilbakebetaling mens partene i lånet selv avtaler betingelsene.

 • Utvidet dekningskontroll og sweeping

  VPS tilbyr denne tjenesten for å bidra til å sikre at oppgjøret går i orden som planlagt. Dersom det ved salg ikke er dekning på verdipapirforetakets konto, kan det søkes dekning på en annen konto som foretaket eier.

 • Elektroniske rapporter

  Aksjeselskaper bruker store summer hvert år på å trykke opp og distribuere forskjellige typer dokumenter. Elektroniske rapporter er en sikker måte for selskapet å kommunisere raskt og rimelig med sine aksjonærer.

 • Tegningsklienten

  Tegningsklienten forenkler arbeidet med emisjoner og videresalg både for investorer og tegningssteder ved at prosessen foregår helt uten faks- eller postforsendelser. Tjenesten kan enkelt legges ut på selskapets og/eller tegningsstedets hjemmesider.

 • VPS Investor Services

  VPS Investor Services (VPS IS) gir deg tilgang til våre tjenester for administrasjon av investorer og deres konti. VPS IS kan bygges ut med tilleggstjenester som gir mulighet for økt service og et større tjenestespekter for deg som kontofører. Alle tilleggsfunksjonene er bygget som en naturlig utvidelse av basispakken.

 • Fund Services

  Fund Services er en løsning for andelseierregistrering og oppgjør bygget for å effektivisere fondsadministrasjon. Fund Services inneholder funksjonalitet for å administrere fond, andelseierregister, inkludert er også full ordrehistorikk, ordre- og oppgjørsprosessering og rapportering.

 • VPS Andelseiermøte

  VPS tilbyr fondsforvaltere en enkel og effektiv løsning for å bistå med gjennomføring av andelseiermøter. Ved hjelp av VPS Andelseiermøte er det enkelt å melde seg på, delta, avgi fullmakt og forhåndsstemme.

 • Fund Distribution Services

  VPS har flere tjenester som hjelper deg å distribuere fond på en kostnadseffektiv måte. Gjennom VPS’ nettverk kan distributører og fondsforvaltere oppnå full STP på registrering og oppgjør av fondsordre.

 • Fund Tax and Compliance Services

  Fondsbransjen er stadig berørt av nye lover og reguleringer. VPS tilbyr en rekke tjenester for å hjelpe fondsforvaltere å møte lovpålagte krav. Ved å benytte VPS som strategisk partner er du sikret løsninger som hjelper deg å møte lovmessige krav på en kostnadseffektiv måte også i fremtiden.

Vis alle tjenester

Aktuelt 26.06.2020

Ny versjon av templates er nå lagt ut på vps.no

Les mer

Aktuelt 27.05.2020

On July 23, 2014, the EU adopted Regulation No. 909/2014, Central Securities Depository Regulation (CSDR), aiming to harmonise the securities settlement and CSD regulations in the EU.

Les mer

Aktuelt 18.05.2020

Euronext VPS legger i dag ut på høring forslag til nytt VPS’ Regelverk for henholdsvis CSD-linker og sekundærinnførte fond. Euronext VPS ber om høringsinstansenes eventuelle merknader innen tirsdag 9. juni 2020.

Les mer

Aktuelt 24.04.2020

Euronext kunngjorde i går anskaffelsen av ca 70% av aksjekapitalen i den danske verdipapirsentralen, VP Securities.

Les mer

Aktuelt 18.03.2020

In light of the ongoing pandemic, we would like to reassure our customers and cooperating bodies that Euronext VPS have implemented necessary measures in order to remain operational and deliver the same level of quality our customers are used to.

Les mer

Aktuelt 12.03.2020

The COVID-19 situation has changed in Norway, and the number of confirmed cases of COVID-19 has increased over the last few days.

Les mer

Aktuelt 10.03.2020

I lys av den siste tids uro knyttet til Coronaviruset (COVID-19), samt tilbakemeldinger fra våre kunder har vi valgt å utsette det planlagte Regionsmøtet i Oslo førstkommende torsdag.

Les mer

Aktuelt 09.03.2020

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til kildeskatt på renter og royalty mv. Kildeskatten på renter foreslås begrenset til rentebetalinger til nærstående foretak i lavskatteland.

Les mer

Aktuelt 16.02.2020

SRD II regulation in the Norwegian market is about to be decided upon. Euronext VPS is in the process of developing services ensuring that issuers and intermediaries will be able to meet the requirements from the new regulation.

Les mer

Aktuelt 16.02.2020

Euronext VPS had a positive development throughout 2019 and had a growth in all key areas. We continue to experience an increased interest from larger international institutions to establish a more direct model to the Norwegian infrastructure.

Les mer

Aktuelt 23.01.2020

VPS og kontoførerne har felles behandlingsansvar for behandling av personopplysninger i registreringsvirksomheten. Ansvarsfordelingen mellom VPS og kontoførerne er fastsatt i Regelverk og Standardvilkår. VPS har på bakgrunn av GDPR gjort endringer i ansvarsreguleringen. Endringene trer i kraft 17. februar 2020.

Les mer

Aktuelt 23.12.2019

The new Central Securities Depositories Act which implements the CSDR enters into force 1 January 2020.

Les mer

Aktuelt 10.10.2019

Det er fremdeles ledige plasser til årets konferanse. Årets program er meget spennende og kan leses i lenken under.

Les mer

Aktuelt 09.07.2019

Alle nye utstedere som skal registreres i VPS må ha en LEI fra 29. mars 2017.

Les mer

Aktuelt 26.06.2019

The Norwegian Parliament adopted a new law on Central Securities Depositories (CSDs) and on Securities Settlement, March15th 2019.

Les mer

Oppgjørsgrad

Oppgjorte transaksjoner

mrd.

Verdi transaksjoner (NOK)