• Aksjesparekonto i VPS – for banker og verdipapirforetak

  En VPS-konto er grunnlaget for en aksjesparekonto. VPS tilrettelegger for enkel opprettelse av en særskilt VPS-konto for aksjesparing merket ASK, samt overføring av aksjer og aksjefond til denne kontoen. VPS’ løsning for aksjesparekonto inkluderer også en effektiv skatteberegnings- og rapporteringstjeneste.

 • Selvbetjent kunde- og kontoopprettelse

  Vi lanserer VPS Client onboarding, en tjeneste for selvbetjent kunde- og kontoopprettelse. Tjenesten imøtekommer utfordringer knyttet til en trygg og effektiv prosess for å åpne et kundeforhold med en aksje- eller fondskonto. Ved å automatisere dette, gjør vi hverdagen enklere både for våre kontoførere og for investorene.

 • VPS Investortjenester

  VPS Investortjenester gir investoren full oversikt over egne VPS-registrerte verdipapirer. Gjennom grafiske fremstillinger, ulike oversikter og lang historikk, kan brukeren følge utviklingen i sin VPS-portefølje.

 • Aksjesparekonto i VPS – for fondsforvaltere og distributører

  En VPS-konto er grunnlaget for en aksjesparekonto. VPS tilrettelegger for enkel opprettelse av en særskilt VPS-konto for aksjesparing merket ASK, samt overføring av aksjer og aksjefond til denne kontoen. VPS’ løsning for aksjesparekonto inkluderer også en effektiv skatteberegnings- og rapporteringstjeneste.

 • VPS Utbytteaksjeprogram

  VPS’ tjeneste gir aksjeselskapet mulighet til å la aksjonærene velge om de ønsker utbytte i form av penger, aksjer eller en kombinasjon. Løsningen er like god for selskaper med få aksjonærer som for de som har mange.

 • Aksjesparing

  Aksjesparing er en kostnadseffektiv tjeneste som skal stimulere til økt sparing i aksjer blant private investorer. Tjenesten skal bidra til å senke terskelen for å spare i aksjer ved å fokusere på langsiktig sparing.

 • Individuell pensjonssparing med skattefradrag

  I ny individuell pensjonssparing (IPS) vil investorene kunne spare inntil 40.000 kroner årlig. Dette er et produkt som får betydning for sparing, og skattefordelen vil bli betydelig (24 prosent). Ordningen vil tre i kraft i løpet av november 2017 med virkning fra og med inntektsåret 2017.

 • Aksjesparekonto i VPS – for investorer og sparere

  Stortinget har vedtatt en ny spareordning der personlige skattytere kan opprette en aksjesparekonto. Gevinster fra børsnoterte aksjer og aksjefondsandeler på kontoen vil ikke skattlegges i forbindelse med realisasjon, men først når midlene tas ut av kontoen. Formålet er å gjøre det enklere og mer gunstig for privatpersoner å omfordele sparemidler i aksjer, og på den måten bidra til at småsparere i større grad investerer i aksjer og aksjefond.

 • VPS Issuer Services

  VPS Issuer Services gir deg rask tilgang til informasjon om egne aksjonærer. Når du har registrert ditt selskap i VPS blir aksjeboken automatisk oppdatert ved kjøp og salg, og du kan enkelt hente ut oversikt over eiersammensetningen i selskapet.

 • Registrering av aksjer i VPS

  VPS er med sitt brede tjenestespekter for aksjeselskaper en profesjonell og pålitelig samarbeidspartner i en travel hverdag. Vi tilbyr automatiserte løsninger både for selskapshendelser, generalforsamlinger og utsendelse av informasjon. Selskapet får til enhver tid tilgang til oppdatert oversikt over sine aksjonærer.

 • VPS Foretak

  VPS Foretak er en tjeneste for kontoførere og tilretteleggere som utfører oppgaver på vegne av selskaper. Tjenesten gir tilgang til informasjon om verdipapirer registrert i VPS og forenkler gjennomføringen av selskapshendelser som emisjoner, videresalg og oppkjøp.

 • GF Custody

  GF Custody tilbys lokale forvaltere for å forenkle deres arbeid med å avholde generalforsamlinger. For at utenlandske investorer enklere skal kunne utøve sin stemmerett, tilbyr VPS en effektiv løsning for å omregistrere investors forvalterregistrerte aksjer og registrere stemmeinstruks.

 • VPS Skatterapportering - FATCA og CRS

  VPS tilbyr et abonnement for registrering og rapportering av FATCA- og CRS-opplysninger. Abonnementsordningen forenkler innrapportering av opplysninger til Skatteetaten som kontoførerne er pålagt i henhold til internasjonale avtaler om utveksling av skatteopplysninger.

 • Nominee ID

  Nominee ID er en tjeneste for selskaper som ønsker å identifisere underliggende eiere og forvaltere som er registrert på nomineekonti og som ikke fremkommer i selskapets eierregister i VPS.

 • Generalforsamling

  Vår tjeneste sikrer en god gjennomføring av generalforsamlingen helt fra utsendelse av innkalling til gjennomføringen av selve møtet. Flere kontoførere tilbyr også å yte bistand på selve generalforsamlingen hvis ønskelig.

 • VPS Aksjesparing for ansatte

  VPS Aksjesparing er markedets mest komplette løsning for selskaper som ønsker å invitere ansatte til å delta i selskapets vekst og verdiskapning. Løsningen forenkler og effektiviserer selskapets aksjebaserte avlønningsprogram.

 • VPS Egenhandel

  VPS Egenhandel er en tjeneste for oppfølging av ansattes, tillitsvalgtes og deres nærståendes egenhandel i verdipapirer. Tjenesten er et effektivt hjelpemiddel for å kunne oppfylle plikter med hensyn til kontroll og rapportering etter reglene om ansattes egenhandel i verdipapirhandelloven.

 • VPS Oppgjørsinfo

  VPS Oppgjørsinfo er en tjeneste spesielt utviklet for verdipapirforetak og oppgjørsagenter som er deltagere i det sentrale verdipapiroppgjøret. Likviditetsbanker og kapitalforvaltere kan også benytte tjenesten i sitt daglige arbeid.

 • VPS Settlement Benchmark

  Tjenesten gir oppgjørsdeltakerne nyttig og lett forståelig informasjon om oppgjøret i VPS. Det blir enkelt å sammenligne egne oppgjørsdata med data for resten av markedet. Likviditetsbanker og utlånere i lånepoolen kan også benytte tjenesten.

 • Meldingsformidling ISO 15022

  VPS bruker en internasjonal standard for transaksjonsutveksling innen verdipapirsektoren, ISO 15022. For deltakere i oppgjørssystemet betyr dette at de kan benytte den samme standard i sin kommunikasjon med sine kunder og VPS.

 • Automatisk låneordning

  VPS’ automatiske låneordning bidrar til bedre oppgjørsgrad og effektivitet i verdipapiroppgjøret. Tjenesten hjelper oppgjørsdeltakere med å fullføre sine leveringsforpliktelser og sørger for at transaksjonene gjennomføres som avtalt.

 • VPS Bilaterale lån

  VPS tilrettelegger for at investorer kan låne ut sine verdipapirer. Våre systemløsninger gjør det enkelt å registrere en låneavtale og melde inn vilkårene i vårt system. VPS tilrettelegger for etablering og tilbakebetaling mens partene i lånet selv avtaler betingelsene.

 • Utvidet dekningskontroll og sweeping

  VPS tilbyr denne tjenesten for å bidra til å sikre at oppgjøret går i orden som planlagt. Dersom det ved salg ikke er dekning på verdipapirforetakets konto, kan det søkes dekning på en annen konto som foretaket eier.

 • Elektroniske rapporter

  Aksjeselskaper bruker store summer hvert år på å trykke opp og distribuere forskjellige typer dokumenter. Elektroniske rapporter er en sikker måte for selskapet å kommunisere raskt og rimelig med sine aksjonærer.

 • Tegningsklienten

  Tegningsklienten forenkler arbeidet med emisjoner og videresalg både for investorer og tegningssteder ved at prosessen foregår helt uten faks- eller postforsendelser. Tjenesten kan enkelt legges ut på selskapets og/eller tegningsstedets hjemmesider.

 • VPS Investor Services

  VPS Investor Services (VPS IS) gir deg tilgang til våre tjenester for administrasjon av investorer og deres konti. VPS IS kan bygges ut med tilleggstjenester som gir mulighet for økt service og et større tjenestespekter for deg som kontofører. Alle tilleggsfunksjonene er bygget som en naturlig utvidelse av basispakken.

 • Fund Services

  Fund Services er en løsning for andelseierregistrering og oppgjør bygget for å effektivisere fondsadministrasjon. Fund Services inneholder funksjonalitet for å administrere fond, andelseierregister, inkludert er også full ordrehistorikk, ordre- og oppgjørsprosessering og rapportering.

 • VPS Andelseiermøte

  VPS tilbyr fondsforvaltere en enkel og effektiv løsning for å bistå med gjennomføring av andelseiermøter. Ved hjelp av VPS Andelseiermøte er det enkelt å melde seg på, delta, avgi fullmakt og forhåndsstemme.

 • Fondstorget

  Fondstorget.no er en ny tjeneste fra VPS hvor privatpersoner tilbys en enkel tilgang til kjøp av fondsandeler direkte fra forvaltningsselskapene. I tillegg får man en nøytral oversikt og sammenligning av fond på tvers av forvaltningsselskaper. Tjenesten er tilgjengelig via en webside for desktop (PC/Mac) og en applikasjon for nettbrett og mobiltelefon (IOS og Android).

 • Fund Distribution Services

  VPS har flere tjenester som hjelper deg å distribuere fond på en kostnadseffektiv måte. Gjennom VPS’ nettverk kan distributører og fondsforvaltere oppnå full STP på registrering og oppgjør av fondsordre.

 • Fund Tax and Compliance Services

  Fondsbransjen er stadig berørt av nye lover og reguleringer. VPS tilbyr en rekke tjenester for å hjelpe fondsforvaltere å møte lovpålagte krav. Ved å benytte VPS som strategisk partner er du sikret løsninger som hjelper deg å møte lovmessige krav på en kostnadseffektiv måte også i fremtiden.

Vis alle tjenester

Aktuelt 09.07.2019

Alle nye utstedere som skal registreres i VPS må ha en LEI fra 29. mars 2017.

Les mer

Aktuelt 26.06.2019

The Norwegian Parliament adopted a new law on Central Securities Depositories (CSDs) and on Securities Settlement, March15th 2019.

Les mer

Aktuelt 20.05.2019

På generalforsamling i Amsterdam 16. mai stemte aksjonærene i Euronext enstemmig for kjøpet av opptil 100% av aksjene i Oslo Børs VPS.


Les mer

Aktuelt 22.03.2019

VPS legger i dag ut på høring forslag til nytt VPS’ Regelverk for Registreringsvirksomheten og tilknyttede tilleggstjenester.

Les mer

Aktuelt 15.03.2019

I dag gjennomførte VPS for første gang i historien tre oppgjør på en dag.

Les mer

News 08.03.2019

The Norwegian parliament is in the process of adopting a new law on Central securities depositories (CSDs) and on Securities settlement. The Standing Committee on Finance and Economic Affairs has presented its proposal in Innst. 166 L (2018-2019) (https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2018-2019/inns-201819-166l/). The new law implements CSDR (the European Regulation on improving securities settlement in the European Union and on central securities depositories) into Norwegian law. The new law will replace the current Securities register act of 5. July 2002 nr. 64.

Les mer

Aktuelt 05.03.2019

VPS og Centevo er i stor utvikling. I lys av dette har vi valgt å dele årets program i to.  

Les mer

Aktuelt 27.07.2018

Høring vedrørende endringer i VPO NOK Regelverket i forbindelse med Hold & Release.

Les mer

Aktuelt 26.06.2018

CSDR vil gjelde for VPS og det norske markedet, på samme måte som for resten av EU, når forordningen tas inn i EØS-avtalen og gjøres til norsk lov.

Les mer

Aktuelt 15.05.2018

Det vises til høringsbrev fra VPS av 4. juli 2017 angående endringer i VPO NOK regelverket.

Les mer

Pressemelding 23.04.2018

Ingvild Berlin Kalleberg er ansatt som ny direktør for IT og digital utvikling i VPS. Kalleberg kommer fra stillingen som programleder for Sykehuspartners satsing på informasjonssikkerhet, personvern og tilgangsstyring.

Les mer

Aktuelt 16.03.2018

Mer enn 100 deltakere var tilstede på utstederseminaret som vi arrangerte sammen med DNB og Nordea i dag. Det var spennende og relevante temaer for både aksjeselskaper, rådgivere og kontoførere og vi fikk mange gode tilbakemeldinger.

Les mer

Aktuelt 15.03.2018

Vi gir deg aktuelle saker om hvem vi er og hva vi gjør.  Du vil få oppdatert informasjon om våre produkter i tillegg til å kunne lese om bl.a. seminarer som vi arrangerer. Har du hørt om aksjesparekonto eller VPS 2.0? Hvis ikke, oppfordrer vi deg til å abonnere på vårt nyhetsbrev hvor vi jevnlig gir deg oppdaterte nyheter.

Les mer

Aktuelt 21.02.2018

Regjeringen la fredag 16. februar frem forslag til ny hvitvaskingslov. Det fremgår av pressemeldingen fra Finansdepartementet angående lovforslaget at dette bygger på Hvitvaskingslovutvalgets utredninger NOU 2015: 12 og NOU 2016: 27 og gjennomfører store deler av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv i norsk rett.

Les mer

Aktuelt 19.02.2018

I over 30 år har VPS gjennomført skatterapportering av verdipapirer i Norge. Dette gir resultater.

Les mer

Aktuelt 30.01.2018

"Ferske tall fra VPS viser at svært mange sparere har kastet seg over produktet. Til nå er det åpnet 182.019 aksjesparekonti registrert hos VPS" skriver Finansavisen i en artikkel 26. januar 2018.

Les mer

Aktuelt 09.01.2018

VPS har for tiden en gjennomgang av organisasjonen med tanke på å stå best mulig rustet til å møte utfordringene fremover. Som ledd i dette arbeidet er det gjort endringer i selskapets ledergruppe.

Les mer

Aktuelt 18.12.2017

Da aksjesparekontoen (ASK) ble introdusert i år, vedtok myndighetene at alle som eier aksjer og aksjefond kan flytte sin eksisterende beholdning til en ASK-konto uten å måtte realisere gevinst.

Les mer

Aktuelt 11.09.2017

I ny individuell pensjonssparing (IPS) vil investorene kunne spare inntil 40.000 kroner årlig. Dette er et produkt som får betydning for sparing, og skattefordelen vil bli betydelig (24 prosent). Ordningen vil tre i kraft i løpet av november 2017 med virkning fra og med inntektsåret 2017.

Les mer

Oppgjørsgrad

Oppgjorte transaksjoner

mrd.

Verdi transaksjoner (NOK)