Endringer i VPO NOK Regelverket med virkning fra 18. juni 2018

Det vises til høringsbrev fra VPS av 4. juli 2017 angående endringer i VPO NOK regelverket.

VPO NOK Regelverk – gjeldende fra 18. juni 2018

 

Følgende endringer ble foreslått:

  1. Endringer for å tilpasse ordlyden til forskrift av 22. september 2016 om gjennomføring av verdipapiroppgjøret.
  2. Innføring av nytt krav om at deltakere skal utpeke en reserve likviditetsbank til bruk i situasjoner hvor deltakerens primære likviditetsbank undergis konkursbehandling eller settes under offentlig administrasjon.
  3. Definisjon av begrepet «oppgjørsdag (virkedag, jf. betalingssystemloven § 4-2, tredje ledd)».
  4. Endringer relatert valgfri oppgjørskonto i VPO NOK.
  5. Enkelte tekniske / språklige endringer.

Endringene relatert til valgfri oppgjørskonto ble etter høringen vedtatt av VPS og satt i kraft i september 2017.

Ikrafttredelse av de øvrige endringene ble som varslet i høringsbrevet utsatt.

VPS varsler med dette om at de øvrige endringene som fremgår av punktene ovenfor vil tre i kraft 18. juni 2018. Dette skjer samtidig med at Norge Bank endrer Vilkår for kontohold i Norges Bank (NBO).

Dersom det er spørsmål til endringene er oppgjor@vps.no eller pr telefon til Anne Ekeren Bjone tlf 920 27 849 (eller per mail på aeb@vps.no).

 

Nærmere om endringene

Endringene som nå trer i kraft har betydning for behandlingen av en insolvent deltaker og likviditetsbank i VPO NOK. Endringene innebærer at ordlyden i VPO NOK Regelverket tilpasses forskrift av 22. september 2016 om gjennomføring av verdipapiroppgjøret. Videre innføres en klargjørende definisjon av begrepet oppgjørsdag i VPO NOK Regelverket.

Innføring av krav til en reserve likviditetsbank gjøres for å sikre oppgjørsgraden og redusere risiko for øvrige deltakere i en situasjon hvor en bank som er likviditetsbank for andre deltakere settes under insolvensbehandling/ offentlig administrasjon. Informasjon om at dette krevet trer i kraft 18. juni 2018 er allerede kommunisert til likviditetsbankene og deltakerne som benytter slike banker i brev av 23. april 2018. Det fremgikk av samme brev at erklæring om å være reserve likviditetsbank må avgis til VPS på særskilt skjema utarbeidet av VPS som vil være tilgjengelig på våre hjemmesider.

 

Kort om forholdet mellom høringsutkastet og de reglene som nå settes i kraft

VPS gjør oppmerksom på at det i de reglene som er nå trer i kraft er gjort visse ordlydsmessige endringer i forhold til høringsutkastet. Dette er gjort for å tydeliggjøre enkelte av bestemmelsene. De nye reglene samsvarer imidlertid materielt sett med det som ble sendt på høring.

Den mest vesentlige ordlydsmessige endringen er gjort i definisjonen av oppgjørsdag (virkedag). I utkastet som ble sendt på høring var oppgjørsdag (virkedag) definert som:

«Tidspunktet fra og med Oppstart av første Oppgjør den aktuelle dato frem til Oppstart av første Oppgjør neste dato.»

Dette er nå erstattet av:

«Perioden fra og med Oppstart av første Oppgjør frem til Oppstart av første Oppgjør neste dato.»

Pr. mars 2018 er oppstart av Oppgjør 1 kl. 2000 kvelden før oppgjørsdagen. Hvor oppgjørsdagen er en mandag starter oppgjøret klokken 2000 fredagen før.

Endringen innebærer ikke en materiell endring, men er gjort for å klargjøre ytterligere hva som menes. For nærmere info vises til omtale av problemstillingen i høringsbrevet. Der fremgikk at en oppgjørsdag / virkedag for et oppgjørssystem kan avvike fra en «kalenderdag». Det var videre sagt at:

«En virkedag / oppgjørsdag i VPO NOK starter i dag klokken 20.00 på kalenderdagen før den dato som er angitt i oppdraget (oppgjørsdatoen) og avsluttes ved oppstarten av neste oppgjørsdag. Oppgjøret for oppdrag som har oppgjørsdato tirsdag 7. desember starter altså klokken 20 den 6. desember og avsluttes klokken 20 den 7. desember. Dette er virkedagen/ oppgjørsdagen for oppgjør med oppgjørsdato tirsdag 7. desember. Dersom 7. desember er en mandag starter oppgjøret fredagen før, dvs. fredag 4. desember. Dette er da virkedagen/ oppgjørsdatoen for oppgjør med oppgjørsdato mandag 7. desember.»