Hva lurer du på?

 

Svar

Når kan jeg åpne en ASK-konto? Det kan du gjøre nå, men beholdning kan ikke legges inn på kontoen før 01.09.2017.
Hvordan kan jeg åpne en ASK-konto? Dette gjøres på samme måte som når en åpner en vanlig VPS konto – ved å kontakte en kontofører (bank, fondsforvalter eller verdipapirforetak). Liste over kontoførere finner du her.
Når kan jeg overføre midler til en ASK-konto? VPS vil åpne for å legge verdipapirer inn på en ASK-konto 01.09.2017. Vi vil åpne for alle ISIN som kan godtas på en ASK-konto og som er registrert i VPS.
Hvilke verdipapirer (ISIN) kan overføres til en ASK-konto? Alle børsnoterte aksjer som er utstedt av selskap hjemmehørende i et EU/EØS-land, samt alle aksjefond (fond med mer enn 80% aksjer) innenfor EU/EØS.

VPS vil kontrollere at verdipapiret er innenfor disse reglene ved innføring på en ASK-konto. Dette betyr ikke at enkelte tilbydere kan ha strengere regler.

Kan verdipapirer (ISIN) som ikke lenger er børsnotert bli stående på en ASK-konto? Ja, så lenge de ble lagt inn før selskapet gikk av børs.
Kan fondsandeler i et fond som ikke lenger tilfredsstiller betingelsene for å kunne stå på en ASK-konto bli stående? Ja, så lenge de ble lagt inn på kontoen mens fondet tilfredsstilte kravene, er det ingen krav til å flytte andelene, men du kan ikke tilføre flere andeler.
Hvordan beregnes skjerming? Skjerming på en aksjesparekonto beregnes ut fra lavest innestående beløp per år. Nå i 2017, betyr dette at skjerming regnes av det beløpet som blir innført på aksjesparekontoen først (handelsdato/ordredato). Dette kan være et ordinært innskudd eller en overføring av «gamle» midler. Hvis det er «gamle» midler, vil evt. ubenyttet skjerming bli lagt til inngangsverdien for å finne skjermingsgrunnlaget.
For de påfølgende år vil skjermingsgrunnlaget være innskutt kapital per 1. januar (evt. justert for ubenyttet skjerming).
Kan man arve en aksjesparekonto? Ja, en aksjesparekonto kan arves på lik linje med ordinære konti. Det er imidlertid en liten hake: en aksjesparekonto kan ikke deles. Dvs. at kontoen må overføres til en arving som helhet. Hvis ikke kontoen blir overført til en arving i dødsåret så anses aksjesparekontoen som avviklet, og blir skattemessig oppgjort på den avdøde.
Hvordan foreta et uskifte? Siden en aksjesparekonto ikke kan deles opp må hele aksjesparekontoen overføres til den gjenlevende.
Hva skjer med aksjesparekonti ved separasjon/skilsmisse? Aksjesparekontiene kan ikke deles, men hele kontoen kan overføres til den andre parten
Kan jeg åpne en aksjesparekonto på eget fødselsnummer for barn og barnebarn? Ja, du kan ha så mange aksjesparekonti du vil på et fødselsnummer. VPS har ingen løsning for flere aksjesparekonti hos samme tilbyder ved oppstart 01.09.2017, men det vil komme. Når du overfører midlene til barn/barnebarn, anses dette som realisasjon. Barn/barnebarn overtar midlene med ny inngangsverdi og giver må foreta et skatteoppgjør på kontoen.
Kan man ha flere aksjesparekonti fra samme tilbyder? Ja, det skal være mulig. VPS vil ha en løsning klar først i desember 2017.
Kan man ha flere VPS-konti under samme aksjesparekonto? Ja, du kan ha så mange konti du vil knyttet opp mot en aksjesparekonto. Det er derfor fullt mulig å ha en depotkonto for fondsandeler og en ASK-konto for aksjer under samme aksjesparekonto.
Er det mulig å gi en gave fra en aksjesparekonto? Ja, du kan gi bort hele aksjesparekontoen, men ikke deler av denne.
Er det mulig å overføre en aksjesparekonto til ektefellen? Ja, men du må overføre hele aksjesparekontoen. Det er ikke mulig å overføre deler.
Er det tillatt å flytte midler fra en aksjesparekonto til en annen? Ikke uten at det medfører realisasjon. Men det er fullt mulig å flytte fra en ASK-konto til en annen under samme aksjesparekonto.
Hvordan behandles utbytte? Utbytte faller til beskatning umiddelbart, også på aksjer innenfor en aksjesparekonto. Det er mulig å registrere «Bankkonto for utbytte» lik «Bankkonto ASK». Utbytte vil da gå inn på aksjesparekontoen som et innskudd – det samme gjelder for utbytte i form av utbytteaksjer.
Er det mulig å registrere rettigheter (pant) på en ASK-konto? Ja, det er ingen ting i veien for det.
Kan jeg låne ut verdipapirer fra en ASK-konto? Ja, men det blir skattemessig behandlet som salg til markedskurs den aktuelle dagen. Tilbakeleveringen blir betraktet som kjøp til samme kurs som utlånet.
Er det mulig med negativ inngangsverdi på aksjer som overføres til aksjesparekonto? Ja, ved overførsel fra eksisterende beholdninger (under overgangsordningen) kan inngangsverdien bli negativ. Dette oppstår dersom selskapet hadde store negative RISK-verdier og/eller at selskapet har tilbakebetalt mer av innbetalt kapital enn det investor har betalt for aksjene. I slike tilfeller kan innskutt beløp på aksjesparekontoen bli negativ. Uttak fra aksjesparekontoen med negativt innskutt beløp vil umiddelbart medføre gevinstbeskatning. Før innskudd skal kunne tas ut skattefritt så må nye innskudd overstige den negative inngangsverdien.
Kan verdipapirer (ISIN) utstedt av selskap som ikke lenger er hjemmehørende innenfor EØS bli stående på en ASK-konto? Ja, så lenge beholdningen ble overført på ASK-konto når selskapet fremdeles var hjemmehørende innenfor EØS. Ytterligere beholdning etter dette kan ikke overføres.