VPS er ikke tilbyder av aksjesparekonto. VPS leverer skatterapportering og beregning for enkelte tilbydere. Vær derfor oppmerksom på at produktet som tilbys kan variere fra tilbyder til tilbyder. Dette gjelder blant annet instrumentsuttvalg, hvem som kan opprette konto og kostnader tilknyttet aksjesparekonto.

 

Hva lurer du på?

 

Svar

Hva er en aksjesparekonto (ASK)? Aksjesparekonto er en konto som du kan samle investeringer i aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond på. Du kan kjøpe, selge, bytte aksjer og motta utbytte uten å skatte ved hver realisasjon. Først ved uttak fra kontoen skjer det en automatisk beregning av gevinst eller tap som blir sendt til skattemyndighetene. Tallene blir i tillegg forhåndsutfylt i din skattemelding.

Aksjesparingen din blir dermed enklere og mer lønnsom ved at du på sikt har en større kapital som du kan investere og reinvestere, i stedet for å betale skatt ved hver realisasjon.

Kan jeg åpne en ASK-konto? Ja, hvis du er en person bosatt innenfor EØS-området.
Når kan jeg åpne en ASK-konto? Det kan du gjøre når du vil.
Hvordan kan jeg åpne en ASK-konto? Dette gjøres på samme måte som når en åpner en vanlig VPS konto – ved å kontakte en kontofører (bank, fondsforvalter eller verdipapirforetak). Liste over kontoførere finner du her.
Kan personer med D-nummer opprette ASK-konto? Ja, det gjør du ved å kontakte en tilbyder som veileder deg videre.
Kan mindreårige få ASK-konto? Ja.
Hvorfor er ASK-konto fordelaktig for meg? Formålet med ASK er å gjøre det like gunstig å spare i aksjer og aksjefond for privatpersoner som det er for investeringsselskaper. Her kan du enkelt samle alle dine investeringer i aksjer og aksjefond.
• Inne i Aksjesparekonto kan du kjøpe, selge eller bytte aksjer og aksjefond uten å betale skatt på gevinsten underveis.
• Du får fullt skjermingsfradrag på innskuddet i aksjer, kontanter, egenkapitalbevis og andeler som du har satt inn på Aksjesparekontoen
• Du må ikke betale skatt før du tar ut et beløp fra Aksjesparekontoen som er større enn det du opprinnelig investerte.

Overføring

Når kan jeg overføre midler til en Aksjesparekonto? Du kan overføre når din kontofører (bank, fondsforvalter eller verdipapirforetak) har åpnet ASK-kontoen din. Det skjer vanligvis i løpet av 1-3 dager.
Hvilke verdipapirer (ISIN) kan overføres til en ASK-konto? Alle børsnoterte aksjer som er utstedt av selskap hjemmehørende i et EU/EØS-land, samt alle aksjefond (fond med mer enn 80% aksjer) innenfor EU/EØS, og egenkapitalbevis.
VPS vil kontrollere at verdipapiret er innenfor disse reglene ved innføring på en ASK-konto. Enkelte tilbydere/kontoførere kan likevel ha strengere regler
Kan verdipapirer (ISIN) som ikke lenger er børsnotert bli stående på en ASK-konto? Ja, så lenge de ble lagt inn før selskapet gikk av børs. Det avgjørende er tidspunktet aksjene eller andelene plasseres på aksjesparekontoen.
Kan fondsandeler i et fond som ikke lenger tilfredsstiller betingelsene for å kunne stå på en ASK-konto bli stående? Ja, så lenge de ble lagt inn på kontoen mens fondet tilfredsstilte kravene, er det ingen krav til å flytte andelene, men du kan ikke tilføre flere andeler.

Skatt

Jeg har hørt at det skattefritak for ASK, stemmer det? Det er ikke fritak, men utsatt beskatning, noe som er en skattemessig fordel.

Ved uttak blir du beskattet etter prinsippene som gjelder for «aksjonærmodellen», riktignok uten at først inn-først ut (FIFU) gjelder for uttaket.

Kan jeg beholde skatteposisjonen når jeg overfører aksjebeholdningen min til ASK-konto? Ja, overgangsreglene for overføring av verdipapirer til ASK-konto gjelder ennå (2019). Det vil si at verdipapirene kan overføres med skattemessig kontinuitet.
Må jeg selv føre inntekt eller tap fra aksjesparekonto
i skattemeldingen min?
• Din kontofører beregner og rapporterer inntekter eller tap fra din aksjesparekonto.

• I de fleste tilfeller forhåndsutfylles det i skattemeldingen du får tilsendt hvert år. Det vil si at du spares for arbeidet med å føre det inn i selvangivelsen selv.

• Uttak fra ASK i 2018 vises på skattemeldingen som du mottar 2019.

• Som i andre sammenhenger er du selv ansvarlig for å kontrollere at skattemeldingen er korrekt mot årsoppgaven du får av din kontofører.

• NB: du som investor med ASK må være spesielt oppmerksom på inntekter og tap fra selskaper og aksjefond som ikke er notert på Oslo Børs. Disse vil som oftest ikke ha et ISIN som begynner med «NO» og kan føre til at du selv må gjøre manuelle endringer i din skattemelding. VPS anbefaler at du lar din kontofører bistå.

Hvem rapportere skatteopplysninger hvis jeg flytter konto fra en tilbyder til en annen i løpet av et kalenderår/inntektsår? Den du flytter fra rapporterer frem til flyttedatoen. Den du bytter til rapporterer deretter.
Hvordan behandles utbytte? • Du betaler skatt av mottatte utbytter først ved uttak fra aksjesparekontoen.
• Ordningen er lik som for gevinster.
• Din tilbyder av ASK holder oversikt over beregningsgrunnlaget. Du trenger ikke foreta deg noe for at dette skal innberettes til skatteetaten.
• Dette gjelder for utbytter mottatt etter 1. januar 2019.
Jeg er utlending og har hørt at jeg må betale kildeskatt på utbytter. Ja, kildeskatt er en skatt som trekkes av utbytter fra aksjeselskaper som er registrert i Norge når mottakeren av utbyttet er skattemessig bosatt utenfor Norge.
Når trekkes kildeskatten for meg som utlending? Kildeskatten beregnes og trekkes når du gjør uttak fra aksjesparekontoen.
Hva er satsen på kildeskatt for meg som utlending? Ordinærsatsen er 25%.
Jeg er utlending, kan jeg få redusert sats på kildeskatt på mine utbytter? Ja, dersom du er bosatt i en stat som Norge har skatteavtale med.
Jeg er utlending, hvilken dokumentasjon må jeg levere for å få redusert sats på utbytteskatt (kildeskatt) til Norge? Du må sørge for at din tilbyder/kontofører har registrert dokumentasjon på ditt skattemessig bosted som bekrefter at du er bosatt i en stat Norge har inngått skatteavtale med. Ta kontakt med din kontofører/tilbyder av ASK.
Jeg er svensk og bosatt i Sverige, men har en norsk aksjesparekonto. Kan jeg få tilbake kildeskatt som min kontofører har trukket fra mine utbytter? Ja, da må søke skatteetaten om refusjon av kildeskatt dersom du mener din kontofører har trukket for mye. Din kontofører kan gi deg nærmere veiledning.
Hvordan beregnes skjerming? Skjerming på en aksjesparekonto beregnes ut fra lavest innskudd av kontanter, aksjer, egenkapitalbevis og andeler på kontoen i løpet av inntektsåret + ubenyttet skjerming fra tidligere år. Eksempel: innskudd 1. februar 2018 er kr 10 000, 1. april 2018 kr 7 000, 1 november 2018 kr 9 000. Her er laveste innskutt beløp 1. april 2018 og skjermingsgrunnlaget for 2018 er kr 7 000.
Hva skjer med skjerming jeg ikke får brukt et år,
for eksempel fordi jeg ikke har noen skattepliktige uttak
fra ASK-kontoen
Dersom du ikke har skattepliktige uttak fra ASK-kontoen vil ubenyttet skjerming automatisk overføres til neste år
Hvordan beregnes skjerming hvis jeg har flere konti? Skjerming beregnes separat for hver enkelt ASK-konto du har.
Hvordan beregnes skjerming hvis jeg slår sammen to konti? Skjermingsgrunnlaget er årets laveste innskudd på den kontoen som videreføres. Ofte er det saldo på et tidspunkt før sammenslåingen

Bruk av kontoen

Hva skjer med gevinster som jeg opparbeider ved realisasjon av verdipapirer på ASK? Gevinster kan du umiddelbart bruke til re-investeringer. Du beskattes først ved uttak fra kontoen og da vil gevinsten inngå i grunnlaget for alminnelig inntekt som «kapitalinntekt»
Hva skjer med tap på realisasjoner av verdipapirer på ASK? Du kan først få fradrag for tapet når du har gjort uttak fra kontoen. Fradraget trekkes fra i grunnlaget for alminnelig inntekt. Beløpene forhåndsutfylles i din skattemelding. Se over under «Skatt» for aksjer og andeler som ikke er registrert på Oslo Børs
Er det tillatt å flytte midler fra en aksjesparekonto til en annen? Ja, hvis du flytter mellom egne ASK-konti vil det ikke regnes som uttak. Flytter du til andre regnes det som uttak.
Er det mulig å gi en gave fra en aksjesparekonto? Ja, du kan gi bort hele aksjesparekontoen, men ikke deler av den. Overføringen regnes ikke som uttak fra kontoen, det vil si at mottaker beholder alle handels- og skatteposisjoner.

Overføre du deler av kontoen vil det regnes som «uttak» for den delen som gis bort.

Er det mulig å overføre en aksjesparekonto til ektefellen? Ja, men du kan overføre hele aksjesparekontoen, men ikke deler av den. Overføringen regnes ikke som uttak fra kontoen.

Overfører du deler av kontoen regnes det som «uttak» for den delen som overføres.

Kan man arve en aksjesparekonto? Ja, en aksjesparekonto kan arves som andre konti. Kontoen kan også deles opp mellom arvinger. Dersom du arver en aksjesparekonto vil du overta den avdødes skatteposisjoner, overføringen regnes derfor ikke som uttak som utløser skatt.

Det vil si at ved utlodning fra dødsbo (kun i dersom opprinnelig eier er død) så kan deler av en aksjesparekonto overføres uten at det regnes som uttak

Hva skjer med aksjesparekonti ved skilsmisse? Som ved arv, se over.
Hvordan foreta et uskifte? Siden en aksjesparekonto ikke kan deles opp unntatt ved utlodning fra dødsbo (som nevnt over) og ved skillsmisse, så må hele aksjesparekontoen overføres til den gjenlevende.
Kan jeg åpne en aksjesparekonto på eget fødselsnummer for barn og barnebarn? Ja, du kan ha så mange aksjesparekonti du vil på et fødselsnummer. Når du overfører midlene til barn/barnebarn, anses dette som uttak. Barn/barnebarn overtar midlene med ny inngangsverdi og giver må foreta et skatteoppgjør på kontoen.

Tilbydere av aksjesparekonto

Hvor får jeg aksjesparekonto? Aksjesparekonto kan du opprette hos banker, finansforetak og verdipapirforvaltere
Kan man ha flere aksjesparekonti fra samme tilbyder? Ja, det er mulig.
Kan man ha aksjesparekonti fra ulike tilbydere? Ja, det er mulig.
Kan man ha flere VPS-konti under samme aksjesparekonto? Ja, du kan ha så mange konti du vil knyttet opp mot en aksjesparekonto. Du kan også ha så mange konti som du vil knyttet opp mot et personnummer eller D-nummer. Det er derfor fullt mulig å ha en depotkonto for fondsandeler og en ASK-konto for aksjer under samme aksjesparekonto.
Er det mulig å registrere rettigheter (pant) på en ASK-konto? Ja, det er enkelt. Din kontofører kan hjelpe deg.
Kan jeg låne ut verdipapirer fra en ASK-konto? Ja, men det blir skattemessig behandlet som salg til markedskurs den aktuelle dagen. Tilbakeleveringen blir betraktet som kjøp til samme kurs som utlånet.
Er det mulig med negativ inngangsverdi på aksjer som overføres til aksjesparekonto? Ja, ved overførsel fra eksisterende beholdninger (under overgangsordningen) kan inngangsverdien bli negativ. Dette kan eksempelvis oppstå dersom aksjene hadde store negative RISK-verdier og/eller at aksjeselskapet har tilbakebetalt mer av innbetalt kapital enn det investor har betalt for aksjene. I slike tilfeller kan innskutt beløp på aksjesparekontoen bli negativ. Uttak fra aksjesparekontoen med negativt innskutt beløp vil umiddelbart medføre gevinstbeskatning. Før innskudd skal kunne tas ut skattefritt, så må nye innskudd overstige den negative inngangsverdien.
Kan verdipapirer (ISIN) utstedt av selskap som ikke lenger er hjemmehørende innenfor EØS bli stående på en ASK-konto? Ja, så lenge beholdningen ble overført på ASK-konto da selskapet fremdeles var hjemmehørende innenfor EØS. Ytterligere beholdning etter dette kan ikke overføres. Når aksjene eller andelene først er inne på en aksjesparekonto så kan de alltid selges med utsatt beskatning.
Koster det noe å opprette Aksjesparekonto? Eventuelle priser forbundet med kontoen og produktet er satt av din tilbyder.