1 Hva er VPS Investortjenester?

1.1 Innledning

Dette er en veiledning rettet mot kontoførere som distributører for VPS Investortjenester. Kontoførere vil her finne nødvendig informasjon om oppstart av tjenesten, registrering av sluttbrukere, teknisk informasjon samt andre nyttige opplysninger. En liste over vanlige problemstillinger er også inkludert. Hjelpeteksten til VPS Investortjenester anbefales for detaljert informasjon om tjenesten utover denne veiledningen.

 

1.2 Hva er VPS Investortjenester?

VPS Investortjenester er et internett produkt som gir investorer fullstendig oversikt over sine VPSkonti på tvers av kontoførere (Om investoren har VPS-konti hos flere kontoførere vil han ha oversikt over alle her.). Alle investorer har tilgang til tjenesten såfremt at hans/hennes kontofører tilbyr tjenesten. VPS Investortjenester er tilgjengelig på de respektive kontoførers internettsider, hvor sluttbrukeren kan logge seg på med bruker-ID (fødselsnummer) og sitt personlige passord tilsendt fra VPS.

 

1.3 Kort om innholdet i VPS Investortjenester

VPS Investortjenester er bygget opp med en basispakke og tilleggsmoduler. Basispakken får alle sluttbrukerne tilgang til, mens en tilleggsmodul har man mulighet til å bestille om kontofører tilbyr den. Kontofører har mulighet til å velge at en tilleggsmodul skal være standard for alle sluttbrukerne, og den vil da opptre som en del av basispakken.
VPS Investortjenester Basis inneholder:

 • Beholdning
 • Transaksjonsoversikt
 • Beholdning per 31.12
 • Postkasse med elektroniske rapporter og meldinger
 • Verdipapiropplysninger
 • Mulighet for å tegne i emisjoner på internett
 • Informasjon og mulighet til påmelding til generalforsamling
 • Kontoopplysninger
 • Innsyn på rettigheter.

Tilleggstjenester er p.t.:

 • Utvidet innsyn
 • Gruppering av investorer
 • Overførsler
 • Beholdning per dato
 • Egenregistrerte papirer
 • VPS Fond
 • Pensjon

Hjelpeteksten, som finnes på påloggingssiden og inne i VPS Investortjenester, inneholder detaljert informasjon om de forskjellige punktene.

 

1.4 Basis

Kort informasjon om de forskjellige elementene i basispakken.

 

Beholdning og transaksjoner

Gjennom tjenesten vil dine kunder få full oversikt over beholdninger og transaksjoner på sin VPSkonto. Har kunden flere VPS-konti vises alle her, på tvers av kontoførere. For børsnoterte- og OTC registrerte papirer vises verdien på beholdningen. Børsnoterte papirer oppdateres daglig, mens OTC papirer oppdateres hvert 15. minutt. Investoren har mulighet til å se detaljer på utførte transaksjoner og få innsyn på transaksjoner som ikke er oppgjorte. Avviste transaksjoner vil vises med ”feil” i statusfeltet.

 

Investor- og selskapsmeldinger

Investormeldinger samles i et elektronisk arkiv og gir en oversikt over alle meldinger til investor sendt fra VPS. Dine kunder kan velge å motta sine endringsmeldinger og melding om utbetaling elektronisk. De får da en e-post som varsler at det ligger en ny endringsmelding i arkivet. Investor har mulighet til å velge dette via VPS Investortjenester under Min VPS konto -> kontotilpasninger. Ved å huke av under elektroniske investormeldinger velger investoren om han/hun vil motta meldingene elektronisk. Kontofører vil spare penger ved at investor velger å motta endringsmeldinger elektronisk, da elektroniske meldinger koster mindre enn porto på postforsendelser, samt at investor slipper papir i posten.
Investoren har også mulighet til å velge å samkonvoluttere meldingene sine. Hvis elektroniske meldinger ikke er valgt sendes meldingen pr post og investoren har mulighet til å samle opp meldingene over et valgt antall dager og få de tilsendt samlet. Under ”Meldinger sendes pr post ” velges antall dager meldingene skal samles opp før de sendes ut.

 

Emisjoner

Mulighet for å tegne i internett-emisjoner og se på tildelinger.

 

Verdipapirinformasjon

Opplysninger på grunndata på alle verdipapirer registrert i VPS.

 

Kontoopplysninger

Opplysninger som er registrert på konto, bl.a. navn og adresse og hvilken konto utbytte og renter utbetales til.

 

Generalforsamling

Her vil investor få informasjon om dato og sted, samt at han/hun kan hente ut årsrapport og melde seg på generalforsamlingen. Tjenesten åpner også for muligheten til å gi bort fullmakt.

 

Beholdning per 31.12 (Årsoppgave)

Samlet oversikt for konti hos alle kontoførere. Kommer tidligere enn årsoppgaven på papir.

 

Innsyn på rettighet

Gir innsyn på rettigheter og fullmakter som er registrert på konto.

 

1.5 Tilleggstjenester

Utvidet innsyn

Investorer med en registrert disposisjonsrett eller tilskriverrett på en konto vil med denne tjenesten få tilgang til å se på beholdninger, transaksjoner, rettighet på konto og kontoopplysninger for denne kontoen. Aktuell for f.eks. foreldre som ønsker innsyn på barnas konti. Investoren sparer flere pålogginger og vil få beholdningene sammen med sin egen beholdningsoversikt og totalverdien på det han disponerer.

 

Beholdning per dato

Tjenesten gir investor mulighet til å se historisk beholdning på sine VPS-konti. Historikk vises f.o.m. dato for bestilling av tjenesten.

 

Egenregistrerte papirer

Tjenesten gir mulighet til å registrere andre enn VPS-registrerte verdipapirer, f.eks. utenlandske papirer. Endringer oppdateres av investor selv.

 

VPS Fond

Tjeneste der investor kan kjøpe, bytte og selge fond samt etablere og registrere spareavtaler.

 

Pensjon

Tjeneste der investoren har oversikt over sin pensjonssparing, mulighet til å bytte fond eller endre fondsprofil.

 

Overførsler

Tjenesten gir investor mulighet til å overføre egne beholdninger til annen egen VPS-konto eller til andre. Merk at det er kun mulig å overføre beholdninger fra VPS-konto hos den kontofører investor er pålogget hos. Kun kontoførere som har en single sign-on løsning har mulighet til å tilby denne tjenesten.

Tjenesten gir investor mulighet til å overføre verdipapirer mellom egne konti. Merk at det er kun mulig å overføre beholdninger fra VPS -konto hos den kontofører investor er pålogget hos. Kun kontoførere som har en single sign-on løsning har mulighet til å tilby denne tjenesten.

 

1.6 Andre tjenester

 

Gruppering av investorer er en tjeneste som gjør det mulig å melde flere brukere inn i en gruppe under en hovedbruker. Kan benyttes f. eks av forvaltningsselskaper for gruppering av fond, revisorer for tilgang til en kundegruppe og organisasjoner som er organisert som flere selskaper i VPS systemet.

 

2 Hvordan tilby VPS Investortjenester?

2.1 Hvordan få tilgang til å tilby tjenesten?

VPS Investortjenester distribueres via nettsidene til kontofører. For å kunne tilby tjenestene til dine kunder må du først tegne en avtale med VPS. VPS autoriserer deg opp i sine systemer og du må legge en link til VPS Investortjenester på din hjemmeside.

 

2.2 Praktisk informasjon om hvordan VPS Investortjenester blir tilgjengelig hos kontofører

 

Linker på hjemmeside

Du trenger en link (URL) på hjemmesiden som skal benyttes for å logge seg på VPS Investortjenester. For å sende riktig informasjon til VPS’ systemer er det viktig at URL inneholder riktig informasjon. Da vil VPS kunne sende investor til riktig påloggingsbilde og tilgjengeliggjøre riktige tjenester.

 

Investortjenester – Parameterbruk

VPS Investortjenester inneholder flere parametere som skal brukes når andre finansielle institusjoner etc. kobler sine internett systemer mot investorklienten. Noen av parameterne er obligatoriske å legge inn, mens andre er valgfrie og kan legges inn for å tilpasse tjenesten bedre til egne behov.

 

Utgangs-URL

https://investor.vps.no/vit/servlet/no.vps.investorclient.servlets .LogonServlet?TSted=[tegningssted]&ISIN=[tegningsisin]&USted=[undertegn ingssted]&CDIdent=[kontofører]&LogoffURL=[url]& avtalehaver=[Avtalehaver]

 

Oversikt over parametere

Disse parameterne skal fylles inn i URL som verdi hvor det er satt [….]. Klammene skal ikke tas med. Hvis noen parametere ikke er aktuelle, er det bare å kutte dem vekk ifra URL’en. Parametrene er case sensitive, så skriv parameteren som oppgitt i URL

 

Parameter for Investortjenester

Avtalehaver = Den avtalehaveren som er oppgitt, må være en gyldig kontofører som har etablert avtale med VPS om distribusjon av investortjenesten. Denne parameteren må alltid være med når man kobler seg opp mot investorklienten og benyttes for identifisering av kontoførerprofil og kontroll av investors kundeforhold.

 

Parametere for tegningsfunksjon

TSted= Tegningssted som skal være forhåndsvalgt når investor går inn på tegningsfunksjonen. Er tegningsted (Tsted) som er lagt inn i URL’en ikke et av tegningstedene i en emisjon vil investoren kunne velge fritt blant de andre tegningstedene fra en dropdown-liste. Tegningssted skal alltid utfylles. Ønsker man ikke å benytte et forhåndsvalgt tegningssted skal url inneholde TSted=000VP, da vil tegningsfunksjonen vise alle tilgjengelige emisjoner og tegningssteder.

USted= hvis det er ønskelig at et undertegningssted skal registreres. Det er 10 karakterer tilgjengelig. Undertegningssted vil fremkomme i andre VPS’systemer, blant annet tegningslister i VPS Foretak, og kan brukes som en parameter for hvor investor kom inn til investorklienten fra. Eksempel på bruk; DnB NOR skal fordele tegninger på sine samarbeidspartnere. Banker med direkte link til Investorklienten skriver da DNB som TSted og egen kode for Usted.

ISIN= hvis investor skal routes direkte til tegningsfunksjon ved en spesifikk emisjon eller et videresalg, kan man benytte seg av ISIN-parameteren. Denne parameteren bør kun brukes når det er laget spesielle sider rundt en emisjon.

sec=1 gjør at investor må igjennom en security_block’er før han/hun kan tegne i den aktuelle emisjonen/videresalget. Dette krever at emisjonen/videresalget er aktivisert med security_block, noe KU for emisjonen gjør via VPS Foretak.

 

Parameter for kontoopprettelse på Internett

CDIdent= Hvis kontoopprettelse via Investortjenester skal være tilgjengelig når man logger inn på tjenesten. Den KI (kontofører-investor) som matcher CDIdent, vil bli default valgt i en dropdown liste på kontoopprettelsen, forutsatt at KI har avtale med VPS om kontoopprettelse via investorklient. Kontoopprettelse via Internett vil bare være tilgjengelig i helt spesielle tilfeller, som f.eks emisjonene i Telenor og Statoil. Hvis det ønskes tilgang til konto-opprettelses delen, men at det ikke skal være valgt noen spesifikk kontofører i drop-down-listen, kan parameter 000VP brukes.
Andre parametere

LogoffUR= url er den siden det skal redirectes til når investor logger seg av investorklienten. Husk å ha med http://…… i denne parameteren.

Eksempel URL

https://investor.vps.no/vit/servlet/no.vps.investorclient. servlets.LogonServlet?TSted=000VP&USted=VPS&CDIdent=12345&LogoffUR L=http://www.vps.no&avtalehaver=12345

Avtalehaver er 12345 og investorer med konto hos denne avtalehaveren kan logge seg på gjennom denne linken. Alle tjenester som investoren senere bestiller i Investortjenesten vil bli registrert på denne avtalehaveren. Logoff URL er satt til egen hjemmeside og investorene vil bli routet direkte til denne siden når de logger seg ut. Denne URLen vil ikke forhåndsvelge noe tegningssted.

Når investor tegner seg, vil undertegningssted inneholde VPS, uavhengig av hvilket tegningssted som investor velger. Dvs. at selv om et annet tegningssted behandler tegningen, så vil det fremkomme et undertegningssted på tegningen som er VPS. I og med at CD-Ident er utfylt, vil kontofører «12345» være default valgt når investor vil opprette konto.

 

3 Registrering av nye brukere

For å benytte VPS Investortjenester må man ha en konto registrert i VPS (VPS-konto). Alle investorer med VPS-konto vil da ha mulighet til å bruke VPS Investortjenester, såfremt at deres kontofører tilbyr tjenesten.

En investor kan bli registrert på to måter; via påloggingssiden til VPS Investortjenester og via ADINtransaksjonen på VPS’ stormaskin. Begge mulighetene vil aktivere passordutsendelse fra VPS. Passordet blir sendt med post til den adresse som er registrert på investors VPS-konto.

For autorisering av nye brukere for kontoførere som benytter single sign-on (eksempelvis VPS Investortjenester via nettbanken) brukes AUIN. Skjermbildet ligner på ADIN, men her bestilles ikke passord.

 

3.1 Bestilling av passord og pålogging

Investoren får tilgang via kontoførers nettsider. Påloggingsbildet viser at investor trenger både brukerID og passord for å bruke VPS Investortjenester. BrukerID er fødsels- eller organisasjonsnummeret til brukeren.

Investor kan bestille passord ved å trykke på ’bestill passord’ og fylle ut feltene med fødselsnummer og VPS-kontonummer. Merk at organisasjoner, personer under 18 år eller personer med utenlands bostedsadresse må registreres av kontofører via ADIN-transen.

Investor kan velge å bestille nytt passord pr. post eller pr. e-post. Nye kunder må bestille passord pr. post ved førstegangsbestilling.

Dersom investor velger å bestille passord pr. e-post får han/hun en lenk til bytte av passord som er gyldig i 30 minutter. Lenken kan kun benyttes en gang, og ny bestilling kan gjøres en gang per time.

3.2 Autorisering av kunder via VPS IS

Investorene kan selv bestille passord fra påloggingssiden til VPS Investortjenester. Unntakene er personer under 18 år, organisasjoner og personer med utenlandsk bostedsadresse. For disse kundene kan du som kontofører bestille passord for investoren via VPS IS.

Her har du mulighet til å gi nye kunder tilgang, bestille nytt passord for eksisterende kunde, oppheve sperrede passord, sperre kunder for tilgang og tildele passord til enkeltpersoner i bedrifter.

 

Forklaring av feltene i VPS IS

Aktiver

Kryss av her hvis kunden skal autoriseres opp for første gang. Passord blir automatisk generert og sendt i posten.

Deaktiver

Forvaltningsselskaper kan benytte denne hvis de ønsker å sperre tilgangen for en enkelt investor.

Oppheve sperring

Er brukeren blitt sperret på grunn av tre feil angitte passord etter hverandre kan det åpnes for tilgang igjen her. Opphevelse av sperring har umiddelbar effekt.

 

Bestille nytt passord

Her kan det bestilles nytt passord hvis brukeren har glemt passordet sitt.

Dersom det bestilles nytt passord for en bruker som er sperret, vil sperringen bli opphevet samtidig som nytt passord blir generert. Det er viktig at investoren ikke prøver å logge seg på flere ganger før han mottar det nye passordet da det kan føre til at han blir sperret på nytt.

 

Flere brukere per organisasjon

Ved autorisasjon av organisasjoner har man mulighet til å tildele flere passord slik at hver enkelt person i bedriften, som skal ha adgang til VPS Investortjenester, får hvert sitt passord.

Dette gjøres ved å legge inn organisasjonsnummeret + 2 valgfrie bokstaver (f. eks. brukerens initialer). Skjermbildet kommer opp med en ekstra linje hvor navnet på personen må legges inn.

Navnet som er lagt inn vil bli liggende før adressen til organisasjonen slik at passordbrevet vil bli sendt til riktig person i bedriften.

 

3.3 Passord

Passord blir sendt pr. post fra VPS til den adressen som er registrert på investors VPS-konto morgenen etter at det er blitt bestilt. Dette passordet er strengt personlig. Dersom investor velger å bestille nytt passord pr. e-post sendes det umiddelbart ut en e-post med en lenk som kan benyttes til å lage et nytt passord. Lenken er gyldig i 30 minutter og kan brukes kun en gang.

Passord kan forandres i VPS Investortjenester via ’bytte passord’ i venstre meny. Dette anbefales.

Passord må byttes etter 90 dager. Dette vil man få beskjed om etter pålogging.

Tilgangen til VPS Investortjenester vil bli sperret om investor forsøker å logge seg på 3 ganger eller flere ganger med feil passord. Investor kan da bestille nytt passord på samme måte som første gang eller få kontofører til å oppheve sperringen via ADIN.

 

Investor bestiller passord på Internett

Passordet sendes til den adresse/e-postadresse som er lagret på den VPS-konten investoren legger inn da han/hun bestiller passord.

 

KI bestiller passord

KI kan legge inn personnummer og VPS-konto når de bestiller passord. Legger KI inn både personnummer og kontonummer blir passordet sendt til adressen lagret på den valgte kontoen. Denne adressen blir vist på skjermen før KI trykker ”send passord”.

Observerer at KI kun kan bestille passord pr. post. Dersom investor selv foretar bestillingen på kontofører sine nettsider kan han/hun velge å gjøre bestillingen enten pr. e-post eller pr. post. Merk at nye kunder må bestille passord pr. post ved førstegangsbestilling.

Legger KI inn kun personnummer blir passordet sendt til den adresse tilknyttet sist oppdaterte VPS konto som KI rår over.

 

Bestilling av passord hos KUF – som ikke er KI for kunden

Saksbehandler kan legge inn både personnummer og VPS konto ved bestilling av passord. Legge han/hun inn begge disse opplysningene blir passord sendt til adressen som er registrert på den valgte kontoen. Legger saksbehandler inn kun personnummer blir passordet sendt til adressen som er registrert på den sist oppdaterte VPS kontoen. Adressen blir alltid vist før en trykker ”send passord”

 

4 Teknisk informasjon

4.1 Hvordan foregår kommunikasjonen i investortjenester?

All kommunikasjon mellom klient og tjener foregår kryptert. Det benyttes standard protokoller som alle aktuelle nettlesere støtter (Secure Socket Layer, SSL, med 128 bits nøkkellengde). Dette sikrer at ikke uvedkommende får innsyn i kommunikasjonen.

Brukeren kan verifisere at tjeneren det kommuniseres mot faktisk tilhører VPS ved å kontrollere sertifikatet som brukes (som igjen er utstedt av en velkjent CA, Certificate Authority).

 

4.2 SSL

Secure Socket Layer (SSL) er en protokoll for overføring av kryptert data via Internett.

Både Netscape Navigator og Internet Explorer støtter SSL protokollen. Denne protokollen blir brukt av mange Web-steder for å overføre konfidensiell data, slik som passord og brukernavn.

Web-adresser som bruker en SSL- protokoll begynner med «https:» i stedet for «http:».

 

4.3 Sesjonshåndtering

Når klienten første gang (per nettleser-sesjon) aksesserer systemet, opprettes det en sesjon på tjenersiden som er knyttet til denne klienten. Sesjonen identifiseres med en sesjonsnøkkel som klienten lagrer i en cookie, og som sendes av klienten ved hver eneste forespørsel mot systemet.

Sesjonsnøkkelen er generert av applikasjonstjeneren (IBM WebSphere Application Server), og lar seg ikke rekonstruere ved tilfeldig gjetting. Sesjons cookien lagres ikke hos klienten lenger enn varigheten av nettleser-sesjonen. Varigheten av sesjonen på tjenersiden er avhengig av klientens bruk av systemet, men vil ikke vare lenger enn maksimum 30 minutter etter siste aktivitet.

 

4.4 Cookie

En «cookie» er en funksjonalitet utviklet av Netscape Corporation. En cookie lagrer informasjon hos klienten, slik at applikasjonen ved et senere tidspunkt kan bruke den.

Poenget med cookies er at nettlesere tillater nettserveren å lagre brukerspesifikk informasjon på brukerens egen datamaskin. Selve cookien er en tekstfil som lagres i nettleserens katalog eller mappe. Informasjonen i en cookie kan for eksempel være språk som brukeren har valgt, slik at applikasjonen ”husker” hvilket språk brukeren skal ha neste gang brukeren logger seg på.

 

4.5 Hvilke operativsystem støtter systemet?

Systemet støtter Microsoft Windows.Det er ikke gjort tester på andre operativsystem. Bruk av andre operativsystem vil sannsynligvis fungere, men VPS kan ikke garantere at alle funksjoner vil fungere optimalt.

 

4.6 Hvilke nettlesere ( browsere ) støtter systemet?

 • Internett Explorer 5.0 eller høyere
 • De fleste nettlesere kan benyttes, men enkelte funksjoner I

NB! Systemet krever at cookies er aktivert i nettleseren.

 

5 Nyttig teknisk informasjon om VPS Investortjenester i forhold til investor

5.1 Hva kreves av tekniske innstillinger hos investor for å kunne bruke VPS Investortjenester?

For å kunne bruke VPS investortjenester må diverse tekniske innstillinger være aktivert.

 • Cookies må være aktivert i nettleseren
 • Nettleseren må støtte visse versjoner
 • SSL må være aktivert
 • Acrobat Reader er ikke ett krav for å kunne kjøre systemet, men for å kunne lese elektroniske dokumenter.

 

5.2 Acrobat Reader

Adobe Acrobat Reader er et software utviklet av Adobe Systems Incorporated for å lese elektroniske dokumenter.

 • Om Adobe: http://www.adobe.no/aboutadobe/main.html
 • Om Acrobat Reader: http://www.adobe.no/products/acrobat/main.html

 

5.3 Hvordan finner investor ut hvilken versjon av nettleseren han/hun har?

For Internet Explorer:

 • Trykk på Hjelp i nettleserens menylinje
 • Velg ”Om Internet Explorer ”. Da vil et nytt vindu åpne seg. Der står det hvilken versjon browseren er

 

5.4 Hvordan oppgraderer investor nettleseren sin?

Hvis investor må oppgradere nettleseren sin kan dette gjøres fra:

For Internet Explorer:

 • http://www.microsoft.com/norge/products/windows/ (norsk)
 • http://www.microsoft.com/windows/default.asp (engelsk)

 

5.5 Hvordan aktiverer man SSL i nettleseren ?

I Internet Explorer kan man velge om man vil bruke SSL ved å skru av og på. For å bruke VPS Investortjenester må SSL være aktivert i nettleseren.

 

For å aktivere SSL gjør følgende (engelsk versjon):

 1. I menylinjen i nettleseren velg Tools
 2. Velg Internet options
 3. Velg flippen/Arken Advanced
 4. Scroll ned til Security.

Slik skal det se ut:

Det som er viktig er at Use SSL er krysset av. Sett gjerne på versjon 2.0 og 3.0.

 

5.6 Cookies innstillinger

Dette er oppsett for Internet Explorer 6.0

Under Tools-> Privacy er det viktig at settings er satt til minimum ”Medium High” .

Man kan gå inn her og ha mer avanserte innstillinger hvis ønsket. Dette for å ha mer kontroll på hva som skjer ved hver ”request” mot en server.

 

Dette er oppsett for Internet Explorer 5.5 .

Trykk på Tools-> Security->Custom Level. Scroll så ned til Cookies.

5.7 Vanlige feil i Web-applikasjonene

For å kunne benytte VPS Investortjenester må følgende Internet Options være satt på Internet Explorer 5.0, Internet Explorer 5.5 og Internet Explorer 6.0 .

Sikkerhet

Hvis ikke SSL er aktivert i nettleseren vil følgende feil oppstå :

Cookies

Hvis ikke Cookies er aktivert vil brukeren få en feilmelding om at nettleseren må aktiveres for Cookies.
Hvis ikke vil følgende feil oppstå :

6 Annen informasjon i forhold til investor

6.1 Tilpasning til investors behov

Mange av oversiktene er tilrettelagt for at investor skal kunne lagre informasjonen vist i skjermbildet til fil. Oversiktene kan tilpasses enhver investors behov ved at han/hun velger de ønskede kolonnene i kolonneadministrasjonen og sorterer dataene etter ønske via pilene.

 

6.2 Investors bestilling av tilleggstjenester

Investor kan bestille tilleggstjenestene via ’tilleggstjenester’ i venstre meny. Enkelte ganger kan kontofører ha valgt å legge ut tjenesten som standard i VPS Investortjenester. Da vil ikke tjenesten vises i bestillingsoversikten.

Kontofører kan velge å ta betalt for tilleggstjenestene de tilbyr. Pris på tjenesten og ønsket tekst må meldes inn til VPS Kundeservice på e-post kunde@vps.no slik at de kan registrere opplysningene. Om ikke dette blir gjort, vil feltet stå blankt.

 

6.3 Hjelpetekst

Hjelpeteksten gir detaljert forklaring til alle felter og tjenester i VPS Investortjenester. Det anbefales at investor leser denne. Kontofører har tilgang via www.vps.no. Man logger seg inn og kommer da til siden som heter VPS Kunde. Hjelpeteksten ligger under fliken Dokumentasjon – Brukerhåndbøker.

 

7 Overføring av verdipapirbeholdninger

7.1 Innledning

I denne tjenesten kan investor overføre sine verdipapirbeholdninger mellom egne VPS-konti. For fond er det kun overførsel mellom egne konti. Tjenesten er tilgjengelig hos kontoførere som benytter Single Sign On og som har bestilt tjenesten. Hver enkelt investor må i tillegg selv bestille tjenesten under ”Tilleggstjenester”. Grunnen til det er at det ved bestilling gis viktig informasjon til investoren om tjenesten. Denne informasjonssiden kan investor siden finne igjen under ”Overføring” og ”Informasjon”.

Overføring gjelder kun verdipapirbeholdninger, ikke betalingsformidling. Tjenesten gjelder ikke for derivater. Noen overførsler kan være realisasjoner og dermed medføre skattemessige konsekvenser, noe som det opplyses om i skjermbildene for overføringen. Overføring av fond er en bestilling som behandles i kveldens verdipapiroppgjør, mens overføring av øvrige verdipapirbeholdninger skjer i realtid. For transaksjoner som skal registreres som arv, gave, uskifte og skilsmisse, må kontofører kontaktes.

 

7.2 Hvordan fungerer Overføring?

Registrering av konti

Først får investor opp et skjermbilde hvor man registrerer fra-konto og til-konto. Drop-down listen inneholder alle investorens konti som det kan overføres fra. Hvis det ikke kan overføres til den tilkonto som investoren har registrert, vil han/hun få beskjed om dette (se kap. om begrensninger).

Når investor legger inn fra-konto og til- konto og trykker fortsett, får han/hun oversikt over alle beholdninger som er tilgjengelige for overføring til angitt VPS-konto.

 

 

 

Valg av verdipapir

I skjermbildet som fremkommer vises følgende kolonner:

 • Velg (merk av verdipapir som skal overføres)
 • Verdipapir (verdipapirets identifikasjonsnummer)
 • ISIN
 • Beholdning
 • Obl.type (informasjon om uttrukkede beholdninger for rentepapir)
 • Status (”ikke disponibel” hvis verdipapiret ikke kan overføres)

Beholdninger som ikke er tilgjengelig for overføring merkes med grått. Når investoren holder musepekeren over ”?” vises en tooltip med årsaken til at papiret ikke kan overføres.

Investoren merker av den beholdningen som ønskes overført og trykker fortsett.

 

Registrering av opplysninger

NB! For tiden kan det kun overføres mellom konti

Hvis fra- og til- konto ikke har samme kontohaver-ID fremkommer følgende felt:

 • ISIN (verdipapirets identifikasjons nummer og navn vises)
 • Disponibel beholdning (beholdning på valgte konto som er disponibel for overføring vises)
 • Overfør beholdning (må fylles ut). Ved aksjer og egenkapitalbevis skal beholdning overføres i antall. Ved nominell (pålydende) verdi av obl./sert. skal beholdning overføres i kroner
 • Kurs (må fylles ut). Kurs pr aksje. Kurs i % av omsetningsverdien for obl./sert. Feltet vises ikke for fondsandeler
 • Påløpte renter dersom papiret er en obligasjon eller sertifikat (kan fylles ut). Hvis påløpte, ikke forfalte renter skal betales i tillegg til avtalt kurs, fylles feltet ut. Beløpet påløpte renter er positivt hvis det skal betales fra kjøper til selger, og negativt hvis det skal betales fra selger til kjøper (som oftest 14 dager før rentetermin)
 • Egne omkostninger (kan fylles ut)
 • Handelsdato (dagens dato ligger som forhåndsvalgt). Dagen avtalen ble inngått på. Kan være tilbake i tid, så lenge skattetallene for fjoråret kan korrigeres
 • Avsenders egen referanse (kan fylles ut)

Hvis fra- og til- konto har samme kontohaver-ID så vises kun feltet ”Overfør beholdning”, samt ISIN og disponibel beholdning.

I tillegg fremkommer det en advarsel som forteller at overføringen kan medføre skattemessige konsekvenser og at VPS rapporterer opplysningene til skattemyndighetene.

 

Overføring

Investoren får så opp et oversiktsbilde som viser de opplysningene som er meldt inn og utregning av handelsbeløp. Investoren kan bekrefte eller avbryte overføringen.

 

Bekreftelse

Når investoren bekrefter, får han opp et kvitteringsbilde der transaksjonen bekreftes overført, informasjon om gjennomført transaksjon, ny beholdning etter overføring og løpenummer på transaksjonen. Skjermbildet kan skrives ut.

7.3 Spesifikasjoner og begrensninger

Begrensninger:

De verdipapirbeholdningene investoren ikke har tilgang til å overføre er følgende:

 • Verdipapirer som er i en Corporate Action periode. (Oppgjørsperioden for utbytte samt hendelser som fisjon, fusjon, fondsemisjon, fortrinnsrettsemisjon, splitt, spleis.)
 • Verdipapirer hvor investor har gjort en handel som venter på bokføring. (I perioden fra VPS har kjørt oppgjøret til Norges Bank-oppgjøret er ferdig.)
 • Obligasjoner som er i en betalingsperiode (ved uttrukket beholdning, 5 dager før termindato for obligasjoner, 3 dager før termindato for sertifikater.)
 • IBP/IPA beholdninger (fond)
 • For fond dersom det allerede er innmeldt en bestilling (fram til transaksjonen er oppgjort.)
 • For fond kan det kun overføres når til- og fra-konto har samme kontohaver-ID og kontotype er blank

 

Hvilke konti skal det ikke kunne tas overføringer FRA:

 • Ikke andre konti enn konti hos kontoføreren som investoren er pålogget hos
 • Ikke konti med rettighet som har sperrekode S eller F
 • Ikke opsjons- eller lånekonti
 • Ikke IPA- eller IBP-konti
 • Ikke kontotype forskjellig fra blank og FOR
 • Ikke avsluttede konti
 • Ikke dersom kontoen har utfylt dødsdato
 • Ikke dersom kontostatusfeltet er utfylt

 

Hvilke konti skal det ikke kunne gjøres overføringer TIL:

 • Ikke konti med rettighet som har sperrekode S
 • Ikke opsjons- eller lånekonti
 • Ikke IPA- eller IBP-konti
 • Ikke kontotype KON
 • Ikke avsluttede konti
 • Ikke dersom kontoen har utfylt dødsdato
 • Ikke dersom kontofører for mottagers konto ikke er autorisert til å føre den aktuelle type verdipapir
 • Ikke dersom fond prøves overført til et annet forvaltningsselskaps konti.

 

Begrensning i tidspunkt for overføring:

Overføring kan ikke gjennomføres samtidig som verdipapiroppgjøret, så det vil være visse tider på døgnet når denne tjenesten ikke er tilgjengelig.

Disse er ca:

 • Kl 06.00 – 06.30
 • Kl 11.30 – 12.30
 • Kl 20.00 – 01.15

 

Behandlingsregler for overførsel:

Aksje og obligasjon – hverdager:

Handelsdato = Datoen som blir registrert av investor eller dagens dato som ligger som forhåndsvalgt.

Oppgjørsdato (journaldato) = Registreringsdato (dagen overføringen blir registrert av investor på Investortjenestene)

 

Aksje og obligasjon – helge- og helligdager:

Handelsdato = Datoen som blir registrert av investor eller dagens dato som ligger som forhåndsvalgt Oppgjørsdato (journaldato) = Første bankdag etter registreringsdatoen (dagen overføringen blir registrert av investor på Investortjenestene)

Merk at oppgjørsdato er endret til journaldato i transaksjonsdetaljer på VPS Investortjenester.

 

7.4 Feiltransaksjoner

Ved feiltransaksjoner har mottakers kontofører mulighet til å tilbakeføre, slik at transaksjonen ikke blir registrert som en realisasjon.

 

Aksje/egenkapitalbevis og obligasjon/sertifikat:

Ved feiltransaksjoner kan mottakers kontofører tilbakeføre i VPS IS. Meglere kan tilbakeføre i Oppgjørsinfo på web.

 

7.5 Pris

Kontoførers pris til investor kan meldes til kundeservice i VPS og vil vises under tilleggstjenester i Investortjenester. Det anbefales i tillegg at pris på overførsler opplyses i egen prisliste. Hvis prisen skal endres må dette rapporteres til VPS for at informasjonen skal bli tilgjengelig for investor i VPS Investortjenester.

 

8 Gruppering av investorer

8.1 Innledning

Gruppering av investorer er en tjeneste som gjør det mulig å melde flere brukere inn i en gruppe under en hovedbruker. Her vil hovedbruker ha oversikt over alle VPS-konti hos de brukere som ligger i gruppen. Tjenesten kan benyttes f. eks av forvaltningsselskaper for gruppering av fond, revisorer for tilgang til en kundegruppe og organisasjoner som er organisert som flere selskaper i VPS systemet.

 

8.2 Hvordan fungerer Gruppering av investorer?

Hovedbruker logger på Investortjenester med sin egen bruker-ID og passord. Første skjermbilde som vises for en hovedbruker er bilde for ’valg av kontoeier’. Her kan hovedbruker veksle mellom medlemmene i gruppen. Hovedbruker opererer da som om han er pålogget medlemmet i gruppen og har tilgang til alle funksjoner unntatt passordbytte.

For å komme tilbake til samme skjermbilde kan man velge linken øverst i høyre hjørne eller i menyen ’Valg av kontoeier’

Hovedbruker har tilgang til å bestille tilleggstjenester på medlemmer i gruppen. De tjenestene som er tilgjengelige for bestilling er det samme utvalget tjenester som hovedbruker har selv. Hovedbruker må bestille de tjenester han ønsker for de underbrukerne han ønsker tjenestene for. Betalbare tjenester vil bli fakturert hovedbrukers kontofører.

 

8.3 Etablere en gruppe

Etablering av en gruppe gjøres i VPS IS under «Kundetjenester». Det er mulig å melde inn brukere fra forskjellige kontoførere, dvs hovedbruker og underbruker trenger ikke ha samme kontofører. Det er ingen begrensning på antall medlemmer i gruppen.

Etableringen gjøres ved å legge inn:

 • Hovedbrukers bruker-ID (org.nr eller fødselsnr.)
 • Underbruker: (org.nr eller fødselsnr.)

8.4 Se på en gruppe

Når en gruppe er etablert er det mulighet for å se denne i VPS IS. Merk at det kun er mulig å se medlemmer i gruppen etablert av den kontofører som også har etalert gruppen.

VPS IS brukes for å:

 • Liste ut grupperingen
 • Kopiere gruppen til annen bruker hos samme kontofører (registrere fødsels/organisasjonsnummeret til den man ønsker gruppen kopiert til i feltet ’kopier til’)
 • Slette medlem i gruppen (sette ’a’ utenfor gruppemedlemmet)

 

8.5 Fullmakt

Kontofører må sørge for at det foreligger fullmakt fra investorer som skal legges inn i gruppen. Brukere som blir lagt inn i en gruppe vil motta brev om dette med informasjon om hvem som er gitt tilgang og kontaktinformasjon til kontofører han skal kontakte hvis tilgangen er uønsket. Kontofører må selv formulere en fullmakt.

 

8.6 Innsyn på annen VPS-konto

Investor kan få innsyn på en VPS-konto med annen kontohaver-ID ved at KI registrerer en tilskriver- eller disposisjonsrettighet på VPS-kontoen. Når rettigheten er registrert må investor i tillegg selv bestille ’Utvidet innsyn’ under ’Tilleggstjenester’ inne på VPS Investortjenester for å få tilgang til kontoen. Alternativt kan KI på investors vegne bestille innsyn i VPS IS

Innsyn gir ikke mulighet for rettighetshaver til å foreta transaksjoner i VPS Investortjenester på kontoen han/hun har innsyn på. Innsyn kan være aktuelt f.eks for foreldre som har opprettet VPSkonti på barna sine.

 

9 Diverse

9.1 Avtaler

VPS Investortjenester har en hovedavtale for tilknytningen (Avtale om bruk av VPS Investortjenester på Internett) samt flere underavtaler for diverse tilleggstjenester. Kontakt VPS for tilsendelse av disse avtaler.

Pris

Se egen prisliste

 

9.2 Fakturering

De fleste kontoførere blir fakturert månedlig for VPS-tjenester.

 

9.3 Markedsføring, salg og opplæring

Dere som distributører av VPS Investortjenester står for håndtering av alle henvendelser fra sluttbruker samt markedsføring og salg. VPS står behjelpelig med alle spørsmål fra dere ang. tjenesten samt markedsføringen av produktet.

 

Opplæring

VPS står for opplæring av representanter fra dere og det er viktig at det forgår videreopplæring internt hos dere. Kundesentre og andre ansatte med kundekontakt bør ha en viss kunnskap om produktet og dens funksjoner. Vedkommende burde da ha tilgang til brukerveiledningen og hjelpetekst for VPS Investortjenester for å ha mulighet til salg og støtte av produktet.

 

Plassering av VPS Investortjenester på nettsiden

Det er viktig at VPS Investortjenester er godt synlig for investor når han/hun besøker kontoførers nettsider. Før påloggingssiden bør kontofører legge ut en kort beskrivelse av produktet. Annen relevant informasjon til investor burde også fremkomme her.

 

Markedsføring av VPS Investortjenester

Det er flere måter å markedsføre ovenfor investor; Informasjon samt link til demo på nettsider, markedsføring via e-post, brosjyre, investormeldinger som vedlegg til årsoppgave eller endringsmeldinger, etc. Tekstforslag til dette vil dere finne på vår nettside www.vps.no, denne brukerveiledningen, produktarkene eller hjelpeteksten. Vi vil stå til disposisjon for hjelp og tips vedrørende dette.

Ta også kontakt med oss når det gjelder samarbeid av markedsføring.

 

9.4 Kontoførers tilpasning av VPS Investortjenester

Kontofører har muligheten til å tilpasse VPS Investortjenester etter eget og kunders behov ved å velge diverse tilleggstjenester og/eller egen profil på tjenesten (stylesheet). Kontofører har også mulighet til å integrere tjenesten i egne nettjenester (Single sign-on). De valgte tilleggstjenestene vil vanligvis ligge som valgfrie bestillingstjenester for investor i menyvalget ’tilleggstjenester’. Kontofører har også muligheten til å legge tjenestene som standard. Disse tjenestene vil ligge som en del av VPS Investortjenester når investor logger seg på.

 

Egen Profil (stylesheet)

VPS Investortjenester kommer i utgangspunktet med VPS-design. VPS tilbyr en tjeneste som gjør det mulig å tilpasse grensesnittet til kontoførers egen profil. Tjenesten gir kontoførerne mulighet til å få egen design og logo på skjermbildene til VPS Investortjenester ved hjelp av stylesheet. VPS Investortjenester vil i større grad framstå som kontoførers egen tjeneste og gir investoren følelsen av å fortsatt være hos kontofører og en større opplevd verdi.

Kontakt VPS for mer informasjon.

 

Integrering i kontoførers nettjenester (Single sign-on)

Single sign-on er en løsning som integrerer VPS Investortjenester i kontoførers egen nettløsning. Et eksempel kan være å legge VPS Investortjenester innenfor påloggingen til nettbank. Investor vil da kun trenge ett passord og tjenesten vil fremstå som mer integrert i kontoførers egne løsninger.
Tjenesten innebærer at det benyttes samme bruker-ID og passord ved pålogging til kontoførers eget nettsted og til Investortjenestene. Kontrollen av investors identitet skjer ved at kontofører kontrollerer bruker-ID og passord. Kontofører sender VPS en kryptert bekreftelse i URL-format på investors identitet når investor kobler seg til Investortjenester. Bekreftelsen skal inneholde kontoførers identitet samt Investors fødsels- eller organisasjonsnummer.

Kontakt VPS for mer informasjon.

 

9.5 Kommunikasjon mellom VPS og kontofører

VPS Kundeservice

VPS Kundeservice er behjelpelig for henvendelser fra kontofører vedrørende VPS Investortjenester. Investor skal henvende seg til kontofører for assistanse for tjenesten.

 

Informasjon om aktualiteter rundt VPS Investortjenester

VPS Investortjenester er et produkt som stadig er under utvikling, vedlikehold samt sesongbetonte tjenester. Vi sender ut aktuell informasjon vedrørende tjenesten via e-post eller post, og det er viktig at vi har registrert riktig kontaktperson som vil håndtere eller videreføre all kommunikasjon fra oss. Dette gjøres av Masterbruker hos kontofører.

 

9.6 Hjelpetekst

Hjelpetekst til VPS Investortjenester ligger tilgjengelig på påloggingssiden og i tjenesten. Denne blir oppdatert ved hver endring i produktet. Hjelpeteksten bør brukes som detaljert støtte til denne brukerveiledningen. Kontofører har tilgang via www.vps.no. Man logger seg inn og kommer da til siden som heter VPS Kunde. Hjelpeteksten ligger under fliken Dokumentasjon – Brukerhåndbøker.