1 Målgruppe og hensikt
2 VPS Investortjenester
3 Tilpasning til ulike skjermflater
4 Beholdninger
5 Transaksjoner
6 Korrigering av transaksjoner med manglende kostpris
7 Utbyttehistorikk
8 Verdipapirinformasjon
9 Kontoopplysninger
10 Språk
11 Fondshandel
12 Tilpasset stylesheet
13 Samspill med gamle Investortjenester


 

1 Målgruppe og hensikt

Denne dokumentasjonen er ment som tillegg til Brukerhåndbok for VPS Investortjenester, og har til hensikt å gi kundeservice/kundeansvarlige hos Kontofører Investor (KI) nok informasjon for å kunne hjelpe investoren i gang med nye VPS Investortjenester.

Sist oppdaterte versjon er tilgjengelig på www.vps.no.

 

2 VPS Investortjenester

VPS Investortjenester er en sluttbrukerapplikasjon som gir investoren full oversikt over egne VPS-registrerte verdipapirer. Gjennom grafiske fremstillinger, detaljert beholdningsoversikt og lang transaksjonshistorikk, kan investoren følge utviklingen i sin VPS-portefølje på tvers av verdipapirkonti og papirer.

VPS Investortjenester tilbys gjennom de fleste norske banker, fondsforvaltere og verdipapirforetak, samt fra vps.no/investor. Gjennom et større fornyelsesprogram har VPS Investortjenester fått et betydelig løft, og resultatet er nye VPS Investortjenester. Den nye plattformen er bygget på moderne teknologi, design tilpasset ulike skjermflater og et mer brukervennlig grensesnitt. I tillegg til at majoriteten av eksisterende funksjonalitet er erstattet, har vi også lansert ny funksjonalitet. I tiden fremover kommer det også nye, spennende tjenester i tråd med investors behov og VPS’ mål om å være den foretrukne leverandør av investortjenester i Norge.

VPS Investortjenester består av tre ulike tjenestegrupperinger:

Basistjenester: tjenester alle investorer har tilgang til, uavhengig av kontofører.

Tilleggstjenester: tjenester som kontofører kan velge å tilby investorene. Prisliste er tilgjengelig på VPS’ kundesider. Ta kontakt med din kundeansvarlige i VPS for mer informasjon og bestilling av tilleggstjeneste.

Selskapstjenester: tjenester som utstederne (selskapene) kan velge å tilby investorene.

 

2.1 Basistjenester

Beholdningsoversikten gir investor oversikt over egne aksjer, fondsandeler, obligasjoner og andre verdipapirer på tvers av kontoførere. Man kan se på én konto for seg, eller alle under ett. Her fremgår også beregnet gevinst eller tap på hver beholdning, samt beregnet utbytte per verdipapir.

Transaksjonsoversikten viser investorens transaksjoner straks de er registrert i VPS.

Verdipapirinformasjon med detaljer om alle VPS-registrerte verdipapirer.

Postkassen fungerer som et elektronisk arkiv med endringsmeldinger, årsoppgaver og realisasjonsoppgaver tilbake til år 2000.

Konto- og personopplysninger viser detaljer om opplysninger på VPS-konti som bl.a. adresse, bankkonti for belastning og utbetaling, telefonnummer og e-postadresse.

Eksport av data og gode søkemuligheter.

 

2.2 Tilleggstjenester

Fondshandel gir kundene mulighet til å handle fond og etablere spareavtaler, uttaksavtaler og bytteavtaler.

Overførsel gir mulighet for å flytte aksjer og fond mellom egne VPS-konti.

Etablering av VPS-konto/Depot-konto gir investor mulighet til selvbetjent kontoopprettelse.

Elektronisk signering gir investor mulighet til å signere dokumenter i Investortjenester med BankID.

Aksjesparekonto gir investor en løpende oversikt over egen aksjesparekonto.

Utvidet innsyn lar investoren se beholdning og transaksjonsoversikt på VPS-konti som disponeres, som f.eks. barns konti.

Single-sign-on (SSO) gir investoren mulighet til å gå sømløst fra innlogget nettbank til VPS Investortjenester.

Egen grafisk profil (stylesheet) kan bestilles slik at VPS Investortjenester og VPS Investortjenester tilpasses kontoførers grafiske profil.

 

2.3 Selskapstjenester

VPS Aksjesparing hvor ansatte kan følge sparingen i eget selskap.

Emisjoner med oversikt over pågående emisjoner og videresalg, tegninger og tildelinger.

Generalforsamling/andelseiermøte/obligasjonseiermøte med tilhørende innkalling, påmelding, stemmefullmakt og forhåndsstemming.

Foretakshendelser (Corporate actions) gir informasjon om hvilke foretakshendelser som er foretatt i investorens verdipapirer, f.eks. splitt, spleis, emisjoner, fusjoner og fisjoner.

 

3 Tilpasning til ulike skjermflater

Den nye løsningen er utviklet med et responsivt design, som betyr at skjermbildet automatisk vil tilpasse seg ulike skjermflater. VPS Investortjenester fungerer også godt på mobil og nettbrett.

 

3.1 Sideoppsett webversjon

 

 

3.2 Sideoppsett mobil og nettbrett

Investortjenester er tilgjengelig både på mobil og nettbrett, riktignok med noe begrenset funksjonalitet fra den fullstendige web-versjonen.

Den største strukturelle endringen i mobilløsningen er Meny og verdipapirsøk som er å finne øverst i høyre hjørne. Filtrerings- og eksportmulighet i beholdningsoversikten og transaksjonsoversikten er ikke tilgjengelig.

Den overordnede strukturen på nettbrett er mer eller mindre lik web-versjonen slik beskrevet ovenfor. Merk at standard kolonnevalg og informasjon varierer i stående og liggende versjon.

 

 

4 Beholdninger

Beholdningsoversikten viser beholdning og beregnet avkasting det siste året basert på samtlige VPS-registrerte beholdninger. Beregnet avkastning og beregnet verdiutvikling det siste året er fremstilt i grafiske oversikter.

Markedsverdier i beholdningsoversikten er basert på 15 minutter forsinkede kurser fra Oslo Børs, Oslo Axess, Nordic AMB og Merkur Market (XOSL, XOAX, XOAM, MERK). I tillegg hentes realtidskurser kontinuerlig fra NOTC.

Beholdningstabellen kan enkelt filtreres til å vise beholdninger inkludert innmeldte transaksjoner, kun oppgjorte transaksjoner, beholdning pr. 31.12, beholdning på tidligere dato, realiserte beholdninger og beholdning per konto.

Verdt å merke er at kostpris og realisert/urealisert gevinst er basert på gjennomsnittlig avskaffelseskostnad (GAV), og ikke FIFO (slik beregningen ble gjort i gamle Investortjenester). Skattemessig realisert gevinst/tap er basert på FIFO-prinsippet og kommer fra Aksjonærregisteret. VPS har ikke disse tallene i VPS Investortjenester, og beregningene for realisert og urealisert gevinst/tap gjort i VPS Investortjenester kan dermed ikke benyttes for å rapportere til skattemyndighetene. Tallene som er rapportert inn til myndighetene finner du på siden «Ligningsverdier per 31.12» under «Øvrige tjenester». I tillegg finner investoren års- og realisasjonsoppgaver i postkassen.

 

4.1 Sideoppsett beholdningsoversikt

 

 

 

4.2 Grafiske fremstillinger av porteføljen

 

 

4.3 Beholdningstabellen for aksjer, fond og obligasjoner

 

 

 

Verdipapir: viser navn på instrumentet. Navnet er klikkbart og fører brukeren til siden Verdipapirinformasjon med eventuelle markedsdata. Plusstegn etter verdipapirnavn, viser at verdipapiret finnes på flere konti. Brukeren kan klikke på pluss-tegnet for å ekspandere og vise beholdningen pr. konto.

ISIN: ISIN for instrumentet

Antall: dagens beholdning i verdipapiret, eventuelt oppgjort beholdning dersom det er krysset av for «Kun oppgjort». Beholdningsantallet skal være klikkbart og linke til transaksjonslisten for verdipapiret.

Kurs: sist kjente markedskurs for verdipapiret.

Kostpris: beregnet som gjennomsnittlig anskaffelsesverdi for verdipapiret.

GAV: snittkurs basert på gjennomsnittlig anskaffelsesverdi.

Omk.: kjente omkostninger for beholdningen.

Markedsverdi: markedsverdi regnet som antall andeler ganget med sist kjente markedskurs.

Ureal. gevinst: urealisert gevinst for nåværende beholdninger. Beregnet som differansen mellom kostpris og markedsverdi.

Real. gevinst: realisert gevinst i tidligere beholdninger. Beregnet som differansen mellom kostpris og innløsningspris.

Utbytte/Avkastning: Beregnet utbetalt utbytte og renter, basert på beholdning på eierregisterdato (record date) og registrert utbytte per aksje. Utbyttebeløpet er klikkbart og fører brukeren til siden Utbyttehistorikk med oversikt over utbyttetransaksjonene som ligger til grunn for den aggregerte utbyttesummen.

Tot. Gevinst: beregnet som summen av urealisert gevinst +/- realisert gevinst + utbytte/avkastning.

 

4.4 Filtrerings- og eksportmuligheter

 

 

Filtrering pr dato: Filtrering på dato ved å klikke på kalenderikon, skrive inn dato eller velge dropdown med 31.12 de siste årene.

Kontovisning: Filtrering på alle konti samlet eller pr. konto. Konti med disposisjonsrett vises nederst i listen. Dropdown viser kontoeiernavn, kontonummer og kontofører.

Kun oppgjort: Avkrysning av boksen «Kun oppgjort» viser bokført beholdning. Dersom boksen ikke er avkrysset, vises også innmeldte transaksjoner.

Tidl. Behold.: Viser alle tidligere beholdninger, også i verdipapirer der det ikke finnes beholdninger i dag.

Kolonner: Bruker kan velge å vise eller skjule kolonner. Kolonneadministrasjon er tilgjengelig på mobil og nettbrett, men standardvisning varierer. Brukeren kan enkelt lagre egne kolonnevalg i beholdningsoversikten, transaksjonsoversikten og skattesidene, både på web, nettbrett og mobil. Valgene vil lagres på enheten til neste pålogging.

Eksportér: Eksport av beholdningsoversikten til Excel.

 

5 Transaksjoner

Transaksjonsoversikten viser transaksjoner på tvers av kontoførere, konti og verdipapirtyper, med historikk langt tilbake i tid.

 

5.1 Sideoppsett transaksjonsoversikt

 

 

5.2 Transaksjonsoversikten for aksjer, fond og obligasjoner

 

 

Navnet på verdipapiret er klikkbart og gir investoren ytterlige detaljer pr. transaksjon.

Dato: Tilgjengelig datofelt er handelsdato, reg dato (record date) og oppgjørsdato.

Verdipapir: Navn på verdipapiret ISIN: Tilgjengelig via kolonneadministrasjonen.

Antall: antall eller andel Beløp: totalt handelsbeløp inkludert omkostninger.

Snittkurs: pr. andel inklusive omkostninger.

Omkostninger: tilgjengelig ved kolonneadministrasjon eller ved å klikke på transaksjonen.

 

5.3 Filtrerings- og eksportmuligheter

 

 

Filtrering pr datointervall: Vise transaksjoner innenfor et datointervall. Standard visning i transaksjonsoversikten er transaksjoner siste 12 mnd. Andre datoer kan velges ved hjelp av kalenderikonet eller ved å skrive inn dato.

Kontovisning: Filtrering på alle konti samlet eller pr. konto. Konti med disposisjonsrett vises nederst i listen over aktive konti, og avsluttede konti vises i bunn. Dropdown viser kontoeiernavn, kontonummer og kontofører.

Kun oppgjort: Avkrysning av boksen «Kun oppgjort» viser bokført beholdning. Dersom boksen ikke er avkrysset, vises også innmeldte transaksjoner. Fondshandler er kun tilgjengelig i transaksjonsoversikten når de er oppgjort. Årsaken er at man handler fond til ukjent kurs.

Type: Gir brukeren mulighet for å filtrere for én type transaksjon eller alle transaksjonstyper.

Kolonner: Bruker kan velge å vise eller skjule kolonner. Kolonneadministrasjon er tilgjengelig på mobil og nettbrett, men standardvisning varierer. Brukeren kan enkelt lagre egne kolonnevalg i beholdningsoversikten, transaksjonsoversikten og skattesidene, både på web, nettbrett og mobil. Valgene vil lagres på enheten til neste pålogging.

Eksportér: Eksport av beholdningsoversikten til Excel.

 

6 Korrigering av transaksjoner med manglende kostpris

Med tjenesten Kostpris vil investoren selv kunne bekrefte eller korrigere transaksjoner som mangler handelsbeløp, og med dette gi en mer korrekt fremstilling av utviklingen i porteføljen. Kostpris er beregnet som gjennomsnittlig anskaffelsesverdi for et verdipapir, og transaksjoner med feil eller mangler vil dermed danne feil beregningsgrunnlag for avkastingen. Så fort ny kostpris er lagret eller endret, startes automatisk en reberegning av investorens avkastning det siste året.

På verdipapirer som har én eller flere transaksjoner med manglende kostpris, vil investoren «varsles» i form av et ikon i beholdningsoversikten på de respektive papirene. Oversikt over transaksjoner med mangler samt de korrigerte transaksjonene kan aksesseres enten via beholdningsoversikten, eller via menypunkter under Transaksjoner. Som en indikasjon har VPS beregnet handelsbeløp basert på sist kjente kurs den aktuelle transaksjonsdagen, uttrykt i en lysere fargenyanse.

Vi gjør oppmerksom på at endring i kostpris ikke rapporteres til skattemyndighetene.

 

 

 

 

7 Utbyttehistorikk

I beholdningsoversikten er utbytter vist som en beregnet aggregert sum, og ved å klikke på beløpet i utbytte-kolonnen vil investoren sendes til en detaljert oversikt over historiske utbytter. Oversikten viser utbytter kronologisk pr. verdipapir, samt på tvers av verdipapirer.

 

 

8 Verdipapirinformasjon

Verdipapirinformasjon er tilgjengelig for alle VPS-registrerte verdipapir, og søkbart fra søkefeltet øverst i høyre hjørne. Ytterligere informasjon om fond og rentepapirer vil legges til etterhvert.

 

 

9 Kontoopplysninger

Kontoopplysninger er tilgjengelig under «Konti og rettigheter» under innstillinger øverst i høyre hjørne.

 

 

9.1 Investoropplysninger

Investoropplysninger er tilgjengelig under «Investoropplysninger» under innstillinger øverst i høyre hjørne. Investoropplysninger viser lagrede kundeopplysninger, samt mulighet for å endre e-post og telefonnummer. Investoren har også mulighet til å endre innstillingene for meldinger og oversikt over investorer vedkommende kan opptre på vegne av (gruppering og disposisjonsrett).

 

9.2 Utvidet innsyn

Utvidet innsyn må registreres og bestilles i Investor Services (IS) av kontofører, og er ikke lenger selvbetjent i Investortjenester. Investorer med en registrert disposisjonsrett eller tilskriverrett på en konto vil med denne tjenesten få tilgang til å se på beholdninger, transaksjoner, rettighet på konto og kontoopplysninger for denne kontoen. Konti med disposisjonsrett vil være tilgjengelig fra kontolisten i både beholdnings-, transaksjons- og kontooversikten. Beholdningene på disse kontiene vil ikke være inkludert i porteføljens totale verdi, men vises eksplisitt ved kontofiltrering.

 

9.3 Gruppering

Gruppering av investorer er en tjeneste som gjør det mulig å melde flere brukere inn i en gruppe under en hovedbruker. Kan benyttes f. eks av forvaltningsselskaper for gruppering av fond, revisorer for tilgang til en kundegruppe og organisasjoner som er organisert som flere selskaper i VPS systemet. Gruppering muliggjør enkelt å kunne bytte mellom brukere i innlogget applikasjon, som illustrert nedenfor med «Ola Nordmann» og «Ola Holding AS». Ved gruppering kan også investoren benytte BankID eller BankID på mobil for å logge inn som selskapet, samt tegne i emisjoner på vegne av selskapet. Tjenesten legges opp av kontofører i IS.

 

10 Språk

Språkvalg er tilgjengelig fra verktøyikonet/kontoeier øverst på siden, og brukeren kan velge mellom norsk, svensk eller engelsk. Standard språk er det som er satt i nettleseren hos brukeren.

 

11 Fondshandel

Fondsmodulen er en tilleggstjeneste i VPS Investortjenester og kan bestilles ved å kontakte fond@vps.no. Kjøp og innløsning, spareavtale og gave er fornyet.

 

11.1 Kjøp og innløsning

 

 

 

 

 

 

11.2 Realisasjonsdetaljer for fond

Med virkning fra 1. januar 2016 ble skattereglene for verdipapirfond endret. På bakgrunn av endringene har VPS laget og sendt ut en ny type årsoppgave, hvor realisasjonsopplysninger og øvrige skattemessige opplysninger om beholdning, utdelinger osv. har blitt samlet i én «års- og realisasjonsoppgave». Under menypunktet «Skatt» finner investorene realisasjonsberegningene for alle fond som er realisert siste skatteår.

 

 

I oversiktsbildet kommer det opp en totaloversikt over alle fond hvor det er gjort realisasjoner siste skatteår. Man kan drille seg lengre inn i detaljene ved å klikke på «Vis» som står bakerst i linjen, eller på +ikonet som står rett bak fondsnavnet.

Det er to nivåer med detaljer bak hver fond. Om man klikker på «Vis» eller + utvides oversikten til å vise alle realisasjoner som er gjort i det aktuelle fondet i skatteåret.

Om man klikker seg videre til «Vis detaljer», kommer det frem en detaljert oversikt over alle gevinstberegningene knyttet til hvert av fondskjøpene som er innløst i den aktuelle realisasjonen.

 

 

12 Tilpasset stylesheet

VPS Investortjenester kan tilpasses med ulik design og egen logo slik at den passer med kontoførers grafiske profil for å skape en følelse av sømløshet for brukeren. Objektene som kan tilpasses er logo, fargen på meny og menyknappene, fargen på Postkasse og Innstillingsikonet samt bakgrunnsfargen. Pris for dette finnes i prislisten på VPS’ kundesider.

 

 

13 Samspill med gamle Investortjenester

13.1 Bytte av startside

Ingen tekniske tilpasninger kreves av kontofører i forbindelse med bytte av startside, og det er heller ingen kostnader forbundet med å ta i bruk Investortjenester. VPS foretar endringen på avtalt dato som innebærer at investor sendes til startsiden i Investortjenester istedenfor startsiden i gamle Investortjenester. Investoren har mulighet til å «hoppe» tilbake til den gamle utgaven ved å klikke på linken øverst i bildet.

 

 

13.2 Gjenstående fornyelse

Funksjonalitet som ikke allerede er fornyet i VPS Investortjenester er fremdeles tilgjengelig i den gamle utgaven. De tjenestene som ikke er fornyet, ligger likevel som et menypunkt i VPS Investortjenester og investoren vil sendes tilbake til de gamle skjermbildene ved å klikke på et av disse.

Skatteopplysninger

Menypunktet «Ligningsverdi per 31.12» vil sende investoren tilbake til den gamle utgaven. Det samme gjelder skattbart utbytte, skattepliktig rente og detaljer pr. instrument.

Selskapshendelser og selskapstjenester

Detaljer og oversikt over selskapshendelser (inkludert generalforsamlinger og obligasjonseiermøter) er kun tilgjengelig i gammel utgave. Selskapstjenester som tegningsklienten, aksjesparing, utbytteaksjer vil også fornyes på sikt.

Kontooverførsler

Tilleggstjenesten kontooverførsler er kun tilgjengelig i gammel utgave, og vil leveres i ny utgave i 2017.

 

13.3 Spørsmål og feedback

Gode innspill til forbedringer og videreutvikling kan sendes til investor@vps.no. Bruk gjerne funksjonen for å gi feedback i selve applikasjonen.

Har du spørsmål om VPS Investortjenester eller behov for mer opplæring/demo, ta kontakt med vår kundeservice på telefon 22 63 51 00 eller e-post kunde@vps.no.

Til toppen