Kildeskatt på renter foreslått bare for nærstående foretak

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til kildeskatt på renter og royalty mv. Kildeskatten på renter foreslås begrenset til rentebetalinger til nærstående foretak i lavskatteland.

Kildeskatten foreslås innført for å supplere de norske reglene om rentebegrensning som skal hindre internasjonale konserns mulighet til å redusere inntektsskatten ved å ha en høy gjeldsgrad i norske datterselskaper.

Forslaget innebærer at norske obligasjoner i det globale kapitalmarkedet ikke rammes av kildeskatten. Dette er en god nyhet siden skatteutvalget foreslo at hjemmelen for kildeskatt skulle gjelde generelt og ikke bare for rentebetalinger til nærstående foretak.

Høringsfristen er 27. mai 2020. Høringen er lagt ut her