VPS kan autorisere følgende foretak som registerfører
  • Norges Bank og andre sentralbanker som har hovedsete i annen EØS-stat.
  • Verdipapirregistre som har hovedsete og er underlagt myndighetstilsyn i Norge eller i annen EØS-stat.
  • Sentrale motparter som har hovedsete og er underlagt myndighetstilsyn i Norge eller annen EØS-stat.
  • Verdipapirforetak med tillatelse etter Verdipapirhandelloven § 9-1 til å drive investeringsvirksomhet som nevnt i lovens § 2-1 første ledd nr. 2, 3 eller 6.
  • Verdipapirforetak med hovedsete i annen EØS-stat som har tillatelse til å drive investeringsvirksomhet som nevnt i Verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd nr. 2, 3 eller nr. 6, og som fremgår av offentlig register etter Verdipapirhandelloven § 9-7 over foretak med adgang til å yte investeringstjenester i Norge.
  • Sparebanker og forretningsbanker som nevnt i Sparebankloven og Forretningsbankloven, samt tilsvarende virksomheter som har hovedsete og er underlagt myndighetstilsyn i Norge eller annen EØS-stat.
  • Kredittforetak som utsteder obligasjoner, jf. Finansieringsvirksomhetsloven kapittel 2 del IV, samt tilsvarende virksomheter som har hovedsete og er underlagt myndighetstilsyn i Norge eller annen EØS-stat.
  • Forvaltningsselskap for verdipapirfond, jf. Verdipapirfondloven § 2-1, samt tilsvarende virksomheter som har hovedsete og er underlagt myndighetstilsyn i Norge eller annen EØS-stat.
  • Foretak tilsvarende de som følger av dette punkt med hovedsete i andre stater enn EØS, etter særskilt vurdering av VPS.
  • Andre foretak etter godkjennelse fra Finanstilsynet.