I ny individuell pensjonssparing (IPS) vil investorene kunne spare inntil 40.000 kroner årlig. Dette er et produkt som får betydning for sparing, og skattefordelen vil bli betydelig (24 prosent). Ordningen vil tre i kraft i løpet av november 2017 med virkning fra og med inntektsåret 2017.

Løsninger fra VPS

VPS ønsker å bidra til å stimulere til økt sparing blant privatpersoner gjennom å tilrettelegge for den nye IPS-kontoen i våre systemer. VPS’ mål er å tilby løsninger som bygger på allerede eksisterende løsninger for IPS og aksjesparekonto, og som kan være tilgjengelige gjennom dagens forskjellige grensesnitt. Dette inkluderer saksbehandlerløsning for tilbyder og portalløsninger med selvbetjening for investorer. VPS vil sørge for at etableringen av tilbudet for ny IPS blir så enkelt og effektivt som mulig for våre kunder og investorer. Våre kunder skal kunne tilby investorer den nye IPS-kontoen for VPS-registrerte verdipapirer samt fond i depot-register i løpet av november 2017.

Ny IPS-konto i VPS

I løpet av oktober 2017 vil VPS legge til rette for opprettelse av dedikerte VPS-konti merket IPS. Den nye IPS-kontoen vil fungere som en ordinær VPS-konto, men vil være særskilt merket for å sikre korrekt skatterapportering. Kontoen kan opprettes av tilbyders saksbehandlere i VPS Investor Services (VPS IS) eller gjennom våre ISO 20022 grensesnitt, innenfor de begrensninger som vil gjelde for kontoen. VPS vil i tillegg tilrettelegge nødvendig funksjonalitet for å hindre feilaktig innskudd og uttak fra kontoen. VPS stiller ingen krav om at IPS-kontiene må opprettes i en egen nummerserie, men tilsvarende som for ASK-kontiene kan VPS bistå dersom tilbyder ønsker å skille nye IPS-konti fra ordinære VPS-konti ved å opprette nye nummerserier (reg. nummer). Avhengig av hva som avtales for innbetalinger til ny IPS-konto vil VPS’ ordinære tjenester for spareavtaler i aksjer og/eller verdipapirfond kunne settes opp mot IPS-kontoen. Tilsvarende vil selvbetjeningsløsningene i VPS Investortjenester kunne benyttes for å kjøpe eller bytte fond.

Skatteberegning og -rapportering

Centevo (tidligere VPS Fond), vil tilpasse dagens rapportering til skattemyndighetene. Centevo har lang erfaring med rapportering for forskjellige pensjonsordninger og har et tett og godt samarbeid med Skattedirektoratet (SKD). Sammen med eksisterende løsninger for skatterapportering, er de godt posisjonert for å levere korrekte rapporteringstjenester for de nye IPS-kontiene. I tillegg vil VPS tilpasse ordinær skatterapportering for å hensynta verdipapir som holdes på nye IPS-konti.

Kontoutskrift

Som del av basistjenestene for den nye IPS-kontoen vil Centevo danne årlig kontoutskrift til investorene i henhold til det som forskriftene krever. Kontoutskriften vil bygge på dagens IPS-oppgave og vil som
hovedregel produseres elektronisk og være tilgjengelig gjennom postkassen i VPS Investortjenester.

Utbetalingsmodul

I løpet av 2018 vil Centevo utrede og etablere en utbetalingsløsning fra IPS- kontoen. Hensikten er å etablere et standardisert og kostnadseffektivt tjenestetilbud til tilbydere. Hvorvidt Centevo etablerer dette som en egenutviklet løsning eller som en tjeneste der en underleverandør benyttes for utbetalinger er ikke bestemt p.t. Uansett løsning vil vi sikre at utbetalinger beregnes, nødvendige andeler innløses, og at pensjon utbetales til investor, inklusive forskuddstrekk av skatt og med lønns- og trekkoppgave til investor.