En nominee er et selskap som opptrer som forvalter på vegne av sine kunder. Som kunde i VPS har du mulighet til å gi dine kunder optimal valgfrihet innen både norske og utenlandske fondsprodukter. Du kan også få tilgang til de samme funksjoner og den samme kundeservice som forvalter og distributør av VPS-registrerte fond.

 

VPS depotregister til forvaltere

VPS tilbyr en egen depottjeneste til selskaper som ønsker å opptre som forvalter (nominee) på vegne av sine kunder. Aktører i markedet for verdipapirfond og pensjonssparing har etterspurt tjenester for investor som er forvalterregistrert. VPS depotregister gir forvalter mulighet til å tilby investor fond fra flere forvaltningsselskaper, uavhengig av om fondene er VPS-registrert eller ikke.

Med denne tjenesten vil forvalter i hovedsak få tilgang til de samme funksjoner og den samme servicegrad som VPS tilbyr forvaltningsselskaper med fond registrert i VPS. Depotregisteret fungerer som forvalters eget kunderegister. Andeler i fond som ikke er VPS-registrert kan også føres i dette registeret.

Ved føring av depotregister vil VPS videreføre gode og etablerte rutiner for:

 • Registrering av investorers beholdning.
 • Utsendelse av investormelding ved beholdningsendring.
 • Skatterapportering.
 • Investors oversikt over beholdninger i verdipapirer gjennom Investortjenester på Internett.
 • Regelmessig vasking av persondata, kontonummer og postnummer.
 • Sikkerhet og katastrofeberedskap.

Det er forvalter som til enhver tid er ansvarlig for at det er overensstemmelse mellom summen av de verdipapir som er angitt på depotkontiene og de verdipapirer som forvalter disponerer. Dersom også hovedregisteret føres i VPS, vil VPS tilby funksjoner for forenklet avstemming mellom registrene.

En depotkonto vil ha en annen rettslig status enn en ordinær VPS konto. For investor betyr dette:

 • Registrering på depotkontoen gir ikke rettsvern etter Verdipapirregisterloven.
 • Depotkvitteringer erstatter endringsmeldinger ved endringer på kontoen.
 • Depotkonto kan kun disponeres av forvalter som fører kontoen.
 • Investor kan ikke etablere fullmakt til andre kontoførere.
 • Overførsler kan kun skje mellom depotkonti ført av samme forvalter. Ved periodiske hendelser, utbytteutbetaling etc. er det forvalter som ivaretar dette på investors vegne.

VPS har tilrettelagt for at ordinære VPS-konti og depotkonti holdes klart adskilt fra hverandre, og det enkelte depotregister identifiseres med eget ISIN.