Alle selskap (utstedere) som ønsker å registrere sine aksjer, obligasjoner eller andre finansielle instrumenter i VPS, må gjøre dette via en kontofører utsteder.

Følgende foretak kan autoriseres som kontofører: Forretningsbanker, sparebanker, obligasjonsutstedende kredittforetak, forvaltningsselskap for verdipapirfond og verdipapirforetak med tillatelse til å yte tjenester som nevnt i Verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd nr. 2, 3 eller 6.

Her finnes nærmere informasjon om hvem som kan bli registerfører og hvilke vilkår for autorisasjonen som til enhver tid gjelder.

Vi kan forenkle din hverdag gjennom våre web-baserte produkter og tjenester hvor vi tilbyr konto-, oppgjørs- og servicetjenester. Løsninger for at utstederne kan hente inn kapital, holde eieroversikt, samt sikre og omsette sine rettigheter ligger i vårt tjenestespekter.

For å bli kontofører i VPS må det inngås en avtale om registerførerautorisasjon.

 

Kontofører for utsteder av aksjer og egenkapitalbevis

Aksjer og egenkapitalbevis blir registrert i VPS via en kontofører for aksjer og egenkapitalbevis (KUA).

Kontofører har ansvaret for at selskapets eierregister er korrekt registrert i VPS. Således er det kontofører som blant annet sørger for at investorer som har tegnet aksjer ved stiftelsen av et selskap, eller som er eier av aksjer og egenkapitalbevis som konverteres inn i VPS, mottar de aktuelle aksjer og egenkapitalbevis på sin VPS-konto.

Andre oppgaver som ligger under kontoførers ansvar er blant annet registrering og ajourhold av selskapsopplysningene, registrering og gjennomføring av corporate actions (for eksempel utbytte, emisjoner, aksjesplitt, med mer).

VPS har tilrettelagt for at ETF-er vil bli registrert og omsatt i VPS på samme måte som aksjer og egenkapitalbevis. Fondsandelene for ETF-ene føres på vanlige VPS-konti, og handel mellom verdipapirforetakene gjøres opp innenfor VPS’ oppgjørssystem på samme vilkår som for handel med aksjer.

 

Kontofører for utsteder av obligasjoner og sertifikater

Obligasjons- og sertifikatlån blir registrert i VPS via en kontofører for obligasjoner og sertifikater (KUO). KUO utfører alle oppgaver på vegne av utstedere av obligasjons- og sertifikatlån.

Kontofører har blant annet ansvaret for registrering og ajourhold av alle faste opplysninger om lånet. Dette kan for eksempel være om renten er fast eller flytende, fra hvilket tidspunkt lånet er rentebærende, rentetermindatoer, avdragsterminer og når lånet forfaller. Det er også kontoførers ansvar å føre kontroll med alle utbetalinger i lånet, herunder renteberegning, uttrekning (avdrag), eventuelt put og call, med mer.

VPS stiller pålitelige systemer til disposisjon for KUO slik at de lettere kan utføre sine oppgaver, det være seg renteutbetalinger, emisjoner i indekserte obligasjoner eller andre typer corporate actions.