Lansering av en tredje oppgjørssyklus i VPS i dag!

I dag gjennomførte VPS for første gang i historien tre oppgjør på en dag.

Kunder og samarbeidspartnere har sammen med VPS gjennom lengre tid forberedt innføring av et tredje oppgjør i VPS systemet. Dette har lenge vært et sterkt ønske fra alle deltakerne i Verdipapiroppgjøret (VPO), og spesielt de som er basert i London om et senere oppgjør i Norge.

Fram til nå har siste frist for innsendelse av oppgjørsinstruksjoner vært kl. 11:30, noe som har vært for tidlig for aktørene i markedet. Etter innføringen av oppgjør 3, er siste frist flyttet til kl. 14:15. Dette vil gi våre deltakere langt bedre tid til å sørge for at penger og papirer er på plass før dagens siste oppgjør gjennomføres. Alle våre kunder og oppgjørsdeltakere har gjort sine tilpasninger i egne systemer og alle aktørene, både nasjonale og internasjonale, har testet godt slik at en vellykket gjennomføring var mulig.
I et slikt felles oppgjørssystem, som VPO er, må alle operere likt og med likt oppsett av hvordan de sender inn sine instruksjoner til VPS og de tilbakemeldinger VPS sender deltakerne.

Det forventes nå at oppgjørsgraden, den prosentvise andel som gjøres opp til opprinnelig avtalt tid, vil øke. Dette er et måltall som er viktig for markedet. Oppgjørsgraden er før innføring av oppgjør 3, 94,96% for Verdipapirforetak målt etter verdi. Totalmarkedet var 91,48% også målt etter verdi (hittil i mars).

Det er et krav fra CSDR at vi skal ha minst tre oppgjør per dag. VPS ha nå den funksjonalitet i vårt system som kreves og kan si at vi er compliant i forhold til CSDR. Oppgjørssystemet er standardisert og harmonisert i hht internasjonale standarder og gjennomføres på linje med de øvrige Europeiske land.
I forbindelse med de endringer som er gjennomført de siste måneder har vi nå klart å modernisere halvparten av vårt eksisterende oppgjørssystem.