Når vil VPS få sin autorisasjon under CSDR?

CSDR vil gjelde for VPS og det norske markedet, på samme måte som for resten av EU, når forordningen tas inn i EØS-avtalen og gjøres til norsk lov.

De fleste kravene i CSDR trer først i kraft både for CSD-ene og de tilhørende aktørene når
den aktuelle CSD-en får autorisasjon etter den nye reguleringen.

Avgjørende for når VPS kan søke om autorisasjon er når CSDR inntas i EØS-avtalen og
norsk lov som gjennomfører implementeringen vedtas og trer i kraft.

Drøftelser mellom EFTA-landene og EU om hvordan CSDR skal inntas i EØS-avtalen pågår
fortsatt. Det er derfor lite sannsynlig at norsk lov som gjennomfører forordningen i Norge kan
bli vedtatt før sent i Q4 2018/ tidlig Q1 2019. Hvilken søknadsfrist som vil fastsettes er så
langt ikke klart. Dette spørsmålet inngår som en del av forhandlingen mellom EU og EØS.

Søknadsfrist for CSD-er fra EU-land var i oktober 2017. Så langt har to fått sin autorisasjon.

VPS har til tross for at CSDR enda ikke er trådt i kraft i Norge arbeidet med tilpasninger til ny
regulering over lengre tid. En rekke tilpasninger er allerede gjennomført og flere er planlagt i
nær fremtid. Som eksempel kan nevnes innføring av krav til LEI for utstedere, innføring av
«Hold and Release» i oppgjørssystemet og innføring av et tredje oppgjør.

VPS arbeider også med tilpasninger av sitt regelverk til den nye reguleringen. Kunder vil
involveres i sistnevnte arbeid gjennom en høring som planlegges i Q3/Q4 2018.

Reglene om oppgjørsdisiplin vil først tre i kraft i Europa 24 måneder etter at tekniske
standarder om dette er publisert. Ikrafttredelse i Norge vil skje samtidig. Kommisjonen
fastsatte de nevnte standardene 25 mai 2018. Endelige standarder ventes å bli publisert i
«Official Journal» i september 2018. Det vil si at reglene vil tre i kraft i
september 2020.