Ny hvitvaskingslov

Regjeringen la fredag 16. februar frem forslag til ny hvitvaskingslov. Det fremgår av pressemeldingen fra Finansdepartementet angående lovforslaget at dette bygger på Hvitvaskingslovutvalgets utredninger NOU 2015: 12 og NOU 2016: 27 og gjennomfører store deler av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv i norsk rett.

Forslaget innebærer i stor grad en videreføring av gjeldende rett, men også en innstramming av reglene på sentrale punkter. De sentrale elementene i anti-hvitvaskingsregimet videreføres, slik som regler om kundetiltak (tidligere «kundekontroll»), lagring av opplysninger og dokumenter og undersøkelses- og rapporteringsplikten. Også krav til utarbeidelse av rutiner, internkontroll og opplæring av ansatte videreføres.

Verdipapirregistre er i dag underlagt hvitvaskingsloven. Plikten til å gjennomføre kundekontroll er imidlertid i VPS Regelverk og Standardvilkår lagt på kontofører. Det følger av nevnte standardvilkår at registerfører skal overholde de forpliktelser som hvitvaskingsloven pålegger et verdipapirregister for så vidt gjelder den virksomhet som registerfører utfører under VPS’ konsesjon etter verdipapirregisterloven.

I lovforslaget videreføres pliktene etter hvitvaskingsloven for verdipapirregistre, men plikten begrenses til der verdipapirregisteret ikke benytter ekstern registerfører som er rapporteringspliktig. For kontohavere og utstedere som har ekstern registerfører som er rapporteringspliktig, foreslås at det skal være registerføreren som er rapporteringspliktig.

Dersom loven vedtas i tråd med departementets forslag, vil VPS’ regelverk og standardvilkår bli endret. Det må da klargjøres at registerførers ansvar for å utføre kundekontroll av kontohavere og utstedere i verdipapirregisteret følger av hvitvaskingsloven, og ikke lenger utføres på vegne av VPS.

Fjerde hvitvaskingsdirektiv inneholder også krav til opprettelse av registre med informasjon om reelle rettighetshavere. Hvitvaskingslovutvalget har foreslått en særskilt lov om opprettelse av et register over reelle rettighetshavere. Finansdepartementet skriver i pressemeldingen at det å opprette et register med informasjon om reelle rettighetshavere i Norge har en side til et pågående arbeid i Nærings- og fiskeridepartementet om å øke tilgjengeligheten til opplysninger om registrerte aksjeeiere. Departementet er i kontakt med Nærings- og om mulighetene for å samordne opplysninger om registrerte aksjeeiere og opplysninger om reelle rettighetshavere. Arbeidet med å opprette et register over reelle rettighetshavere er ifølge Finansdepartementet omfattende, men departementet har som mål å legge frem forslag til nødvendige lovregler i løpet av våren.