Nytt regelverk på høring

Euronext VPS legger i dag ut på høring forslag til nytt VPS’ Regelverk for henholdsvis CSD-linker og sekundærinnførte fond. Euronext VPS ber om høringsinstansenes eventuelle merknader innen tirsdag 9. juni 2020.

Vedlagt følger forslag til nye kapitler i Euronext VPS regelverk om CSD-linker og sekundærinnføring av verdipapirfond. De foreslåtte reglene vil inngå som en integrert del av det nye Euronext VPS Regelverk som vil tre i kraft når Euronext VPS autoriseres under CSDR.

Ved høringen i Q2 2019 vedrørende forslag til nytt Euronext VPS Regelverk for Registreringsvirksomheten og tilknyttede tilleggstjenester varslet Euronext VPS at utkast til nye regler for sekundærinnføring av verdipapirfond og CSD-linker ville bli sendt på høring på et senere tidspunkt. Det er disse reglene som er gjenstand for høringen her.

Hva angår regelverket for sekundærinnførte fond planlegger Euronext VPS å avholde et fellesmøte med interesserte kontoførere i forbindelse med høringen. Møtet planlegges avholdt i løpet av uke 22. Euronext VPS kommer tilbake med invitasjon til møtet. For kontoførere som ønsker bilaterale møter i etterkant av fellesmøtet vil vi også legge til rette for det.

 

Høringsbrev – Regler Om CSD Linker I VPS Regelverk (pdf)
200518 VPS VPS Regelverk NOR Kapittel CSD Link
Høringsbrev – Endring Av VPS Regelverk Om Sekundærinnførte Fond (pdf)
200518 VPS VPS Regelverk NOR Sek.Verdipapifond
Høringbrev Nye VPS Regelverk 22. Mars 2019 Utsendte Brev (pdf)
Euronext VPS Regelverk Inkl. CSD Linker Og Sek.innførte Fond (pdf)