Henvendelser vedrørende investorers VPS-konti, konkursbo, dødsbo, tvangsinnløsninger m.v. må skje skriftlig til VPS Kundeservice. VPS krever kompensasjon for henvendelsene på grunn av det manuelle arbeidet som forespørslene medfører. Det henvises til gjeldende prisliste.

I utgangspunktet skal VPS ikke ha direkte kontakt med den som har innsynsrett, som derimot normalt skal kontakte investors kontofører. Vedkommende kjenner imidlertid ikke alltid hvem som er kontofører og kan derfor ha behov for å kontakte VPS for å få opplysning om dette. Når VPS mottar en henvendelse antar vi at investors kontofører(e) er ukjent for den som henvender seg, og at vedkommende derfor har behov for opplysning om dette. Om VPS har registrert noe om investor finner vi først ut når vi har utført oppdraget.

Når VPS så forelegger en oversikt over kontofører(e), må innsynsberettigede dernest henvende seg til kontofører for å få oppgave over beholdninger, deres verdier, mv. Organisering, taushetsplikt, innsynsrett og vederlag for våre tjenester er regulert i lov om registrering av finansielle instrumenter § 6-5 og lovens kapittel 8.

Merk at VPS selv ikke utfører registreringer på konti. Den som trenger registrert forhold (slik som disposisjonsrett eller sperring) på investors konto(i), må henvende seg til kontofører for kontoen(e). Den innsynsberettigede som kjenner til alle investors kontofører(e), og er sikker på det, trenger ikke henvende seg til VPS, men gå rett til vedkommendes kontofører(e).