ECSDA representerer 40 nasjonale og internasjonale verdipapirsentraler i 37 europeiske land. Foreningen er et forum for europeiske verdipapirsentraler hvor man kan utveksle synspunkter og iverksette prosjekter av felles interesse. ECSDA tar sikte på å fremme en konstruktiv dialog mellom verdipapirsentraler, europeiske offentlige myndigheter og alle andre interessenter som ønsker å få et optimal regelverk for avregning og oppgjør av verdipapirer.

 

ECSDADe viktigste oppgavene til ECSDA er

  • å kunne tilby løsninger og gi råd om tekniske, økonomiske, finansielle og regulatoriske forhold som påvirker europeiske verdipapirsentraler
  • å tilrettelegge for samarbeid mellom verdipapirsentralene på europeisk og internasjonalt nivå, blant annet ved å tilby en møteplass for utveksling av informasjon, ikke bare blant medlemmene, men også mellom andre interesserte parter innen verdipapirmarkedet
  • å fremme den unike rollen verdipapirsentraler i finansmarkedene har, og spesielt deres bidrag til å redusere risiko og øke effektiviteten i forhold til verdipapirhandel over landegrensene
  • å representere og forsvare europeiske verdipapirsentralers felles interesser, blant annet ved å koordinere en tilnærming til relevante europeiske og internasjonale regulatoriske og besluttende organer

 

ECSDA fremmer generelt

  • en prosessflyt som sikrer størst mulig effektivitet med en lav risikoprofil
  • høy standard for virksomheter som tilbyr forvaltning og oppgjørstjenester
  • felles standarder for å redusere eller fjerne barrierer for oppgjør av verdipapirtransaksjoner over landegrensene
  • utveksling av informasjon om juridiske, skattemessige, regulatoriske rammeverk og markedspraksis for å fremme harmonisering av verdipapirhandel i Europa
  • internasjonalt samarbeid

Mer informasjon finnes på nettsidene til ECSDA