Anne-Lise Kristiansen

Anne-Lise Kristiansen, leder

Anne-Lise Kristiansen (født 1960) har sittet i styret i VPS siden 2012, og hun har ble valgt til leder på generalforsamlingen i mai 2017. Hun har tidligere styreerfaring som representantskapsmedlem i Sparebanken Nor.

Anne-Lise Kristiansen har lang erfaring fra arbeid innen både finans og verdipapirområdet. Hun kom til Nordea i 2002 og har hatt flere lederstillinger innen Securities Services området. Siden 2008 har hun vært nordisk leder for Securities Services i Nordea. Hun har tidligere erfaring fra Storebrand Kapitalforvaltning ASA, Saga Petroleum ASA og Forum Touch Ross (Deloitte).

Anne-Lise Kristiansen har en Master i økonomi og ledelse fra BI. Videre har hun utdannelse fra American Graduate Schoool of International Management og Høyere Revisorstudiet fra NHH.

Catharina Hellerud

Catharina Hellerud er konserndirektør Analyse, Produkt og Pris i Gjensidige. Hun ble valgt inn i styret i VPS i mai 2017. Hun har tidligere vært finansdirektør i Gjensidige og har også hatt ansvaret for strategi, oppkjøp og transaksjoner i samme konsern. Hellerud begynte i Gjensidige i 2007 som IR-direktør. Hun har tidligere blant annet vært ansatt ved Oslo Børs og arbeidet som revisor i Ernst & Young. Hellerud er statsautorisert revisor fra NHH og siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Harald Jægtnes

Harald Jægtnes (f 1952) ble valgt inn i styret i VPS i mai 2019. Han har tidligere vært leder og medlem av kontrollkomiteen i VPS i perioden 2014 -2019.
Jægtnes har 10 års erfaring som revisjonspartner i KPMG (1982-1992) og har vært Konserndirektør Revisjon i DNB-konsernet (1992-2009). Han har også drevet egen konsulentvirksomhet innen compliance og risk. Jægtnes har utdannelse som høgskolekandidat i økonomi/administrasjon fra Stavanger, Høyere Revisorstudium (NHH) in Bergen , Autorisert Finansanalytikerstudium (NHH) og MBA i finans (NHH).

Håvard Abrahamsen

Håvard S. Abrahamsen tiltrådte som konsernsjef for Oslo Børs VPS Holding og børsdirektør for Oslo Børs 26. april 2019. Han kom fra stillingen som partner i PwC, hvor han var partner siden 2002. I perioden 2010-2018 var han adm. direktør for PwC Norge. De siste fem årene har han også vært en del av PwCs globale styre. Før hans tid i PwC var han åtte år på Oslo Børs, senest som Direktør Aksjer. Håvard er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og har høyere revisorstudium fra NHH. Han var nestleder i to år og leder av styret i Revisorforeningen i to år i perioden 2008-2012. Håvard er styremedlem i Verdipapirsentralen og i Fish Pool.

mette-98-22

Mette Kamsvåg

Mette Kamsvåg (født 1971) ble styremedlem i VPS i desember 2015. Hun har styreerfaring fra flere selskaper og sitter i dag i styret i Eika Forsikring AS, Geodata AS, Merit Globe AS, SIVA AS og Helse Vest IKT AS. Kamsvåg er også styreleder i Mariteck AS og i Molde og Romsdals Turistforening.

Mette Kamsvåg har 20 års erfaring fra IT og betalingsformidling og har sittet i ledelsen i BBS og Nets i 15 år med ansvar for salg, produkt og forretningsutvikling. Hun var administrerende direktør i Nets fra 2011 til 2014. I samarbeid med Infima AS arbeider hun i dag som rådgiver innenfor strategi, endringsprosesser og M&A.
Hun er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Åsmund Skår 43

Åsmund Skår

Åsmund Skår (født 1959) ble valgt inn i styret i VPS i mai 2016.
Skår er utdannet siviløkonom fra NHH. Han har i perioden 1990-2015 hatt en rekke lederstillinger i Sparebanken NOR/Gjensidige NOR/DNB, blant annet som konserndirektør og leder for personkundeområdet, leder for energivirksomheten i USA/Canada og som administrerende direktør for bankens datterselskap i Latvia. I denne perioden har han også vært medlem av flere styrer for DNBs datterselskaper. Skår har tidligere arbeidet i økonomistaben til Statoil i Stavanger.
Skår arbeider som selvstendig næringsdrivende/rådgiver og er styreleder i Pareto Bank ASA og Pareto Wealth Management AS.

Ivar Qvist

Ivar Qvist (født 1965) ble valgt inn i styret i VPS i mai 2017. Han er i dag styremedlem i Verdipapirfondenes Forening (vara) og i Independent Fund Management. Han er tidligere styremedlem/styreleder i Storebrand Optimer ASA.
Ivar Qvist er i dag administrerende direktør i Fondsfinans Kapitalforvaltning AS. Han har lang erfaring fra arbeid innen industri, finans og ledelse fra Oslo Børs ASA, Norske Skog ASA, Wilh. Wilhelmsen ASA, Storebrand Bank AS og Storebrand Kapitalforvaltning AS. Qvist er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøgskole i Bergen. Videre er han utdannet renteanalytiker (NFF) og har lederutdannelse fra Scandinavian Leadership og Experienced Professional Program i Storebrand.

Stina Hauknes

Ansatterepresentant VPS

Stina Hauknes (født 1972) ble valgt som ansatterepresentant til styret i VPS i 2018. Hun er faglig ansvarlig for testledelse i VPS og har vært ansatt siden 2014. Stina er uteksaminert siviløkonom fra Handelshøgskolen ved Nord Universitet (1996) og er sertifisert innen testledelse, prosjektledelse og scrum. Hun har lang erfaring som deltaker i IT prosjekter som utvikler, analytiker, prosjektleder og testleder fra henholdsvis Cinet, If, KLP og VPS.

Morten Nordby

Morten Nordby

Ansatterepresentant VPS

Morten Nordby (født 1959) er produktutvikler i VPS Avregning og Oppgjør. Ansatt i VPS siden 1985, og har vært ansvarlig for utviklingen av VPS’ oppgjørsmiljø og ISO 15022-grensesnitt. Nordby var ansatterepresentant i styret i VPS Holding ASA fra 2005 til 2007.

 

Krav til sammensetningen av styret

Krav til sammensetningen av styret i et verdipapirregister med konsesjon etter verdipapirregisterloven § 3-1 er gitt i verdipapirregisterloven § 4-1. Her fremgår at:

«Et verdipapirregister skal ha et styre med minst fem medlemmer. Daglig leder kan ikke være medlem av styret.

Styremedlemmer, daglig leder og andre som faktisk deltar i ledelsen av verdipapirregisteret skal ha relevante kvalifikasjoner og yrkeserfaring, ha en hederlig vandel og for øvrig ikke ha utvist utilbørlig adferd som gir grunn til å anta at stillingen eller vervet ikke vil kunne ivaretas på forsvarlig måte.

Verdipapirregisteret skal gi Finanstilsynet melding ved endring av styrets sammensetning, skifte av daglig leder eller andre personer som faktisk deltar i ledelsen av virksomheten. Meldingen skal så vidt mulig gis på forhånd, og inneholde nødvendige opplysninger om kvalifikasjoner, yrkeserfaring, vandel, samt verv eller stilling i annen virksomhet. Finanstilsynet kan gi pålegg om at endringen ikke skal iverksettes dersom endringen kan antas å medføre at kravene i annet ledd ikke oppfylles.»

I tillegg er det i Finansdepartementets vedtak av 8. november 2007 satt som vilkår for fusjonen mellom Oslo Børs Holding ASA og VPS Holding ASA at:

«Styret i Verdipapirsentralen ASA skal ha en sammensetning der styreleder og mer enn halvparten av det totale antall styremedlemmer er uavhengig av Oslo Børs ASA.»

Styret består av totalt 9 medlemmer. To medlemmer, Bente A. Landsnes og Catharina Hellerud er ikke å anse som uavhengig i henhold til konsesjonsvilkårenes definisjon. Landsnes er  konsernsjef i Oslo Børs VPS Holding ASA og daglig leder i Oslo Børs ASA. Hellerud er styreleder i Oslo Børs VPS Holding ASA.

Også norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse omhandler styrets sammensetning. I Oslo Børs VPS Holding-styret sin redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse, punkt 8 om Styrets sammensetning og uavhengighet (av 25. januar 2017), er det vist til at styret i Oslo Børs VPS Holding ASA er av den oppfatning at selskapet har prinsipper for eierstyring og selskapsledelse som er i tråd med den norske anbefalingen. Denne redegjørelsen gjelder også for Verdipapirsentralen ASA.

Ut fra de kriterier som er angitt i redegjørelsen anses konsernsjef Bente A. Landsnes og de to ansatterepresentantene i VPS’ styre som avhengige. Ett av VPS’ styremedlemmer, Anne-Lise Kristiansen, er ansatt hos en av VPS’ større kunder. De øvrige 4 medlemmer er uavhengige sett i forhold til de kriterier som er angitt i konsernets redegjørelse med hensyn til eierstyring og selskapsledelse.