Ditt personvern

VPS tar ditt personvern på alvor. Vi jobber kontinuerlig med å sikre at dine personopplysninger skal være trygge hos oss. På disse sidene kan du finne informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

VPS og kontofører har sammen ansvaret for dine personopplysninger

Den som alene eller sammen med andre bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke midler som skal benyttes er behandlingsansvarlig. Behandlingsansvarlig er ansvarlig for at personopplysningene behandles i tråd med loven.

VPS er den eneste virksomheten som har konsesjon til å drive verdipapirregister i Norge. Vi tilbyr registrering av aksjer og andre finansielle instrumenter, og leverer infrastruktur og tjenester knyttet til oppgjør og registrering av rettigheter for verdipapirer. VPS leverer registertjenestene til investorer og utstedere gjennom et nettverk av verdipapirforetak (meglere), banker og forvaltningsselskaper. Disse har rollen som kontoførere og forvalter kunderelasjonene.

VPS og kontofører har i fellesskap ansvaret for å behandle dine personopplysninger på en god måte og i tråd med personopplysningsloven. Kontofører og andre som registrerer opplysninger i verdipapirregisteret er ansvarlige for at opplysningene er korrekte og samlet inn lovlig, og at du blir informert i tråd med loven. Vi i VPS er ansvarlige for at dine personopplysninger registrert i verdipapirregisteret er trygge og ikke oppbevares lenger enn lovpålagte oppbevaringsplikter og det formålet tilsier. Ønsker du innsyn i dine opplysninger eller utøve en annen rettighet, kan du ta kontakt med din kontofører.

Hvilke personopplysninger behandler vi om deg?

Personopplysninger er opplysninger eller vurderinger som kan knyttes til deg som person. Dette kan for eksempel være navn, kontaktinformasjon, kontonummer og verdipapirbeholdninger/transaksjoner. Personopplysningene vi behandler er i hovedsak registrert i verdipapirregisteret av en kontofører eller generert ut fra din aktivitet i verdipapirmarkedet, men det hentes også inn opplysninger fra andre kilder som Folkeregisteret.

Følgende kategorier av personopplysninger behandles:

Identitetsinformasjon: Opplysninger om din identitet, som navn, fødselsnummer, statsborgerskap og ev. skatteland/skattesats som er relevant for trekk av kildeskatt. Opplysningene registreres av kontofører som får opplysningene fra deg, eller opplysningene hentes fra Folkeregisteret som driftes av Skatteetaten.

Kontaktinformasjon: Opplysninger som gjør at vi kan ha dialog med deg, slik som adresse, telefonnummer og epostadresse. Opplysningene registreres av kontofører som får opplysningene fra deg, eller hentes fra Folkeregisteret som driftes av Skatteetaten.

Kontoinformasjon: VPS-kontonummer og kontotype, bankkontonummer for bankkonto knyttet til en VPS-konto. VPS-kontonummer genereres ved etablering av et kontoforhold. Det blir verifisert ved oppslag i Konto og Adresseringsregister (KAR) at en bankkonto som knyttes til en VPS-konto tilhører den som oppretter VPS-konto.

Transaksjonsinformasjon: Informasjon om transaksjoner knyttet til kundeforholdet ditt, som beløp og tidspunkt for kjøp og salg av verdipapirer, utbytter og andre transaksjoner. Dette generes gjennom din aktivitet og bruk av våre tjenester, eller ved selskapshendelser (corporate actions).

Informasjon om andre: Opplysninger om andre personer som har tilknytning til en VPS-konto, slik som disponenter, panthavere og andre rettighetshavere.

Logger: Din aktivitet i våre applikasjoner logges og lagres av oss etter reglene i verdipapirregisterloven og personvernforordningen.

Nettinformasjon: Opplysninger vi registrerer om besøk på www.vps.no, gjennom informasjonskapsler eller scripts på nettsidene som posisjon (ved bruk av IP-adresse, posisjonsdata eller liknende), informasjon om sidene du besøker, informasjon om eventuelle produkter og tjenester som du bestiller, og annen teknisk informasjon (som brukeratferd, brukerutstyr, nettleser og operativsystem). Med mindre du logger deg på eller for øvrig skriver inn din identitet på nettstedet, vil vi ikke kunne knytte denne informasjonen til deg.

Informasjonskapsler/cookies: Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsted. Du kan lese mer om vår bruk av cookies under menyepunktet cookiepolicy på vår hjemmeside.

Kameraovervåkning: VPS’ lokaler er kamerovervåket for å forebygge og avdekke straffbare handlinger.

Hvordan bruker vi personopplysningene?

Formålet med vår bruk av opplysninger om deg er i første rekke å oppfylle de forpliktelser vi har knyttet til driften av verdipapirregisteret og leveranser av registertjenester gjennom kontoførere.

Kundeadministrasjon: VPS vil bruke dine personopplysninger for å oppfylle de forpliktelser som vi har påtatt oss for gjennomføring av verdipapirregistertjenestene. Vi behandler blant annet navn, fødselsnummer, adresse, bankkonto, statsborgerskap, e-postadresse, telefonnummer, beholdninger og transaksjoner, skatteland/skattesats, samt om en person er umyndiggjort. Det er lovregulert i verdipapirregisterloven § 6-8 og verdipapirregisterforskriften § 9 hvilke opplysninger som skal fremgå av registeret, mens opplysninger om skatteland/skattesats registreres i henhold til skattebetalingsloven.

Tilrettelegging: Vi bruker nettinformasjon for å gjøre analyse, personlig tilpassing av våre nettsted og å yte kundeservice. Vi benytter Google Analytics til trafikkanalyse på våre nettsteder. Dette er begrunnet i vår legitime interesse å forbedre og yte våre tjenester. Google Analytics er imidlertid satt opp slik at dataene som innhentes fra aktivitet på våre nettsider ikke kan knyttes til IP-adresser, og dataene kan derfor heller ikke knyttes til deg som person.

Sikkerhet: VPS gjennomfører kontinuerlig tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å sikre at dine personopplysninger er trygge hos oss. Vi sikrer blant annet at dine personopplysninger er beskyttet mot tap, ødeleggelse, uautorisert endring og uautorisert tilgang. Vi har et rammeverk for sikkerhet som oppdateres regelmessig i tråd med trusselbildet og den teknologiske utviklingen.

Logging: Din aktivitet logges for å kunne spore tilbake til hvilke endringer som er gjort og av hvem, for eksempel dersom det skjer et sikkerhetsbrudd eller dersom det er en feil i systemene.

IT administrasjon: Personopplysninger behandles for å levere tjenester til deg og holde opplysningene oppdatert. Vi har også en berettiget interesse i å vedlikeholde våre informasjonssystemer, som kan innebære at det behandles personopplysninger i drift, feilretting, feilsøking og administrasjon av våre IT-systemer. Videre vil gjennomføring av sletting, retting/korrigering og anonymisering av personopplysninger når dette er påkrevet medføre en behandling av personopplysninger. I tråd med retningslinjer fra EUs ekspertgruppe for personvern kan dette gjøres uten ditt samtykke fordi det gjøres for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser til å slette personopplysninger og å sørge for at vi kun behandler korrekte og oppdaterte personopplysninger.

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Vi lagrer opplysninger om deg kun så lenge vi har en lovpålagt oppbevaringsplikt eller det er nødvendig for formålet opplysningene ble samlet inn for.

Som hovedregel lagrer vi personopplysninger i disse periodene:
• Transaksjonsopplysninger og andre opplysninger som er slettet fra verdipapirregisteret skal oppbevares i minst ti år etter verdipapirregisterloven § 6-6.
• Årsoppgaver vi har sendt deg som viser hvilke opplysninger vi har gitt skattemyndighetene lagres i fem år etter bokføringsloven og bokføringsforskriften.
• Endringsmeldinger vi har sendt deg lagres i to år.
• Tekniske logger fra våre systemer og databaser lagres inntil seks år.

Hvem deler vi personopplysningene dine med?

VPS og kontofører er underlagt taushetsplikt i verdipapirregisterloven når vi behandler dine personopplysninger. VPS utleverer personopplysningene dine til andre bare når det følger av verdipapirregisterloven eller annen lovgivning at vi kan dele opplysningene eller er nødvendig for å gjennomføre avtalen med deg.. Vi bruker også enkelte underleverandører som behandler dine personopplysninger på våre vegne regulert i databehandleravtale med oss.

Kontofører, utsteder av verdipapiret og andre: Når vi leverer våre tjenester og produkter, vil det kunne innebære at vi må utlevere informasjon om deg. Det vil for eksempel være nødvendig å utlevere visse opplysninger for å kunne overføre dine verdipapirer til en annen person etter ordre fra deg eller din kontofører, eller hvis du skifter kontofører. En panthaver eller rettighetshaver til en annen begrenset rettighet registrert på en konto, har rett til å få alle opplysninger som er registrert på kontoen som kan ha betydning for rettigheten. Før vi deler slike opplysninger, vil vi alltid sørge for at vi følger de aktuelle bestemmelsene om taushetsplikt som gjelder i finans- og verdipapirsektoren.

Underleverandører: Dersom VPS setter ut oppgaver som innebærer at en leverandør skal behandle personopplysninger på vegne av VPS, er VPS ansvarlig for at våre underleverandører behandler dine personopplysninger i tråd med personopplysningsloven. For å sikre at underleverandørene behandler personopplysningene dine på en god måte og i tråd med personopplysningsloven har vi inngått databehandleravtaler med våre underleverandører.

Skatteetaten: VPS plikter som verdipapirregister å gi opplysninger til skattemyndighetene for forhåndsutfylling på skattemeldingen og til kontrollformål. Vi sender deg hvert år i februar en årsoppgave som viser hvilke opplysninger vi har sendt til Skatteetaten.

Finanstilsynet har rett til innsyn i opplysninger i verdipapirregisteret i forbindelse med tilsynsoppgaver.

Politiet: Politiet har rett til innsyn i opplysninger i verdipapirregisteret i forbindelse med forebygging og bekjempelse av kriminalitet.

Namsmenn, bobestyrere mv.: Namsmenn, bobestyrere og enkelte andre har rett til opplysninger om en persons eierforhold i finansielle instrumenter når det er relevant for deres saksbehandling.

Oslo Børs: Personer som har sentrale posisjoner i børsnoterte selskaper (primærinnsidere) skal melde sine handler i disse selskapene til Oslo Børs slik at markedet informeres om deres handler. VPS utleverer opplysninger til Oslo Børs om transaksjoner foretatt av primærinnsidere slik at Oslo Børs kan kontrollere at slike handler er meldt i tråd med gjeldende regler. Utleveringen skjer med hjemmel i lov.

Andre: Enhver har rett til å få opplysninger som er registrert om et finansielt instrument som ikke er underlagt taushetsplikt. Det kan også følge av spesiallovgivning at andre enn de foran har krav på taushetsbelagte opplysninger i registeret.

Kontakt oss

Verdipapirsentralen ASA ved daglig leder er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Du kan ta kontakt med oss på e-post vps@vps.no eller telefon: 22 63 53 00.

Du kan også ta kontakt med vårt personvernombud Marius Meisdalen Sagen ved å sende en e-post til personvern@vps.no

Dine rettigheter

Du har flere rettigheter i forbindelse med vår behandling av opplysninger om deg. På gitte betingelser kan du blant annet be om innsyn i opplysninger vi har, og klage på det du anser som en urettmessig bruk av opplysninger om deg.

Innsyn i opplysninger og dataportabilitet

Innsynsforespørselen gir deg rett til å få innsyn i data vi har lagret om deg. Dette gjelder informasjon du selv har oppgitt, informasjon vi har hentet fra eksterne kilder, og informasjon om behandling av opplysningene. Dersom du ønsker innsyn i dine personopplysninger, kan du logge deg på Investortjenester eller ta kontakt med din kontofører.

Innsynsretten omfatter ikke interne vurderinger og lignende informasjon som vi har utarbeidet på bakgrunn av personopplysningene vi har om deg. Innsynsretten gjelder heller ikke enkelte personopplysninger som vi har innhentet for å oppfylle lovpålagte forpliktelser, som for eksempel anti-hvitvaskingsforpliktelser. Du finner detaljerte opplysninger og historikk om dine verdipapirkonti og verdipapirer i VPS Investortjenester.

Dataportabilitet er din rett til å motta personopplysninger du selv har gitt behandlingsansvarlig. Opplysningene skal sendes i et maskinlesbart format. Dette gjelder opplysninger du har gitt direkte, basert på inngått samtykke eller for å oppfylle en avtale.

Innsigelse mot behandling

Du har rett til å protestere på behandling av dine personopplysninger dersom VPS` berettigede interesser med behandlingen ikke overstiger dine interesser.

Ta kontakt med din kontofører om du vil protestere mot behandling av dine personopplysninger.

Rett til sletting av personopplysninger

Vi er pliktig å oppbevare dine personopplysninger så lenge de er nødvendig for det formålet de er innhentet for, eller de er underlagt lovbestemt oppbevaringsplikt. VPS er lovpålagt å oppbevare opplysninger, for eksempel etter verdipapirregisterloven, til bokføring, skatterapportering og myndighetsrapportering.

Dersom du opplever at vi oppbevarer dine personopplysninger urettmessig, har du rett til å be oss om at disse blir slettet («retten til å bli glemt»).

Ta kontakt med din kontofører dersom du ønsker å be om sletting av personopplysninger.

Retting av feilaktige opplysninger

Hvis opplysningene er uriktige eller ufullstendige, har du rett til å få opplysningene rettet med de begrensninger som følger av lovgivningen.

Ta kontakt med din kontofører for å be om retting av feilaktige opplysninger.