Vedtekter for Verdipapirsentralen ASA vedtatt i ordinær generalforsamling 24. april 2012 og godkjent av Finansdepartementet 16. mai 2012.

 

VEDTEKTER FOR VERDIPAPIRSENTRALEN ASA

§ 1

Selskapet er et allmennaksjeselskap.

§ 2

Selskapets firma er Verdipapirsentralen ASA.

§ 3

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

§ 4

Selskapets formål er å drive verdipapirregistrering. I tillegg kan selskapet bare drive virksomhet som har naturlig sammenheng med verdipapirregistrering og som ikke svekker tilliten til verdipapirregisterets integritet og uavhengighet.

§ 5

Selskapets aksjekapital er NOK 50 millioner fordelt på 5 millioner aksjer à NOK 10.

§ 6

Selskapets styre skal bestå av minst fem medlemmer og høyst ti medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Daglig leder kan ikke være medlem av styret. Styrets leder velges av generalforsamlingen. Styremedlemmenes funksjonstid er ett år.

Generalforsamlingen kan velge personlige varamedlemmer for de aksjonærvalgte styremedlemmene. Varamedlemmenes funksjonstid er ett år.

§ 7

Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap, styrets leder alene eller daglig leder alene.

§ 8

Selskapet skal ha en kontrollkomité på minst tre medlemmer som velges av generalforsamlingen for to år av gangen. Styremedlemmer, daglig leder eller ansatte i selskapet kan ikke være medlem av kontrollkomiteen.

Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med at selskapet følger lover, forskrifter og konsesjonsvilkår, samt vedtekter og vedtak truffet av selskapets organer, og herunder vurdere sikkerhetsmessige forhold ved virksomheten. Generalforsamlingen skal fastsette instruks for kontrollkomiteen. Instruksen skal godkjennes av Finanstilsynet. Kontrollkomiteen skal gi årlig melding til generalforsamlingen og Finanstilsynet om sitt arbeid.

§ 9

Selskapet skal ha en uavhengig klagenemnd som behandler klager over avgjørelser som er truffet av selskapet eller en representant for selskapet. Klagenemnden består av tre medlemmer med personlige varamedlemmer som velges av generalforsamlingen for en periode på fire år. Ved første gangs oppnevning oppnevnes to av medlemmene for fire år og ett av medlemmene for to år.

Klagenemnden skal ha en leder og en nestleder som velges av generalforsamlingen, og som begge skal oppfylle lovens krav til dommere. Følgende personer, samt nærstående til slike personer, kan ikke være medlemmer av klagenemnden:

1. Ansatte og styremedlemmer i selskapet eller nærstående selskaper;

2. Personer som eier aksjer i selskapet, herunder også ansatte og styremedlemmer i foretak som eier aksjer i selskapet; og

3. Ansatte og styremedlemmer i foretak som er autorisert som registerfører.

Dersom både et medlem og vedkommendes personlige varamedlem har forfall, innkaller lederen et av de øvrige varamedlemmene. Klagenemnden er vedtaksfør når tre av de innkalte møter. Ved forfall fra lederen ledes arbeidet i klagenemnden av nestlederen. Har også nestlederen forfall, ledes arbeidet av det medlem som ikke har forfall og som har tjenestegjort lengst i klagenemnden.

§ 10

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte.

2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes når styret, kontrollkomiteen, selskapets revisor eller aksjeeiere som representerer minst en tyvendedel av aksjekapitalen, krever det.

§ 11

Selskapets aksjer er fritt omsettelige med de begrensninger som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

§ 12

I generalforsamlingen gir hver aksje én stemme med de begrensninger som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

§ 13

Endring av vedtektene skal forelegges Finansdepartementet for godkjennelse, jf verdipapirregisterloven § 4-3.