Søknad sendes til VPS som prøver hvorvidt vilkårene for deltakelse i VPO NOK er oppfylt.

VPS kan i tillegg kreve at foretaket fremlegger ytterligere opplysninger og dokumentasjon til vurdering av søknaden. VPS skal ta stilling til søknaden så raskt som mulig etter at VPS har mottatt all relevant informasjon og dokumentasjon. VPS vil gi søker melding så snart VPS finner at søknaden møter dette kravet. VPS godkjenner foretaket som deltaker i VPO NOK ved at det inngås Oppgjørsavtale med søker.

 

Informasjons- og dokumentasjonskrav knyttet til søknad om deltakelse i VPO NOK

Opptak som deltaker i VPO NOK besluttes av VPS på bakgrunn av søknad og etter de regler som fremgår av VPO NOK Regelverket.

Opptakskrav

 • Søker må være kvalifisert i henhold til VPO NOK Regelverket pkt. 5-1 og akseptere VPO NOK Regelverket ved å signere oppgjørsavtale om dette.
 • Søker må tiltre VPS’ Avtale om registerførerautorisasjon, som innebærer at søkeren aksepterer at vedkommende er bundet av VPS’ Regelverk for registrering av finansielle instrumenter (Regelverket) og VPS’ Standardvilkår for Registerførere (Standardvilkårene).
 • Søker må inngå avtale med Norges Bank om åpning av VPO LOM konto, alternativt må søkeren inngå avtale med en likviditetsbank (jf. VPO Regelverket pkt. 3), som gir søkeren rett til å gjøre opp sine transaksjoner over bankens VPO LOM i Norges Bank.
 • Søker må oppfylle VPS’ tekniske og operasjonelle krav som gjør vedkommende i stand til å motta, samt til å gjennomføre og respondere på oppgjørsinstrukser i VPO.

Informasjons- og dokumentasjonkrav

 • Informasjon om og kopi av nødvendige tillatelser til å utøve den type virksomhet som danner grunnlag for søkers deltakelse i VPO (Verdipapirforetak, Oppgjørsagent, Sentral motpart (CCP), jf. VPO Regelverket pkt. 3) .
 • Beskrivelse av hvilke type autorisasjoner det søkes om i VPO (jf. VPO Regelverket pkt. 5.1).
 • Dokumentasjon knyttet til avtale med Norges Bank om åpning av VPO LOM konto og oppgjør i VPO, eller erklæring fra Oppgjørsbank som påtar seg å opptre som Likviditetsbank for søker (Likviditetserklæring, jf. VPO Regelverket pkt. 5.5).
 • Om foretaket vil søke om å utkontraktere hele eller deler av oppgjørsvirksomheten i tilknytning til sin deltakelse i VPO til Oppgjørsagent, og til hvem det vil søkes om utkontraktering til (4 Deltaker kan bare benytte Likviditetsbank som er Oppgjørsbank og som har inngått Likviditetsbank avtale med VPS).
 • Informasjon om Registreringsfullmakter som skal utstedes av eller til fordel for foretaket. (Kun for CCP’er)
 • Foretakets vedtekter eller tilsvarende dokument.
 • Foretakets signaturliste.

Tekniske krav – Kommunikasjonskanaler

 • Webinterface
 • Lukket system-til-system forbindelse. Formatene som brukes er ISO 15022 og ISO 20022
 • SwiftNet
 • IBM Websphere MQ

Tilleggsopplysninger og dokumentasjon for deltakere hjemmehørende i andre land enn Norge

 • Nødvendige tillatelser gitt av myndigheter i hjemlandet og/ eller norske myndigheter til å tilby grenseoverskridene tjenester i Norge, eller til kunder utenfor Norge.
 • Dokumentasjon på at foretaket er underlagt regler tilsvarende Rådsdirektiv av 26. oktober 2005, om tiltak for å hindre at det finansielle system brukes til Hvitvasking (2005/60/EF), og at foretaket er underlagt tilsynsordning tilsvarende EØS-standard.
 • Legal opinion som bekrefter gyldigheten av og muligheten for tvangsgjennomføring av VPO Regelverket i foretakets hjemland eller i den jurisdiksjon som regulerer foretakets virksomhet. For søkere som er hjemmehørende innenfor EEA-området må den bekrefte at Rådsdirektiv 1998/26/EF er implementert i søkers hjemland eller annen relevant jurisdiksjon som vedkommende er underlagt, og at den norske oppgjørssystemet VPO NOK anerkjennes, særskilt relatert til konkurslovgivningen. For søkere som er hjemmehørende utenfor EEA-området må den bekrefte at overføringer som er innmeldt i VPO NOK av deltakeren er irreversible og vil bli respektert (i samsvar med VPO NOK Regelverk) i tilfelle deltakeren skulle bli insolvent.

Før tilknytning til VPS kan skje

 • Delta på kurs i bruk av VPS-systemet.
 • Forta tekniske tester i VPS’ testsystem for VPS-deltakere, «DEMO».

VPS kan i tillegg kreve at foretaket fremlegger andre opplysninger og annen dokumentasjon enn hva som fremgår ovenfor for vurderingen av søknaden.