I det sentrale oppgjørssystemet for verdipapirer (VPO), foretar VPS en multilateral avregning av de handlene som er meldt inn til en avtalt oppgjørsdag. På grunnlag av nettoavregningen gjennomfører Norges Bank pengeoppgjøret og VPS verdipapiroppgjøret mellom oppgjørsdeltakerne. Betaling mellom oppgjørsdeltakerne og deres investorer skjer utenfor VPO.

I det følgende er de tre prosessene innmelding, avregning og oppgjør av verdipapirhandler nærmere beskrevet.

Innmelding av oppgjørsinstruksjoner (handler)

 • Alle handler og bekreftelser av handler meldes inn i oppgjørssystemet av en oppgjørsdeltaker i ISO 15022 format. Dette gjelder både handler mellom oppgjørsdeltakere og handler mellom verdipapirforetak og investor (uten match).
 • Mulige forsendelseskanaler er:
  • Webgrensesnitt
  • Maskin til maskin, over MQ via FNN eller VP-nett
  • SWIFT-nett
 • Handlene matches fortløpende i VPS etter gitte kriterier.
 • Statusmeldinger sendes fra VPS i ISO 15022 formater.
 • Handler som skal matches kommer ikke med avregningen før de er matchet. Dersom de ikke er matchet på S, prøves de i ytterligere 20 dager (forskyves) før de avvises.
 • Annullering av matchede handler må utføres av begge parter i handelen. Ikke-matchede handler kan annulleres ensidig.

 

Avregning

Avregning er den prosessen som klargjør transaksjoner for oppgjør, det vil si beregner hva de ulike oppgjørsdeltakerne skal motta og levere av penger og verdipapirer på oppgjørsdagen.

 • Multilateral netting av handler
  I avregningen motregnes alle innmeldte og matchede handler som skal gjøres opp på samme oppgjørsdag, slik at man ender opp med en resulterende netto penge- og verdipapirposisjon per selger og kjøper. Avregningen er basert på en regnemetode (lineær programmering) som maksimerer verdien av oppgjøret, gitt beskrankninger som følger av tilgjengelige beholdninger på penge- og verdipapirsiden.
 • Automatisert låneordning for verdipapirer
  Matchede handler som mangler dekning av verdipapirer vil bli forsøkt dekket gjennom den automatiserte poolordningen for verdipapirlån som er integrert i oppgjørssystemet.
 • Automatisk forskyvningsrutine
  Handler som mangler dekning av enten penger eller verdipapirer vil bli forskjøvet i inntil 20 dager til dekning foreligger. (Matchede handler blir liggende til de blir annulert).

Pengeavregningen oversendes Norges Bank. VPS sikrer at netto pengeposisjon for hver oppgjørsdeltaker og likviditetsbank er innenfor rammen av tilgjengelig likviditet.

 

Oppgjør

Oppgjør er den prosessen som gjennomfører levering mellom de ulike oppgjørsdeltakerne av penger og verdipapirer på oppgjørsdag.

Levering mot betaling

Betaling skjer ved oppgjør på oppgjørsdeltakernes konto i Norges Bank på grunnlag av oppgjørsdeltakernes netto pengeposisjoner i NOK.

Levering av verdipapirer skjer på bruttobasis direkte på sluttinvestors eller forvalters konto, det vil si at hver enkelt handel registreres for seg. Først når pengeposisjonene er gjort opp og postert på hver banks oppgjørskonto i Norges Bank, bokføres handlene på verdipapirkontoene i VPS med umiddelbar rettskraftig virkning.

Pengene som inngår i oppgjøret skal være disponible fra oppgjørsdag, samtidig med at verdipapirene er tilgjengelige for videre omsetning.