Fund Services er en løsning for andelseierregistrering og oppgjør bygget for å effektivisere fondsadministrasjon. Fund Services inneholder funksjonalitet for å administrere fond, andelseierregister, inkludert er også full ordrehistorikk, ordre- og oppgjørsprosessering og rapportering.

Fond administrasjon

Fund Services tilbyr fleksibel og multinasjonal funksjonalitet for fondsadministrasjon på fondsnivå eller fondsklassenivå. Fund Services tilbyr en standardisert ordreprosess med mulighet for innstillinger for forskjellige forretningsregler på fondsnivå.

Forretningsregler inkluderer funksjonalitet som:

  • NAV frekvens
  • NAV kalendere
  • Handelsvaluta
  • Oppgjørssyklus
  • Kontantoppgjør
  • Betalingskanaler
  • Oppgjørsrente
  • Tidsfrister for registrering

 

Andelseierregister

Andeleierregisteret inneholder funksjonalitet som er nødvendig for å administrere og vedlikeholde all informasjon om andelseiere og deres beholdninger. Registeret inneholder all historisk informasjon om kunder og kan brukes til rapportering, investor relations, analyser samt å holde oversikt over andelseierne.

Beholdninger vedlikeholdes på kontonivå, noe som gir muligheten til å registrere kundens beholdning med ulike formål på separate konti, i tillegg til en total beholdning for hver andelseier. Ordrer behandles og konti og beholdninger oppdateres i sanntid. I Fond administrasjon blir det totale antall utstedte fondsandeler til alle andelseiere kontinuerlig oppdatert.

Andelseierregisteret og dets rapportfunksjonalitet er, fullt oppdatert og tilgjengelig online til enhver tid.

 

Ordre og oppgjør

Fund Services er en sanntids, multi-valuta ordre og oppgjørsløsning som understøtter fondsforvaltere i deres arbeid med å oppnå høy servicegrad overfor investorene, samt å opprettholde et høyt nivå på operasjonell kvalitet og kontroll. Fund Services inkluderer en automatisert ordreprosess med en intuitiv og brukervennlig løsning for overvåking av ordrer. Fund Services tilbyr fleksible og effektive moduler for pengeoverførsler integrert i ordreprosessen. Systemet dekker abonnement, innløsninger og avtaler mot betalingsinfrastrukturen i Norden.

 

Rapporter

Fund Services inkluderer standardrapporter for fondsforvaltere samt enkel tilgang til funksjonalitet for online søk og rapportering. Fondsfondsforvaltere og distributører kan skreddersy sine egne rapporter og etablere sin egen rutine for prosessere rapportene. Alle Fund Services rapporter er tilgjengelige på skjerm. På vegne av fondsforvaltere distribuerer VPS sluttsedler til investorene. Både sluttsedlene og investorinformasjon er tilgjengelig gjennom vår online løsning.

 

Gebyrer og provisjoner

VPS tilbyr i Fund Services en egen funksjonalitet for å sette opp forskjellige gebyr- og provisjonsstrukturer (front end load) for beregning på ordrenivå. Man har full fleksibilitet til å fastsette et fast gebyr eller en prosentandel av ordreverdien. Strukturen kan være nivåbasert med et fast nivå eller innenfor et område, og koblet til en eller flere ordretyper. Ulike strukturer for gebyrer og provisjoner kan kobles til ulike fond/grupper av fond og ulike distributører, i henhold til lokale avtaler.

Salgskontorer og distributører kan definere sitt eget salgshierarki og koble til filialer og selgere. Hvert kontor eller selger vil bli identifisert med en ID som senere kan kobles til ordrer eller kunder for statistiske formål eller rapportering.

 

Distribusjon administrasjon

Fund Services har egen funksjonalitet som gir fondsforvaltere mulighet til å autorisere distributører til å plassere ordre i ordreboken. Autorisasjonsreglene er satt opp med bestemte parametere om fond, ordretyper og distribusjonskanaler i definerte distribusjonsgrupper. Autoriserte distributører er koblet til den aktuelle distribusjonsgruppe, noe som gjør oppsett av nye distributører og endring av parametere så effektivt som mulig.

 

Selskapshendelser

Fund Services tilbyr et verktøy for registrering og behandling av selskapshendelser som utbytte/rentedistribusjon og fondsfusjoner.  Utdeling av utbytte/renter kan gjøres som kontant betaling eller som automatisk reinvestering. Tjenesten inkluderer også funksjonalitet for kildeskatt, og skatterapportering. Fondsfusjoner er basert på beholdninger i andelseierregisteret på beregningsdato (record date)  og blir gjennomført over natten på avtalt dato.