En VPS-konto er grunnlaget for en aksjesparekonto. VPS tilrettelegger for enkel opprettelse av en særskilt VPS-konto for aksjesparing merket ASK, samt overføring av aksjer og aksjefond til denne kontoen. VPS’ løsning for aksjesparekonto inkluderer også en effektiv skatteberegnings- og rapporteringstjeneste.

Om aksjesparekonto i VPS

Stortinget har vedtatt en ordning der personlige skattytere kan opprette en aksjesparekonto. Gevinster fra børsnoterte aksjer og aksjefondsandeler på kontoen vil ikke skattlegges i forbindelse med realisasjon, men først når midlene tas ut av kontoen. Formålet er å gjøre det enklere og mer gunstig for privatpersoner å omfordele sparemidler i aksjer, og på den måten bidra til at sparere i større grad investerer i aksjer.

ASK-konto i VPS

VPS leverer VPS-konto merket «ASK» (ASK-konto) hvor VPS-registrerte børsnoterte aksjer samt aksjefond kan inngå.

Opprettelse/endring/ajourhold av ASK-konto i VPS Investor Services (VPS IS)

VPS tilbyr funksjonalitet for enkel opprettelse, endring og ajourhold av ASK-konti fortilbyderne (kontoførere) i VPS Investor Services (VPS IS) eller ved å benytte ISO-meldinger. Det samme gjelder for overføring av aksjer og aksjefond til/fra en ASK-konto.

Selvbetjeningsløsninger

VPS’ konsept rundt selvbetjening av aksjesparekontoen for investorer er basert på bruk av VPS Investortjenester. VPS Investortjenester er en velkjent selvbetjeningsløsning for investorer og sparere med 700.000 brukere. Her får investor til enhver tid oversikt over sin aksjesparekonto. Løsningen tilbys med tilbyders (kontoførers) grafiske profil, og kan integreres med eksisterende kundeportal via «single sign on», eller med BankID som innlogging.

Skatteberegning og -rapportering

Ved benyttelse av en komplett aksjesparekontoløsning fra VPS, inkluderer det fullstendig skatteberegning og tilhørende rapportering til skattemyndighetene.

Pengekonto

En aksjesparekonto består av en eller flere ASK-konti og en ikke-rentebærende
pengekonto. For at VPS skal kunne foreta korrekt skatteberegning, har VPS behov for å få informasjon om saldo og alle transaksjoner på pengekontoen.