VPS tilbyr et abonnement for registrering og rapportering av FATCA- og CRS-opplysninger. Abonnementsordningen forenkler innrapportering av opplysninger til Skatteetaten som kontoførerne er pålagt i henhold til internasjonale avtaler om utveksling av skatteopplysninger.

 

Vårt abonnement for internasjonal skatterapportering (FATCA og CRS) gjør rapporteringen til Skatteetaten enkel og oversiktlig.  VPS har et helhetlig tilbud som inkluderer

  • Tilgang til brukergrensesnitt for registrering av FATCA og CRS opplysninger i VPS Investor Services
  • Produksjon av filer for innrapportering av opplysninger til Skatteetaten
  • Direkte innrapportering av opplysningene til Skatteetaten dersom kunden ønsker det
  • Tilpasning av formater og nye rapporteringskrav
  • Enkel brukerveiledning for registrering av opplysningene i VPS Investor Services
  • Investor får kopi av alle opplysninger som rapporteres til skattemyndighetene som en del av årsoppgaven fra VPS
  • «Substantial owners» mottar egen årsoppgave
  • Oversikt over hvilke investorer som er registrert for FATCA/CRS-rapportering

FATCA og CRS

Norge har inngått en avtale med USA om utveksling av skatteopplysninger i henhold til amerikansk lovgivning, Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Betalinger fra amerikansk kilde til konti i norske og utenlandske finansielle institusjoner skal trekkes 30 prosent kildeskatt med mindre opplysninger om amerikanske kunder sendes til USA. CRS (Common Reporting Standard) er OECDs nye internasjonale standard for automatisk utveksling av finansielle kontoopplysninger på skatteområdet. Norge har inngått bilaterale avtaler med en rekke OECD land om utveksling av skatteopplysninger.