Tjenesten er et svar på markedets behov etter nye rapporteringskrav for 2019. De nye kravene innebærer i første omgang at plikten til å skatterapportere utenlandske aksjer (ikke VPS-registrerte noterte- og unoterte aksjer) flyttes fra investoren selv til verdipapirforetaket der investoren har registrert sin konto.

Vår løsning går ut på at verdipapirforetaket sender investordata og transaksjonsdata til VPS, så beregner og rapporterer vi på deres vegne.

Skatteforvaltningsloven § 7-3
Lovteksten sier blant annet at de som har penger til forvaltning som næring, eller tar del i forvaltningen eller omsetningen av finansielle instrumenter eller andre finansielle produkter for andres regning, har plikt til å gi opplysninger om finansielle forhold (bestemmelsens bokstav n). Dette tilsier at rapporteringspliktige finansforetak skal gi opplysninger om ethvert finansielt produkt. En slik ordninger ville imidlertid vært uoverkommelig byrde for tilbydere av finansprodukter. I første omgang kreves derfor kun skatteopplysninger (det vil si ferdige skatteberegninger) for aksjer som ikke allerede er i VPS-registeret. Det vil si såkalte utenlandske aksjer for personlige investorer. Det er varslet at plikten vil utvides til nye grupper av skattepliktige investorer og instrumenter i løpet av de nærmeste årene.

Beregning
Lovteksten sier at det skal gis opplysninger om verdi, avkastning, utbetalinger, erverv og realisasjon. Dette krever en beregning etter norske skatteregler. For å få en riktig beregning:

• Gjør vi en korrekt FIFU-oppstilling basert på handelsdato for hvert enkelt ISIN
• Utvikler vi funksjonalitet for skjermingsberegning som inkluderer skatteregler for kapitalhendelser (typisk utbytter)
• Til slutt beregner vi gevinst og tap.
Alt dette sikrer en korrekt skatteberegning.

Intuitivt grensesnitt
Informasjonen vises i et grensesnitt (GUI) der den rapporteringspliktige tilbyderen selv kan korrigere hvert felt.

Data fra andre sparer deg for tid
For å sikre enklest mulig databehandling har vi opprettet følgende integrasjoner til tjenesten:
• Kobling mot DSF (Folkeregisteret) for investor persondata.
• Utveksling av verdipapir (ISIN)-data fra ANNA (Association of National Numbering Agencies) som VPS mottar på bakgrunn av å være norsk utsteder av ISIN.
• Gjennom integrasjon mot Norges Bank sikrer vi korrekt valutakurs for verdipapir-handler i annet enn NOK.

Til sammen gir dette best mulig gjenbruk av eksisterende datakilder, noe som resulterer i et mindre behov for manuell data-innhenting.

Forhåndsutfylt
Siste del av vår rapporteringsløsning består i at filen med beregninger sendes til Skatteetaten som forhåndsutfyller informasjonen i skattemeldingen til investor. I tillegg får den rapporteringspliktige en kopi som kan tilgjengeliggjøres for sluttinvestor.

Enkelt
Vi fokuserer på å gjøre skatteberegning og –rapportering så effektivt som mulig. Vårt system gjør det lett for kundene å se hvilke data vi trenger, og kundene unngår å den gi samme informasjonen flere ganger for å møte de ulike rapporteringskravene. Vi forberede løsningene for nye grupper av investorer og instrumenter, som eksempelvis institusjonelle investorer (organisasjoner) og rentepapirer. Våre kunder vil dermed bruke det samme kjente grensesnittet når nye verdipapirer og investorgrupper blir rapporteringspliktige.

Mer enn en systemleverandør
VPS får stadig spørsmål i skjæringspunktet skatt, verdipapirer og IT. Satt på spissen holder det ikke bare å levere et system – henvendelsene tilsier at det er behov for en leverandør som også kan bistå i grensetilfellene, det vil si når det oppstår faglige spørsmål som krever innsikt. Vi har derfor utvidet skatteteamet med jurister, økonomer og utviklere som er dedikert til skatt. Sammen lager disse helhetlige tjenester og kan svare på spørsmål som våre kunder får i fanget.

 

Se spørsmål og svar om Skatteberegning og –rapportering for ikke VPS-registrerte verdipapirer (krever innlogging).