VPS Egenhandel er en tjeneste for kontroll og oppfølging av personlige transaksjoner i finansielle instrumenter foretatt av ledere, ansatte og tilknyttede agenter. Tjenesten er et effektivt hjelpemiddel for å kunne oppfylle plikter med hensyn til kontroll og rapportering etter reglene om ansattes egenhandel i verdipapirhandelloven og verdipapirfondloven.

Tjenesten tilbys verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond som er autorisert som kontofører i VPS. Disse selskapene er lovpålagt å ha tilfredsstillende interne retningslinjer, rutiner og kontrollmetoder for personlige transaksjoner som foretas av foretakets ledere, ansatte og tilknyttede agenter.

Tjenesten gir:

  • Enkelt vedlikehold av register over hvilke personer, avdelinger og foretak som skal omfattes av tjenesten.
  • Mulighet til å registrere handler i finansielle instrumenter som ikke er registrert i VPS.
  • Automatisk oppdatering av de registrerte personers handel i VPS-registrerte verdipapirer.
  • Mulighet til å ta ut rapport til Finanstilsynet, samt egendefinerte rapporter på bedrifts- og personnivå innenfor valgte intervaller.

Foretaket er fullt ut ansvarlig for at kravet til rapportering og andre krav i henhold til verdipapirhandelloven oppfylles.

Tjenesten erstatter ikke meldeplikt om personlige transaksjoner ledere, ansatte og tilknyttede agenter har etter interne retningslinjer.

 

VPS Egenhandel (PDF)