VPS’ automatiske låneordning bidrar til bedre oppgjørsgrad og effektivitet i verdipapiroppgjøret. Tjenesten hjelper oppgjørsdeltakere med å fullføre sine leveringsforpliktelser og sørger for at transaksjonene gjennomføres som avtalt.

Låneordningen er en multilateral løsning hvor långivere og låntakere er ukjente for hverandre. For hver aksje som er inkludert i låneordningen vil VPS generere et eget låne-ISIN. VPS fungerer som et rettsvernsregister også for disse posisjonene.

Hvem kan være långivere?

Alle investorer med verdipapirer registrert på en VPS-konto kan være långivere såfremt deres kontofører er clearingrepresentant i SIX x-clear AG.

 

Hvem kan være låntakere?

Alle meglere som deltar i verdipapiroppgjøret kan bli medlem av låneordningen. Dette gjelder også meglere som bruker en oppgjørsagent. Deltagelse i ordningen er frivillig og krever en clearingavtale med SIX x-clear AG. Oppgjørsagenter kan foreløpig ikke delta i låneordningen for egen regning, men kun i rollen som oppgjørsagent.

 

Lånebetingelser

SIX x-clear AG bestemmer til enhver tid hvilke børsnoterte verdipapirer som er tilgjengelig i låneordningen. Lånene er
av typen «open end» uten fast forfallsdato. Lånene forfaller enten som følge av at långiver krever de utlånte verdipapirene tilbake, låntaker leverer tilbake eller at SIX x-clear AG tilbakekaller lånene. Låntagerne må stille sikkerhet for lånene.

 

Tilbakekallelser

Långivere kan kreve hele eller deler av et lån tilbakekalt. Dersom det er nok verdipapirer i lånepoolen til å erstatte lånet, vil nye långivere bli trukket ut. Dersom det ikke er nok verdipapirer vil en eller flere låntakere bli trukket ut for å tilbakelevere sine lånte aksjer.

 

Automatisk tilbakelevering av lånte aksjer

Lån blir automatisk tilbakelevert dersom det er dekning på meglerens VPS-konto (meglerkonto innland).

 

Foretakshendelser

Utbytte og foretakshendelser i verdipapirene gjør at disse blir ekskludert fra låneordningen. Eksisterende lån tilbakekalles og muligheten for nye lån sperres i opp til 14 dager før slike hendelser.
SIX x-clear AG administrerer kontrakter i låneordningen, holder oversikt over den sikkerhet som den enkelte låntaker
må stille, beregner marginkrav, renter og avgifter.