VPS tilrettelegger for at investorer kan låne ut sine verdipapirer. Våre systemløsninger gjør det enkelt å registrere en låneavtale og melde inn vilkårene i vårt system. VPS tilrettelegger for etablering og tilbakebetaling mens partene i lånet selv avtaler betingelsene.

Låneordningen er en løsning hvor långiver og låntaker er kjent for hverandre. Lånet registreres på låntakers VPS-konto av kontofører. Transaksjonen gjøres i vårt system VPS Oppgjør og investor/låntaker kan disponere verdipapirene så snart oppgjøret er gått i orden og lånet er registrert på låntakers VPS-konto. Man står fritt til å avtale løpetiden og andre betingelser for lånet.

 

Hvem kan være långiver?

Alle investorer med verdipapirer registrert på en VPS-konto kan være långivere såfremt deres kontofører i VPS også er clearingrepresentant i SIX x-clear AG.

 

Hvem kan være låntaker?

Alle investorer som har en VPS-konto.

 

Hvilke verdipapirer kan lånes?

Alle aksjer notert på Oslo Børs eller Oslo Axess og alle norske statsobligasjoner omfattes av VPS Bilaterale lån. Verdipapirene må være fritt omsettelige og kan ikke være sperret eller pantsatt.

 

Garantist

SIX x-clear AG er garantist og stiller sikkerhet for at långiver skal få tilbake sine verdipapirer i henhold til avtalen.

 

Selskapshendelser

Lånet tilbakeleveres før en selskapshendelse med mindre annet er avtalt mellom partene.