VPS Egenhandel er en tjeneste for oppfølging av ansattes, tillitsvalgtes og deres nærståendes egenhandel i verdipapirer. Tjenesten er et effektivt hjelpemiddel for å kunne oppfylle plikter med hensyn til kontroll og rapportering etter reglene om ansattes egenhandel i verdipapirhandelloven.

Tjenesten tilbys selskaper som omfattes av verdipapirhandelloven § 8-1 og som er autorisert som kontofører i VPS.

Selskapet er forpliktet til å registrere og oppbevare opplysninger om egenhandel i tre år. Selskapet er videre forpliktet til regelmessig å vurdere om det foreligger overtredelse av verdipapirhandelloven kapittel 8, samt å rapportere mistanke om overtredelse til Finanstilsynet.

 

Tjenesten gir:

  • Enkelt vedlikehold av register over hvilke personer, avdelinger og foretak som skal omfattes av tjenesten.
  • Mulighet til å registrere handler i finansielle instrumenter som ikke er registrert i VPS.
  • Automatisk oppdatering av de registrerte personers handel i VPS-registrerte verdipapirer.
  • Mulighet til å ta ut rapport til Finanstilsynet, samt egendefinerte rapporter på bedrifts- og personnivå innenfor valgte intervaller.

Selskapet er fullt ut ansvarlig for at kravet til rapportering og andre krav i henhold til verdipapirhandelloven oppfylles.

Tjenesten erstatter ikke den ansattes, tillitsvalgtes eller deres nærståendes meldeplikt i henhold til verdipapirhandelloven § 8-5 og § 8-6.