VPS Foretak er en tjeneste for kontoførere og tilretteleggere som utfører oppgaver på vegne av selskaper. Tjenesten gir tilgang til informasjon om verdipapirer registrert i VPS og forenkler gjennomføringen av selskapshendelser som emisjoner, videresalg og oppkjøp.

Alle selskaper (utstedere) som ønsker å registrere sine aksjer, obligasjoner eller andre finansielle instrumenter i VPS, må gjøre dette via en kontofører utsteder (KU). Forretningsbanker, sparebanker, obligasjonsutstedende kredittforetak, fondsforvaltere og verdipapirforetak kan ha rollen som KU.

VPS Foretak benyttes av KU for:

  • Registrering av nye aksjeselskaper og etablering av nye ISIN
  • Registrering og gjennomføring av selskapshendelser
  • Bruk av VPS Generalforsamling

 

VPS Foretak benyttes av tilretteleggere og verdipapirforetak for:

  • Effektiv og trygg gjennomføring av emisjoner, videresalg og oppkjøp
  • Tilrettelegging for tegning av aksjer via VPS Tegningsklient
  • Rask og enkel registrering av tegninger og aksepter

 

VPS Foretak gir alle brukere fordelen av:

  • Lett tilgjengelig informasjon om aksjer, egenkapitalbevis, warrants og tegningsretter i VPS
  • Informasjon om alle pågående og historiske selskapshendelser
  • Integrert løsning for formidling av oppgjør ved selskapshendelser

VPS Foretak har også en egen løsning tilpasset tilretteleggere for gjennomføring av tildeling ved emisjoner og videresalg.