Stortinget har vedtatt en ny spareordning der personlige skattytere kan opprette en aksjesparekonto. Gevinster fra børsnoterte aksjer og aksjefondsandeler på kontoen vil ikke skattlegges i forbindelse med realisasjon, men først når midlene tas ut av kontoen. Formålet er å gjøre det enklere og mer gunstig for privatpersoner å omfordele sparemidler i aksjer, og på den måten bidra til at småsparere i større grad investerer i aksjer og aksjefond.

Aksjesparekonto i VPS

VPS leverer løsninger og tjenster til tilbyderne av aksjesparekontoen, dvs banker, verdipapirforetak (meglere) og forvaltningsselskaper for verdipapirfond. En VPS-konto er grunnlaget for en aksjesparekonto, og en aksjesparekonto vil være en særskilt type VPS-konto spesielt tilpasset denne ordningen som er merket ASK, og hvor VPS-registrerte børsnoterte aksjer samt aksjefond kan inngå.

Pengekonto

En aksjesparekonto består av en eller flere ASK-konti inneholdende verdipapirer og en ikke-rentebærende pengekonto. Det er tilbyder (kontofører) som vil bistå med opprettelse av ASK-konto og pengekonto.

Selvbetjeningsløsninger

VPS’ konsept rundt selvbetjening av aksjesparekontoen for investorer er basert på bruk av VPS Investortjenester. Her får investor til enhver tid oversikt over sin aksjesparekonto. Alle med VPS-konto kan få tilgang til en kundeportal som de kan nå via sin nettbank, kontoførers hjemmeside eller med BankID som innlogging via vps.no. De vil da kunne få tilgang til alle VPS-konti og sin samlede beholdning, under forutsetning av at kontoføreren har valgt å benytte seg av VPS sine løsninger.

Skatteberegning og -rapportering

Ved benyttelse av en aksjesparekontoløsning fra VPS inkluderer det komplett skatteberegning og tilhørende rapportering til skattemyndighetene.

 

Tilbydere (kontoførere) som tilbyr VPS sin løsning for aksjesparekonto

Husk å spørre om den tilbyder (kontofører) som du velger benytter seg av de komplette løsninger og tjenester fra VPS.