VPS arbeider for tilknytning til T2S

Verdipapirsentralen ASA (VPS) er positiv til å knytte seg til Target2-Securities (T2S), som er den europeiske sentralbankens initiativ for samordning og effektivisering av verdipapiroppgjøret i Europa. VPS har besluttet å arbeide for en tilknytning til T2S i prosjektets fase 2 (2018/2019).

T2S er en tjeneste basert på et sentralisert oppgjør på én plattform for verdipapirer som gjøres opp i eurosonen og andre deltakende land. T2S skal være en felles IT-løsning for oppgjør i euro og andre europeiske valutaer. Tjenesten skal leveres av den europeiske sentralbanken (ECB).

Med T2S har ECB som målsetting å senke oppgjørskostnadene i Europa. Dette målet skal nås gjennom å tilby løsninger for grensekryssende verdipapiroppgjør, samt gjennom å fastsette en standardisering av oppgjøret og en harmonisering av markedspraksis. Første fase av T2S er ventet å bli implementert i perioden 2015-2016.

Bruk av T2S innebærer at deltakende verdipapirsentraler vil outsource deler av sine eksisterende oppgjørsfunksjoner til sentralbanken. Andre tjenester som tilbys av VPS i dag, for eksempel utsteder- og investortjenester, vil i utgangspunktet ikke bli påvirket av innføringen av T2S. Bruk av T2S for det norske oppgjøret forutsetter at Norges Bank stiller norske kroner til rådighet i T2S.

VPS har i samarbeid med de norske markedsaktørene, øvrige verdipapirregistre i Europa og ECB deltatt i arbeidet med T2S i to år. Det er også gjennomført en høring i det norske markedet. VPS har etter en samlet vurdering, og i tråd med anbefalingen fra aktørene som deltar i verdipapiroppgjøret, besluttet å arbeide for en tilknytning til T2S først i prosjektets fase 2 (2018/2019).

VPS er som resten av det norske markedet positiv til alle tiltak som kan bidra til å styrke det norske kapitalmarkedets attraktivitet for både norske og utenlandske investorer og utstedere. Framover vil det jobbes aktivt for å finne de beste fremtidige løsningene for det norske markedet. Dette inkluderer å beslutte hvordan T2S-plattformen skal utnyttes, samt å bestemme når den skal tas i bruk.

Kort om VPS: Verdipapirsentralen ASA leverer infrastruktur og tjenester for oppgjør og registrering av rettigheter for verdipapirer. Selskapet tilbyr registrering og oppgjør av alle de viktigste typene finansielle instrumenter som omsettes i Norge – aksjer, obligasjoner, egenkapitalbevis, sertifikater, warrants og fondsandeler

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
John-Arne Haugerud, administrerende direktør i VPS
Telefon: +47 901 15 337
Epost: John.Arne.Haugerud@vps.no