VPS utvikler løsninger for aksjesparekonto

Et av formålene med aksjesparekonto da den ble lansert i Statsbudsjettet, er å gjøre det enklere og mer gunstig for private sparere å omfordele sparemidler i aksjer og aksjefond, og på den måten bidra til at disse i større grad investerer i aksjer og aksjefond.

Aksjesparekonto

 

Ved å ha en aksjesparekonto er det mulig å handle aksjer og aksjefond uten å utløse gevinstbeskatning, så lenge verdien av salget beholdes på kontoen. Det betyr at man eksempelvis kan selge et aksjefond med gevinst og reinvestere hele beløpet på nytt eller i et annet aksjefond.

VPS’ løsninger

VPS legger i sitt tjenestetilbud til kunder vekt på enkle og effektive løsninger med stor grad av gjenbruk av eksisterende systemer og prosesser. Ved å kombinere eksisterende løsninger kan VPS raskt levere funksjonalitet for aksjesparekonto til tilbydere til beskjedne engangskostnader og med lav risiko.

For å muliggjøre at fond som i dag ligger utenfor VPS kan inngå på investorenes ASK-konti, på lik linje med øvrige VPS-registrerte verdipapirer, utvider VPS nå sitt tjenestetilbud for VPS-registrering. VPS vil tilby delregistrering av fond som fortsatt vil ha sitt hovedregister utenfor VPS.

For fondsdistributører som ønsker å tilby norske og europeiske aksjefond innenfor en aksjesparekonto, vil VPS’ eksisterende depotsystem være en effektiv løsning. VPS Depotregister kan inneholde både fondsandeler som skal inngå i en aksjesparekonto og frie andeler utenfor aksjespareordningen. Sammen med en ordinær ASK-konto for aksjer vil VPS’ depotregisterløsning gi distributørene mulighet til å tilby kundene et bredt spekter av produkter.

Tilbydere av aksjesparekonto skal sørge for skatteberegning og tilhørende rapportering til skattemyndighetene. VPS har utstrakt erfaring med skatterapportering, både for fond og aksjer, og har et tett og godt samarbeid med Skatteetaten. Sammen med eksisterende løsninger for skatterapportering gjør dette VPS godt posisjonert for å levere en skatteberegning og -rapporteringstjeneste. Vi vil i denne forbindelse kunne tilby skatteberegning og rapportering for en aksjesparekonto som inkluderer både aksjer og aksjefond, pengekonto og eventuelle andre verdipapirer som ikke står på en VPS-konto.