• VPS Investortjenester

  VPS Investortjenester gir investoren full oversikt over sine VPS-registrerte verdipapirer. Gjennom grafiske fremstillinger, ulike oversikter og lang historikk, kan brukeren følge utviklingen i sin VPS-portefølje.

 • Aksjesparing

  Aksjesparing er en kostnadseffektiv tjeneste som skal stimulere til økt sparing i aksjer blant private investorer. Tjenesten skal bidra til å senke terskelen for å spare i aksjer ved å fokusere på langsiktig sparing.

 • VPS Foretakstjenester

  VPS Foretakstjenester gir deg rask tilgang til informasjon om egne aksjonærer. Når du har registrert ditt selskap i VPS blir aksjeboken automatisk oppdatert ved kjøp og salg, og du kan enkelt hente ut oversikt over eiersammensetningen i selskapet.

 • Registrering av aksjer i VPS

  VPS er med sitt brede tjenestespekter for aksjeselskaper en profesjonell og pålitelig samarbeidspartner i en travel hverdag. Vi tilbyr automatiserte løsninger både for selskapshendelser, generalforsamlinger og utsendelse av informasjon. Selskapet får til enhver tid tilgang til oppdatert oversikt over sine aksjonærer.

 • VPS Foretak

  VPS Foretak er en tjeneste for kontoførere og tilretteleggere som utfører oppgaver på vegne av selskaper. Tjenesten gir tilgang til informasjon om verdipapirer registrert i VPS og forenkler gjennomføringen av selskapshendelser som emisjoner, videresalg og oppkjøp.

 • GF Custody

  GF Custody tilbys lokale forvaltere for å forenkle deres arbeid med avholdelse av generalforsamlinger. For at utenlandske investorer enklere skal kunne utøve sin stemmerett, tilbyr VPS en effektiv løsning for å omregistrere investors forvalterregistrerte aksjer og registrere stemmeinstruks.

 • VPS Skatterapportering - FATCA og CRS

  VPS tilbyr et abonnement for registrering og rapportering av FATCA og CRS opplysninger. Abonnementsordningen forenkler innrapportering av opplysninger til Skatteetaten som kontoførerne er pålagt i henhold til internasjonale avtaler om utveksling av skatteopplysninger.

 • Nominee ID

  Nominee ID er en tjeneste for selskaper som ønsker å identifisere underliggende eiere og forvaltere som er registrert på nomineekonti og som ikke fremkommer i selskapets eierregister i VPS.

 • Generalforsamling

  Vår tjeneste sikrer en god gjennomføring av generalforsamlingen helt fra utsendelse av innkallelse til gjennomføringen av selve møtet. Flere kontoførere tilbyr også å yte bistand på selve generalforsamlingen hvis ønskelig.

 • VPS Aksjesparing for ansatte

  VPS Aksjesparing er markedets mest komplette løsning for selskaper som ønsker å invitere ansatte til å delta i selskapets vekst og verdiskapning. Løsningen forenkler og effektiviserer selskapets aksjebaserte avlønningsprogram.

 • VPS Egenhandel

  VPS Egenhandel er en tjeneste for oppfølging av ansattes, tillitsvalgtes og deres nærståendes egenhandel i verdipapirer. Tjenesten er et effektivt hjelpemiddel for å kunne oppfylle plikter med hensyn til kontroll og rapportering etter reglene om ansattes egenhandel i verdipapirhandelloven.

 • VPS Oppgjørsinfo

  VPS Oppgjørsinfo er en tjeneste spesielt utviklet for verdipapirforetak og oppgjørsagenter som er deltagere i det sentrale verdipapiroppgjøret. Likviditetsbanker og kapitalforvaltere kan også benytte tjenesten i sitt daglige arbeid.

 • VPS Settlement Benchmark

  Tjenesten gir oppgjørsdeltakerne nyttig og lett forståelig informasjon om oppgjøret i VPS. Det blir enkelt å sammenligne egne oppgjørsdata med data for resten av markedet. Likviditetsbanker og utlånere i lånepoolen kan også benytte tjenesten.

 • Meldingsformidling ISO 15022

  VPS bruker en internasjonal standard for transaksjonsutveksling innen verdipapirsektoren, ISO 15022. For deltakere i oppgjørssystemet betyr dette at de kan benytte den samme standard i sin kommunikasjon med sine kunder og VPS.

 • Automatisk låneordning

  VPS’ automatiske låneordning bidrar til bedre oppgjørsgrad og effektivitet i verdipapiroppgjøret. Tjenesten hjelper oppgjørsdeltakere med å fullføre sine leveringsforpliktelser og sørger for at transaksjonene gjennomføres som avtalt.

 • VPS Bilaterale lån

  VPS tilrettelegger for at investorer kan låne ut sine verdipapirer. Våre systemløsninger gjør det enkelt å registrere en låneavtale og melde inn vilkårene i vårt system. VPS tilrettelegger for etablering og tilbakebetaling mens partene i lånet selv avtaler betingelsene.

 • Utvidet dekningskontroll og sweeping

  VPS tilbyr denne tjenesten for å bidra til å sikre at oppgjøret går i orden som planlagt. Dersom det ved salg ikke er dekning på verdipapirforetakets konto, kan det søkes dekning på en annen konto som foretaket eier.

 • Elektroniske rapporter

  Aksjeselskaper bruker store summer hvert år på å trykke opp og distribuere forskjellige typer dokumenter. Elektroniske rapporter er en sikker måte for selskapet å kommunisere raskt og rimelig med sine aksjonærer.

 • Tegningsklienten

  Tegningsklienten forenkler arbeidet med emisjoner og videresalg både for investorer og tegningssteder ved at prosessen forgår helt uten faks- eller postforsendelser. Tjenesten kan enkelt legges ut på selskapets og/eller tegningsstedets hjemmesider.

 • VPS Investor Services

  VPS Investor Services (VPS IS) gir deg tilgang til våre tjenester for administrasjon av investorer og deres konti. VPS IS kan bygges ut med tilleggstjenester som gir mulighet for økt service og større tjenestespekter for deg som kontofører. Alle tilleggsfunksjonene er bygget som en naturlig utvidelse av basispakken.

 • Fund Services

  Fund Services er en løsning for andelseierregistrering og oppgjør bygget for å effektivisere fondsadministrasjon. Fund Services inneholder funksjonalitet for å administrere fond, andelseierregister, inkludert full ordrehistorikk, ordre- og oppgjørsprosessering og rapportering.

 • VPS Andelseiermøte

  VPS tilbyr fondsforvaltere en enkel og effektiv løsning for å bistå med gjennomføring av andelseiermøter. Ved hjelp av VPS Andelseiermøte er det enkelt å melde seg på, delta, avgi fullmakt og forhåndsstemme.

 • Fondstorget

  Fondstorget.no er en ny tjeneste fra VPS hvor privatpersoner tilbys en enkel tilgang til kjøp av fondsandeler direkte fra forvaltningsselskapene. I tillegg får man en nøytral oversikt og sammenligning av fond på tvers av forvaltningsselskaper. Tjenesten er tilgjengelig via en webside for desktop (PC/Mac) og en applikasjon for nettbrett og mobiltelefon (IOS og Android).

 • Fund Distribution Services

  VPS har flere tjenester som hjelper deg å distribuere fond på en kostnadseffektiv måte. Gjennom VPS’ nettverk kan distributører og fondsforvaltere oppnå full STP på registrering og oppgjør av fondsordre.

 • Fund Tax and Compliance Services

  Fondsbransjen er stadig berørt av nye lover og reguleringer. VPS tilbyr en rekke tjenester for å hjelpe fondsforvaltere å møte lovpålagte krav. Ved å benytte VPS som strategisk partner er du sikret løsninger som hjelper deg å møte lovmessige krav på en kostnadseffektiv måte også i fremtiden.

Vis alle tjenester

Aktuelt 02.05.2016

Vi gir deg aktuelle saker om hvem vi er og hva vi gjør.  Du vil få oppdatert informasjon om våre produkter i tillegg til å kunne lese om bl.a. seminarer som vi arrangerer. Har du hørt om VPS 2.0? Hvis ikke oppfordrer vi deg til å abonnere på vårt nyhetsbrev hvor vi jevnlig gir deg oppdaterte nyheter.

Les mer

Aktuelt 15.04.2016

Blant de viktigste prosjektene i fornyelsesprogrammet VPS 2.0 er fornyelse av systemløsningene i VPS, herunder kjernesystemet. Sistnevnte er langt fra den største delen av dette prosjektet. Selv om avtalen med Percival hva angår utvikling av selve kjernesystemet termineres, vil som nevnt i vedlagte pressemelding de øvrige delene av systemfornyelsen fortsette og til dels forseres.

Les mer

Aktuelt 26.08.2015

VPS kommer til å delta på alle de store Aksjekveldene i høst og vi vil ha en stand hvor vi presenterer våre tjenester. Her kan du møte flere av våre medarbeidere som mer enn gjerne deler sin kunnskap med deg. Er du for eksempel interessert i å vite mer om hva en VPS-konto er, besøk oss på stand og slå av en prat.

Les mer

Aktuelt 26.08.2015

Vi er stolte av å ha tiltrukket oss enda en sentral motpart (CCP) som vil tilby sine tjenester til det norske markedet. EuroCCP er den tredje CCPen som nå er tilknyttet verdipapiroppgjøret i VPS og clearer VPS-registrerte papirer som er handlet på MTFer og som gjøres opp i VPS.

Les mer

Aktuelt 17.08.2015

Flere sentrale aktører i det norske verdipapirmarkedet har tatt initiativ til et nytt og spennende Post Trade seminar. Vi har en rekke interessante og relevante temaer på programmet i form av både foredrag og paneldebatter. Det vil også være gode muligheter for nettverksbygging gjennom dagen og ettermiddagen.

Les mer

Aktuelt 30.06.2015

Høring om endringer i Regelverket for VPS’ verdipapiroppgjør i norske kroner (VPO NOK Regelverket)

Les mer

Aktuelt 19.06.2015

14. juni 1985 ble lov om verdipapirsentral vedtatt og Verdipapirsentralen (VPS) i Norge var et faktum. Hovedformålet med det nye VPS-systemet var å forenkle hele den byråkratiske prosessen rundt kjøp og salg av verdipapirer og innføre et papirløst system. Dette ønsket resulterte i at Norge og VPS, som den første i verden, innførte obligatorisk overgang til helelektronisk verdipapirsentral.

Les mer

Aktuelt 15.06.2015

VPS er orientert om at Storebrand Bank ASA (Storebrand) planlegger å avvikle sin registerførervirksomhet for VPS.
Storebrand har sendt brev til en del av sine kunder med VPS-konti med beskjed om at de må flytte beholdningen på kontoen til en VPS-konto hos en annen registerfører innen 4. juni.

Les mer

Aktuelt 23.02.2015

Verdipapirregisterloven åpner nå for at forskere kan søke om innsyn i ellers taushetsbelagte opplysninger fra verdipapirregisteret (VPS). Lovendringen legger til rette for samfunnsnyttig forskning på slike opplysninger samtidig som hensynene bak taushetsplikten ivaretas på en god måte.

Les mer

Oppgjørsgrad

Oppgjorte transaksjoner

mrd.

Verdi transaksjoner (NOK)