I bransjen vår bruker vi en del ord og begreper som det er viktig å kjenne den eksakte betydningen av. Mange av ordene er typiske ord for både finans- og verdipapirbransjen.

Vi har også valgt å inkludere spesifikke ord og begreper som vi bruker i våre applikasjoner.  Det vil også forekomme noen VPS-interne ord som vi håper vil øke forståelsen av vår bransje.  Du vil også finne helt vanlige ord som vi har valgt å inkludere fordi vi ønsker en enhetlig bruk i bransjen.  Hvis du har noen kommentarer eller forslag til ord vi skal inkludere i ordlisten, vennligst send oss en e-post til web@vps.no.

 


API (Application Programming Interface) Grensesnittbeskrivelse
Application Programming Interface (API) The protocol and procedures for invoking the internal business logic of a system used by an external system or tool.
BIS The Bank for International Settlement er en sammenslutning av 50 sentralbanker, og skal fremme samarbeidet mellom disse.
Bank for International Settlements (BIS) The Bank for International Settlements is an international organization of central banks which exists to foster cooperation among central banks and other agencies in pursuit of monetary and financial stability.
Effektiv oppgjørsdato Den faktiske oppgjørsdagen
Effective Settlement Date The actual Settlement Date
Ex dato Den første dato som en aksje handles uten rettigheter, f.eks. utbytte
Ex Date The date for which the shares are traded without benefits
Investor ID Nummer som identifiserer investoren. For eksempel vil det for norske personer være fødselsnummer, for norske organisasjoner vil det være organisasjonsnummer utstedt i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Tilsvarende i andre land. Investor ID vil bli benyttet sammen med landkode.
Investor ID Identifies an investor. Example: For persons it can be a social security number, for legal entities it can be a number provided by a business register. The identification number of an investor will be used with a country code prefix.
Levering mot betaling (DvP) En link mellom verdipapiroppgjør og pengeoppgjør som forsikrer at levering av verdipapirer kun skjer dersom pengeoppgjøret er gjennomført.
Delivery versus payment (DvP) A link between the security and the cash side of a settlement transaction that  secures delivery of securities only if the cash side settles at the same time.
Netting En prosess som beregner netto behov (verdipapirer eller penger) for en deltaker mot en sentral motpart.
Netting The process of calculating the settlement obligations (securities or cash) for participants on a net basis relative to a central counterparty
NNA VPS er nasjonal nummertildeler for ISIN, CFI og FISN
NNA VPS is the NNA for the Norwegian market. National Numbering Agency (NNA) is a member of Association of National Numbering Agencies (ANNA). The NNA's responsibility is to allocate ISIN, CFI and FISN according to applicable ISO standards for all types of securities.
Oppgjørsagent Oppgjørsagenter deltar i verdipapiroppgjøret (VPO NOK) på vegne av eget foretak eller på vegne av andre verdipapirforetak og investorer som ønsker å sikre oppgjør i sentralbankpenger og DvP.
Settlement Agent A Settlement Agent participates in the different cash settlements/currencies in their own right or as an operator on behalf of investment firms and investors who want to have access to cash DVP settlement.
Oppgjørsdato Den dato som kjøper og selger er enige om at transaksjonen skal gjøres opp på
Settlement Date The date of settlement that the parties have agreed upon.
Oppgjørsdeltaker Verdipapirforetak som deltar i verdipapiroppgjøret( VPO NOK) på egne vegne.
Settlement participant An investment firm that participates in VPO NOK
Tillitsmann En tillitsmann ivaretar investors finansielle rettigheter i obligasjonslån.
Trustee The trustee is a specially named participant attached to some debt instruments who has special rights to be able to view and manage the list of bondholders in respect of processing corporate actions.
Utbetalingsdato Dato for forventet kreditering av rettigheter på investors VPS konto
Payment Date The date for which the payment is due and benefits scheduled to be credited on the VPS Securities Account/the bank account
Utvidet dekningskontroll En tjeneste som tilbys oppgjørsdeltakere som har beholdninger på flere konti som de ønsker å se under ett i dekningskontrollen til oppgjøret.
Extended Liquidity Pooling The extended balance check is a service where participants (brokers) can configure a prioritised list of accounts to be used to fulfill short positions during settlement.